သၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈသၢင်ႈၶၢဝ်ႇၽၢင်းပွမ် လႄႈ ယႃႉၸိုဝ်ႈသဵင် ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး / တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ( RCSS/SSA )

ၸွမ်းၼင်ႇ ၽိုၼ်လိၵ်ႈပွမ်ပိုၼ်ဢွၵ်ႇ ဝၼ်းထီႉ 15/ May / 2023 ( လိူၼ်ႁူၵ်းလွင်ႈ 12 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ ) မီးႁူဝ်ၶေႃႈဝႃႈ “ ၽိုၼ်လိၵ်ႈယုင်ႈယေႃး ဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ် ၸွမ်သိုၵ်းၶိူဝ်းငိုၼ်း ၊ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ဢွင်ႇမျႃႉ ” ၼႆၼၼ်ႉ တိုၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈဢမ်ႇမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈ ဢၼ်မုၵ်ႉၸုမ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး / တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး ( RCSS/ SSA ) ႁဵတ်းဢွၵ်ႇ ၼႆ ၸင်ႇလႆႈပွင်ႇလႅင်းထိုင် မႃးယူႇၶႃႈ။

ဢိင်ၼိူဝ် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး / တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ( RCSS/SSA ) လႄႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ဝၢၼ်ႈႁႆး လႆႈမီးပတိၵ်ႈၶၢတ်ႈၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၊ ၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်း မိူင်းၼွင် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေ ၼင်ႇႁိုဝ် ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၼႂ်းမုၵ်ႉၸုမ်းလဵဝ်ၵၼ် တေႁၼ်ၽိတ်းပိူင်ႈၵၼ်၊ သင်ႇၶႃႇ ရႁၢၼ်း ၊ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းမိူင်း/ ၼွၵ်ႈမိူင်း၊ ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် တေႁၼ်ၽိတ်းႁၼ်ပိူင်ႈၼိူဝ် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး / တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး( RCSS/SSA ) ၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ်မီး ၸုမ်းဢမ်ႇႁၼ်လီ RCSS/SSA သၢင်ႈၶိုၼ်ႈမႃး ၶၢဝ်ႇၽၢင်းပွမ် ၊ ၽိုၼ်လိၵ်ႈပွမ် ဢမ်ႇၸိုဝ်ႈဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ပိုၼ်ၽႄႈဢွၵ်ႇမႃးၶိူဝ်းၶိူဝ်းယႂ်းယႂ်း ။

ဝၢႆးသေ SSPP Info သိုဝ်ႇတၢင်းၵၢၼ် ၶွင် ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ဝၢၼ်ႈႁႆး ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇမၢပ်ႇၼႄး ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး / တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင်မွၵ်ႈ 4 ၸူဝ်ႈမူင်းယဝ်ႉၼၼ်ႉ မီးၽဵတ်ႉပွမ် တၢင်ႇပိုၼ်ၽႄႈ ၽိုၼ်လိၵ်ႈယွင်ႈယေႃးပွမ် ၼိူဝ် Social Media ၵႂႃႇ၊ တင်ႈၸႂ်ယႃႉၸိုဝ်ႈသဵင် ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် လႄႈ မုၵ်ႉၸုမ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး / တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၼင်ႇႁိုဝ် သင်ႇၶႃႇရႁၢၼ်း ၊ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၊ ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် တေႁၼ်ၽိတ်းထၢင်ႇပိူင်ႈ မႃးယူႇ။

ၼႂ်းၽိုၼ်လိၵ်ႈယွင်ႈယေႃးပွမ် ၼၼ်ႉ ၸီႉၸမ်လၢတ်ႈၼႄတူဝ်ယၢင်ႇလႆႈ လၢႆလၢႆၶေႃႈ−
1. ၾၢင်ႁၢင်ႈၽိုၼ်လိၵ်ႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၾၢင်ႁၢင်ႈပိူင်ၵၢၼ်လုမ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး
2. ဢမ်ႇမီးမၢႆလိၵ်ႈလႄႈ ၸိုဝ်ႈလုမ်း/ၸိုဝ်ႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၽူႈဢွၵ်ႇလိၵ်ႈ
3. ဢမ်ႇမီးႁူဝ်ၶေႃႈသႅၼ်းလိၵ်ႈတႅၵ်ႇလႅင်းဝႃႈပဵၼ်လိၵ်ႈသင်၊ ဢမ်ႇမီးပႃး ၸၼ်ႉႁူမ်ႇလူမ်ႈလိၵ်ႈ
4. ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ( RCSS/SSA ) ဢမ်ႇတွၼ်ႉၸႂ်ႉၶေႃႈၵႂၢမ်း “ ယုင်ႈယေႃႈဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ် ”
5. ၼႂ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး( RCSS/SSA ) ဢမ်ႇမီး “ ၸွမ်သိုၵ်းၶိူဝ်းငိုၼ်း” ၸွမ်းၼင်ႇႁူဝ်ၶေႃႈလိၵ်ႈ
6. ၼႂ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ( RCSS/SSA ) ဢမ်ႇမီး “ ၸဝ်ႈသိုၵ်းၶိူဝ်းငိုၼ်း” ၸွမ်းၼင်ႇပႅၵ်ႈ (1) ထႅဝ် (2)
7. ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး( RCSS/SSA ) ဢမ်ႇတွၼ်ႉၸႂ်ႉၶေႃႈၵႂၢမ်းၼမ်ႉ မျႅတ်ႈ ၵၢၼ်မိူင်း
8. ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ( RCSS/SSA ) ဢမ်ႇတွၼ်ႉၸႂ်ႉၶေႃႈၵႂၢမ်း ၼႂ်းၶေႃႈ (1) ထႅဝ် 4 “ ၽူႈမီးၸၼ်ႉဢိၵ်ႇလုၵ်ႈတပ်ႉ ” လႄႈ ၼႂ်းၶေႃႈ 4 ထႅဝ် 3 “ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၵူႈၸၼ်ႉၸူၼ်ႉ”
ၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၶေႃႈဢၼ်ၸီႉၼႄလႆႈတႅၵ်ႇလႅင်းဝႃႈ ပဵၼ်ၽိုၼ်လိၵ်ႈပွမ် လႄႈ ပေႃးမႃးႁုပ်ႈတူၺ်း လိၵ်ႈပွမ်ၽိုၼ်ၼႆႉ ၼင်ႇႁိုဝ်တေၵမ်ႉယၼ်ပၼ် ၶၢဝ်ႇ SSPP Info မၢပ်ႇၼႄးသႂ်ႇ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်လႄႈ မုၵ်ႉၸုမ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ် ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး / တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ။

ၸွမ်းၼင်ႇ သိုၵ်းၶူဝ်းၶဵဝ် ဝၢၼ်ႈႁႆး လႆႈႁဵတ်းမိူၵ်ႈလိူင်း တေႃႇၵူၼ်းမိူင်း ႁၢဝ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းႁႅင်း မတ်ႉၵူၼ်းယၢင်ႈ ၾႆး ၊ ယႃႉလုဢဝ်လၢႆၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်း ၊ ႁေႃႈလိုပ်ႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းသိုၵ်း RCSS/SSA ဢၼ်ဢမ်ႇ မီးတၢင်းၽိတ်း ဢထမ်ႇမလိုပ်ႈဢွၵ်ႇပၢႆႈ ဝၢၼ်ႈၵိူတ်ႇမိူင်းၼွၼ်း၊ တဵၵ်းတဵင်တီႉမတ်ႉၵူၼ်းမိူင်းသေ ၶၢဝ်ႇငၢဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈမၢၵ်ႇမိူဝ်ၵႂႃႇၼႂ်း Social Media လႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ၵၢၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈႁုၵ်ႉႁၢႆႉ သိုၵ်းၶူဝ်းၶဵဝ် ဝၢၼ်ႈႁႆးတေႁၢႆလၢႆၼၼ်ႉ သၢင်ႈၶၢဝ်ႇပွမ်ၽၢင်း ၊ မၢပ်ႇၽၢမ်းဝႃႈပဵၼ် ၊ ပၼ်ႈၼမ်ႉႁႂ်ႈပဵၼ်တူဝ် ၼင်ႇလွၵ်းလၢႆး ၸၼ်ႉတႅမ်ႇ ထတ်းႁၼ်လႆႈၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းၵေႃႈ ၽိုၼ်လိၵ်ႈပွမ် ဢၢင်ႈၸိုဝ်ႈဢၢင်ႈသဵင်မုၵ်ႉၸုမ်း ၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်း လၢႆတီႈၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးသေ တင်ႈၸႂ်ႈယႃႉလုၸိုဝ်ႈသဵင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး / တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ယၢမ်ႈမီးမႃးမိူၼ်ၵၼ်။

သင်ပဵၼ်လိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဢမ်ႇၼၼ် ၽိုၼ်လိၵ်ႈ မုၵ်ႉၸုမ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ဢၼ်တေႉၼႆၸိုင် တိုၼ်းပိုၼ်ၽႄႈတၢင်း website www.taifreedom.com လႄႈ တီႈၼိူဝ် Facebook Page – Tai Freedom – Shan Version ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ယူႇယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ယူႇတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတႆးလွတ်ႈလႅဝ်း ၸင်ႇလႆႈယွၼ်းသပ်းလႅင်းၼႄ ၵဵဝ်ႇၵပ်းၽိုၼ်လိၵ်ႈပွမ် လႄႈ သၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈသၢင်ႈၶၢဝ်ႇၽၢင်းပွမ်၊ ၵၢၼ်ယႃႉၸိုဝ်ႈသဵင် ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၼၼ်ႉ မႃးယူႇၶႃႈ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း