သၽႃးသုင်ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ဢမ်ႇၵမ်ႉထႅမ် တႃႇၸွႆႈထႅမ် ယူႇၶရဵၼ်း−ဢိတ်ႇသရေး

တႃႇတေသိုပ်ႇၸွႆႈထႅမ် ယူႇၶရဵၼ်း လႄႈ ၵမ်ႉၸွႆႈထႅမ်ဢိတ်ႇသရေးၼၼ်ႉ သၽႃးသုင် (Upper House) ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ဢမ်ႇႁၼ်လီၵမ်ႉထႅမ်ၸွမ်း ၼႂ်းၽွင်းယၢမ်းပႃႇတီႇ Republican  ႁႂ်ႈတိူဝ်းၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေး လႄႈ ၵၢၼ်ၵုမ်းထိင်းၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ−မႅၵ်ႉသီႇၵူဝ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ တႃႇတေလႆႈငိုၼ်းၵမ်ႉၸွႆႈထႅမ် ယူႇၶရဵၼ်း တင်း ဢိတ်ႇသရေးၼၼ်ႉ လူဝ်ႇလႆႈသဵင်ၵၢင်ၸႂ်တီႈၼႂ်းသၽႃး 60 သဵင်ၶိုၼ်ႈၼိူဝ်လႄႈ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 6 December 2023 (လိူၼ်သိပ်းသွင်လွင်ႈ 9 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ၼၼ်ႉ တႅၼ်းၽွင်း ၼႂ်း 100 ၵေႃႉ လႆႈတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် လႄႈ ႁၼ်လီၵမ်ႉထႅမ် 49 သဵင်၊ ဢမ်ႇႁၼ်လီ 51 သဵင်သေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၽႅၼ် တိုတ်ႉၸၼ်ငိုၼ်းၸွႆႈထႅမ်ဢမ်ႇၽၢၼ်ႇပူၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢွၼ်တၢင်းၼႆႉၵေႃႈ ယူႇတီႈၸွမ်ၸိုင်ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၵျူဝ်း ပၢႆႇတႅၼ်ႇ လႆႈတုၵ်းယွၼ်း ၽူႈတႅၼ်းၽွင်းသၽႃး ပႃႇတီႇ Republican ႁႂ်ႈၵမ်ႉထႅမ် တႃႇၸွႆႈထႅမ်ယူႇၶရဵၼ်းထႅင်ႈသေ လႆႈလၢတ်ႈဝႃႈ လွင်ႈရၢတ်ႉသျႃး ဢွင်ႇပေႉယူႇၶရဵၼ်းၼၼ်ႉ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈရၢတ်ႉသျႃး ၽွမ်ႉတႃႇၶဝ်ႈလူမ်ႇတိုၵ်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီ NATO လႄႈ တိုတ်ႉၸၼ်ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၶဝ်ႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်းပၢင်တိုၵ်းပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉလႆႈ ယွၼ်ႉၼၼ် ႁဝ်းတေပွႆႇႁႂ်ႈရၢတ်ႉသျႃးဢွင်ႇပေႉ ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းယူႇၶရဵၼ်းဢမ်ႇလႆႈ ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသေႁိူၼ်းႁေႃၶၢဝ်ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႆႈပၼ်ၾၢင်ႉဝႃႈ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ဢမ်ႇမီးၶၢဝ်းယၢမ်း လႄႈ ငိုၼ်းတွင်းတဵမ်ထူၼ်ႈ တွၼ်ႈတႃႇၸွႆႈထႅမ်ယူႇၶရဵၼ်းယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၽၢႆႇတၢင်း ၵျူဝ်း ပၢႆႇတႅၼ်းၵေႃႈ လႆႈမီးၽႅၼ်တႃႇၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်းတီႈယူႇၶရဵၼ်းထႅင်ႈ 175 လၢၼ်ႉတေႃႇလႃႇဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႄႈ တေလႅၵ်ႈလၢႆႈပၵ်းပိူင်ၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်မႅၵ်ႉသီႇၵူဝ်ႇ တႃႇႁႂ်ႈလႆႈသဵင်ၵမ်ႉထႅမ်တီႈ ပႃႇတီႇ Republican ၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈလီ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 6 December 2023 ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ၵၼ်ၼၼ်ႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ယူႇတီႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈယူႇၶရဵၼ်း သေႇလႅၼ်ႇသၵီႇ လႆႈလၢတ်ႈဝႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈယူႇၶရဵၼ်း တေတေႃႇသူႈ တိုၵ်းတေႃး ဢဝ်ဢွင်ႇပေႉရၢတ်ႉသျႃး ပႅၵ်ႉသမ်ႉဢမ်ႇႁၼ်တၢင်းပဵၼ်ၵႂႃႇလႆႈၵေႃႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း