ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇတေတင်ႈၶိူင်ႈႁႄႉၵင်ႈမၢၵ်ႇမိတ်ႉသႆး ပွတ်းတွၼ်ႈပႄႈသိၾိၵ်ႇ

ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တေတင်ႈၶိူင်ႈႁႄႉၵင်ႈမၢၵ်ႇမိတ်ႉသႆး Patriot ၼႂ်းမိူင်းပႃႇလဝ်း Palau ဢၼ်ပဵၼ်ၵုၼ်ယူႇၼႂ်းပွတ်းတွၼ်ႈ သမ်ႇမုၵ်ႉတြႃႇပႄႇသိၾိၵ်ႇသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈငဝ်းလၢႆးၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉ ၶဵင်ႈၶႅင်မႃးယူႇယဝ်ႉ။

ၽူႈၼမ်းမိူင်းပႃႇလဝ်း Palau ၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ လွင်ႈဢၼ်ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တေတင်ႈၶိူင်ႈႁႄႉၵင်ႈမၢၵ်ႇမိတ်ႉသႆးၵႂႃႇၶၢဝ်းယၢဝ်း တီႈၼႂ်းမိူင်းပႃႇလဝ်း Palau ဢၼ်ယူႇၸွမ်းပိုၼ်ႉတီႈသမ်ႇမုၵ်ႉတြႃႇပႄႇသိၾိၵ်ႇၼႆႉလႄႈ ပဵၼ်သုၼ်ႇၼိုင်ႈ လွင်ႈဢၼ်ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၶတ်းၸႂ် တေၸၢမ်းတူၺ်းႁႅင်းဢႃႇၼႃႇၶႄႇ ၼႂ်းပွတ်းတွၼ်ႈၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 25 September 2023 ၼၼ်ႉ ၽူႈၼမ်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႄႈ ၽူႈၼမ်းမိူင်းဢၼ်ယူႇၼႂ်းၵုၼ်ပႄႇသိၾိၵ်ႇ လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇ တီႈႁိူၼ်းႁေႃၶၢဝ်သေယဝ်ႉ၊ ဝၢႆးၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈမီးၵၢၼ်ဢွၵ်ႇမႃးလၢတ်ႈထိုင် လွင်ႈတႃႇတေတိတ်းတင်ႈၶိူင်ႈႁႄႉၵင်ႈမၢၵ်ႇမိတ်ႉသႆးၼႆႉမႃး ယူႇယဝ်ႉ။

ၵၢၼ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၼႆႉၵေႃႈ လႆႈလၢတ်ႈထိုင်လွင်ႈ ငဝ်းလၢႆးၾိင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇ၊ လွင်ႈပူၵ်းပွင်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး၊ ၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီ လႄႈ လွင်ႈႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်းၸၼ်ႉထၢၼ်ႈမိူင်းၼႂ်းၵုၼ်ပႄႈသိၾိၵ်ႇ တႃႇသိူဝ်ႇတၢင်း ၵၢၼ်ႁူမ်ႈမိုဝ်းၽၢႆႇၵၢၼ်သိုၵ်း ႁူမ်ႈပႃး ၵၢၼ်ႁပ်ႉမိုဝ်းၸွမ်း လွင်ႈၶႂၢၵ်ႈဢႃႇၼႃႇၶႄႇ ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း