သၢႆသိုၵ်းၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈထုၵ်ႇတင်း MRDA ပႂ်ႉမူၵ်းတိုၵ်း 2 ပွၵ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပလႄး ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈလူႉတၢႆ 33 ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18 April 2022 (လိူၼ်ႁႃႈလွင်ႈ 3 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2116 ၼီႈ) သၢႆသိုၵ်းၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈထုၵ်ႇတင်း MRDA ပႂ်ႉမူၵ်းတိုၵ်း 2 ပွၵ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပလႄး တိူင်းၸႄႈၵႅင်း ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈလူႉတၢႆ 33 ၵေႃႉၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 09:00 မူင်းၼၼ်ႉ သၢႆသိုၵ်းၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႆႈထုၵ်ႇ MRDA ပႂ်ႉမူၵ်းတိုၵ်းတီႈ ဝၢၼ်ႈသိၼ်ႇသျိၼ်ႇ လႄႈၼႂ်းၵႄႈဝၢၼ်ႈၵျွင်ႇတၢၼ်း ဢၼ်မီးၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းတူၵ်း ဝဵင်းပလႄးၼၼ်ႉလႄႈ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈလူႉတၢႆ 3 ၵေႃႉသေ ထိုင်မႃးယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 13:00 မူင်း တေႃႇထိုင် 16:10 ၼၼ်ႉၵေႃႈ သၢႆသိုၵ်းၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈထုၵ်ႇတင်း MRDA ပႂ်ႉမူၵ်းတိုၵ်းထႅင်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈတိၼ်ႇတီးၵၢၼ်ႇ(ဢွၵ်ႇ) ၼၼ်ႉသေ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈလူႉတၢႆ 30 ၵေႃႉ၊ ၽၢႆႇ MRDA လႆႈတၢင်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 1 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17 April 2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 19:00 မူင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ပၵ်းတပ်ႉဝႆႉတီႈႁူင်းႁဵၼ်း  ၼႂ်းဝဵင်းတမူး ပွၵ်ႉ 12 တိူင်းၸႄႈၵႅင်းၼၼ်ႉ လႆႈထုၵ်ႇတင်း ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း တပ်ႉၵွင် 1 ၊ တပ်ႉၵွင် 2 ဢၼ်ပဵၼ်တပ်ႉၶိုၵ်ႉတွၼ်း ၶဝ်ႈတိုၵ်းသေ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈလူႉတၢႆ 4 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသေ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၵႃးတၢင်ႇၵူၼ်းပဵၼ်လႄႈ ၵႃးၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လုၵ်ႉတၢင်းဝဵင်းတမူး ႁွတ်ႈမႃးသေ ပိုတ်းယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် ၵွင်ႈဢွၼ်ႇယဝ်ႉ ၶိုၼ်းတၢင်ႇတူဝ်တၢႆၸုမ်းၶဝ်ဢွၵ်ႇၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်း တမူး−ဢွင်ႇသေႇယ ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၸႂ်ႉတိုဝ်းယူႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၵေႃႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၶမ်ႈ 19:00 တေႃႇထိုင် ၵၢင်ၼႂ် 06:00 ၼႆႉ ႁၢမ်ႈၵႂႃႇမႃး၊ ၸွမ်းတၢင်းလင်ၵႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁၢမ်ႈဢဝ်မူဝ်းၵႃႇႁူမ်ႇဝႆႉၼႆ ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 30 March 2022 ၼၼ်ႉၼင်ႇၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း