ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပၼ်ၾၢင်ႉႁႅင်းမႆႈသုင်ႁႅင်း ဢၼ်မီးထိုင် 46°C

ၽၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၾိင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပၼ်ၾၢင်ႉႁႅင်းမႆႈသုင်ႁႅင်း ၼႂ်းဝဵင်းလူင် Washington, D.C ၼၼ်ႉ ႁႅင်းမႆႈသုင်ထိုင် 40°C လႄႈ တီႈၼႂ်းဝဵင်းလူင် New York ၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁႅင်းမႆႈၶိုၼ်ႈသုင်ၸမ်ၸမ် 38°C မႃး 4 ဝၼ်းထပ်းၵၼ်ယဝ်ႉ ၼႆယူႇ။

ၽၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၾိင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇ NWS ပၼ်ၾၢင်ႉထႅင်ႈဝႃႈ ႁႅင်းမႆႈၼႂ်းဝဵင်းလူင် Washington, D.C ၼၼ်ႉ တေၸၢင်ႈသုင်ၶိုၼ်ႈထိုင် 41°C လႄႈ ၼႂ်း New York ၼၼ်ႉၵေႃႈ တေၸၢင်ႈသုင်လႆႈထိုင် 38°C သေ ႁႅင်းမႆႈၼၼ်ႉ ယင်းတေသိုပ်ႇမႆႈၵႂႃႇ တၢင်းၽင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇ ပွတ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇၶွင်ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တေႃႇဝူင်ႈၼႆႉသုတ်းသဵင်ႈၼႆလႄႈ တေမီးႁႅင်းမႆႈသုင်မွၵ်ႈ 38°C ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 19 July 2022 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ႁႅင်းမႆႈသုင်သုတ်းလၢႆပိုၼ်ႉတီႈၼႂ်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၼၼ်ႉ သုင်ထိုင် 46.1°C ၼႆယဝ်ႉ။

လၢႆဝဵင်း ၼႂ်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၼၼ်ႉ လႆႈဢွၵ်ႇမႃးပၼ်ၾၢင်ႉလွင်ႈႁႅင်းမႆႈလႄႈ ပၼ်ၾၢင်ႉထိုင်ၵူၼ်းမိူင်း ႁႂ်ႈယူႇၼႂ်းႁူမ်ႈ၊ ႁၢမ်ႈဢွၵ်ႇယူႇၼႂ်းၵၢင်ပၢင်ႇလႄႈ ယႃႇႁႂ်ႈတူဝ်ၶိင်းၶၢတ်ႇထၢတ်ႈၼမ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉ  ယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း