ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇတေဢုပ်ႇဢူဝ်း ဢူၺ်းလီ ၼႂ်းၸုမ်း NATO လႄႈ G-7 ႁႃတၢင်းၸွႆႈ ၵူၼ်းမိူင်းယူႇၶရဵၼ်း ၽွင်းၶၢဝ်းၵတ်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 28 November 2022 (လိူၼ်ၸဵင်ႇမႂ်ႇ 6 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ၼႆႉ Anthony Blinken ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႆႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ၵႂႃႇမိူင်းရူဝ်ႇမႃႇၼီႇယႃႇ Romania ပိူဝ်ႈတႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ် ၸုမ်း NATO လႄႈ G-7 ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႂ်းႁွင်ႈလူင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ ၽွင်းမိူဝ်ႈ Anthony Blinken ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ႁွတ်ႈထိုင် မိူင်းရူဝ်ႇမႃႇၼီႇယႃႇ Romania ယဝ်ႉ တေပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၸွႆႈယူႇၶရဵၼ်း မႄးၵုမ်းလုမ်းလႃးၶိုၼ်းႁူင်းၾႆးၾႃႉ ၸိူဝ်းလူႉၵွႆၵႂႃႇ ယွၼ်ႉသိုၵ်းရၢတ်ႉသျႃးၼၼ်ႉ သေ ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇတိုၵ်းသူၼ်းလၢႆလၢႆမိူင်း ႁူမ်ႈၵၼ်ၸွႆႈယူႇၶရဵၼ်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈႁူင်းၾႆးၾႃႉ ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းမိူင်းယူႇၶရဵၼ်း ပေႃးၶၢမ်ႈပူၼ်ႉၶၢဝ်းၵတ်းၵႂႃႇ လႆႈငၢႆႈလူမ်ၸႂ် ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း