ပပ်ႉမၢႆတွင်း သၢဝ်းႁႃႈပီႈဢမ်ႇယွၼ်းၼွမ်းတေႃႇၽူႈၶဵၼ်

သၢဝ်းႁႃႈပီႊဢမ်ႇယွမ်းၼွမ်းတေႃႇၽူႈၶဵၼ်
သၢဝ်းႁႃႈပီႊဢမ်ႇယွမ်းၼွမ်းတေႃႇၽူႈၶဵၼ်

 

တၢဝ်းလူတ်ႇၾၢႆႇ PDF တီႈၼႆႈ

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း