သိုၵ်း TNLA ဢဝ်ႁႅင်းသိုၵ်းဢိူမ်ႈၸမ် သိုၵ်း SSPP ပွတ်းၼမ်ႉၶမ်း  လႄႈ မီးလွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင်ၵၼ်ဝႆႉ

ၸုမ်းသိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA ႁႅင်းသိုၵ်း 100 ပၢႆ လႄႈ ၸုမ်းသိုၵ်းၶူဝ်းၶဵဝ်ဝၢၼ်ႈႁႆး SSPP မီးပၼ်ႁႃၵၼ် လွင်ႈတူင်ႉၼိုင်ၼႃႈတီႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 29 May 2023 (လိူၼ်ၸဵတ်းမႂ်ႇ 11 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) သိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA ႁႅင်းသိုၵ်းမွၵ်ႈ 70 ၵေႃႉ ႁွတ်ႈၽႅဝ်ဝႆႉတီႈ မၢၼ်ႈ(ဝၢၼ်ႈ)ၼွင်ၵွင် ဢိူင်ႇၵုၼ်လူင်သေ တေသိုပ်ႇမုင်ႈၼႃႈၵႂႃႇတူင်ႉၼိုင် ၸွမ်းဝၢၼ်ႈသွၼ်း ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈသွၼ်းၼႆ လႄႈ ၸုမ်းသိုၵ်းၶူဝ်းၶဵဝ်ဝၢၼ်ႈႁႆး SSPP ႁႄႉႁၢမ်ႈဢမ်ႇပၼ် TNLA ဢွၵ်ႇပူၼ်ႉဝၢၼ်ႈၼွင်ၵွင်။

ထိုင်ဝၼ်းထီႉ 31 May 2023 သွင်ၽၢႆႇၶိုၼ်းဢုပ်ႇၵၼ်လႄႈ သိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA ၶိုၼ်းထွႆဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈၼွင်ၵွင်ၵႂႃႇ၊ ဝၼ်းထီႉ 3 June 2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် သိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA ၶိုၼ်းၽိူမ်ႉႁႅင်း သိုၵ်းမွၵ်ႈ 100 ပၢႆ ႁွတ်ႈၵႂႃႇတီႈ ဝၢၼ်ႈၵုၼ်လူင် ဢိူင်ႇၵုၼ်လူင် တေဢၢၼ်းၶၢမ်ႈ ဝၢၼ်ႈၼွင်ၵွင်သေ ၵႂႃႇတၢင်းၽၢႆႇ ဝၢၼ်ႈၼွင်မႃႉ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈႁွင်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ “ၵူၼ်းသိုၵ်းၶူဝ်းၶဵဝ် ၸိူဝ်းယူႇ ဢမ်ႇပေႃးၵႆ ၵၼ်တင်း ဝၢၼ်ႈၼွင်ၵွင်ၼၼ်ႉ ၶဝ်ၼႅတ်ႈၶုတ်းလုၵ်းထႅၼ်ႉ လႄႈ မိူၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်း တႃႇႁပ်ႉတိုၵ်းသိုၵ်းဝႆႉ၊ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၸဝ်ႈၾူင်းၼုမ်ႇ လုၵ်ႈၸၢႆးၸဝ်ႈပၢင်ႇၾႃႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် သိုၵ်းၶူဝ်းၶဵဝ်ဝၢၼ်ႈႁႆး SSPP သမ်ႉမီးဝႆႉတီႈ ဝၢၼ်ႈႁွင်းသေ ယၢၼ်ၵႆႇၵၼ်တင်း ဝၢၼ်ႈၼွင်ၵွင် မွၵ်ႈ 1 လၵ်းပၢႆ ၼႆႉၵူၺ်း” ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇသိုၵ်းၶူဝ်းၶဵဝ်ဝၢၼ်ႈႁႆး SSPP  ၶွတ်ႈၽွတ်ႈဝႆႉတႃႇၵပ်းသိုပ်ႇ ၸုမ်းသိုၵ်းၶၢင် KIA လႄႈ ၸုမ်းသိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA ဢၼ်ပဵၼ်ၸုမ်းဢူၺ်းလီၵၼ်ၼၼ်ႉ လႆႈပၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸဝ်ႈၸၢႆးသူႉ လႄႈ ၸဝ်ႈပႃႉထုၼ်း ဝႆႉယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း