ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇတေၶၢႆၶိူင်ႈႁႄႉၵင်ႈၽေးတၢင်းၵၢင်ႁၢဝ် NASAMS ပၼ်ယူႇၶရဵၼ်း

ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 25 May 2023 ၼၼ်ႉဝႃႈ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇတေၶၢႆၶိူင်ႈႁႄႉၵင်ႈၽေးတၢင်းၵၢင်ႁၢဝ် NASAMS လႄႈ ၶိူင်ႈယိပ်းတိူဝ်းဢၼ်လူဝ်ႇၸႂ်ႉႁိပ်ႈၼႅတ်ႈ ပၼ်ယူႇၶရဵၼ်း တူၵ်းမႅၼ်ႈသၢင်ႉငိုၼ်း 285 လၢၼ်ႉတေႃႇလႃႇဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ဝႃႈၼႆ။  လွင်ႈၼႆႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄ လႄႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၽွမ်ႉလႆႈၸႂ်ၵၼ်သေ ၶၢႆပၼ်ယူႇၶရဵၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈတႃႇတေၶၢႆ ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ လႄႈ ၶိူင်ႈႁႄႉၵင်ႈၽေးတၢင်းၵၢင်ႁၢဝ် ၼၼ်ႉ DSCA ၶွင် ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႆႈတၢင်ႇထိုင် သၽႃးယဝ်ႉသေ ပႂ်ႉႁႂ်ႈသၽႃးလူင်းလၢႆးမိုဝ်းပၼ်ၶႂၢင်ႉၵူၺ်းၼႆယူႇ။ ယင်းလၢတ်ႈဝႃႈ ယူႇၶရဵၼ်း လူဝ်ႇၸႂ်ႉတိုဝ်းၶိူင်ႈႁႄႉၵၢင်ႈၽေးတၢင်းၵၢင်ႁၢဝ်ဝႆးဝႆး ယွၼ်ႉဝႃႈ ရၢတ်ႉသျႃး ဢဝ်မၢၵ်ႇမိတ်ႉသႆးပိုတ်းယိုဝ်း ပွႆႇမၢၵ်ႇတၢင်းၵၢင်ႁၢဝ် ဢမ်ႇၵိုတ်းဢမ်ႇလိုဝ်ႈ၊ သင်ယူႇၶရဵၼ်းၸဵဝ်းလႆႈ ၶိူင်ႈႁႄႉၵင်ႈၽေးတၢင်းၵၢင်ႁၢဝ်ၼႆႉၸိုင် တေၸွႆႈႁႂ်ႈတပ်ႉသိုၵ်းယူႇၶရဵၼ်း ၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်းလႆႈပႃး ဝႃႈၼႆ။

တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈ ဝၼ်းထီႉ 24 February 2021 ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႄႈ မိူင်းဝၼ်းတူၵ်း ယင်းတိုၵ်ႉၶတ်းၸႂ်ႁႃၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇၶိုတ်းၵၢပ်ႈပၼ်ယူႇၶရဵၼ်းဢမ်ႇထၢတ်ႇဢမ်ႇဝၢႆးဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း