ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇပၼ်ၶႂၢင်ႉၶၢႆၶိူင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၼႂ်းၵၢၼ်သိုၵ်းပၼ်ထႆႇဝၼ်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 21 February 2024 (လိူၼ်သၢမ်မႂ်ႇ 12 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2118 ၼီႈ) ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ပၼ်ၶႂၢင်ႉတႃႇၶၢႆၶိူင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၼႂ်းၵၢၼ်သိုၵ်းပၼ်ထႆႇဝၼ်ႇ ဢၼ်မီးၵႃႈၶၼ် 75 လၢၼ်ႉတေႃႇလႃႇဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈလၢတ်ႈၼႄလွင်ႈ ၶိူင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၼႂ်းၵၢၼ်သိုၵ်း ဢၼ်ၶၢႆပၼ်တီႈထႆႇဝၼ်ႇၼၼ်ႉ တေမီး Cross Domain Solution ၊ ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ်ၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈၸၼ်ႉသုင် (High Assurance device) ၊ ၶိူင်ႈႁပ်ႉသၼ်ယၢၼ်း ဢၼ်လၢတ်ႈၼႄတီႈယူႇ GPS ၊ ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ်တိတ်းတေႃႇၵပ်းသိုပ်ႇ၊ လွင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၽၢႆႇ Technology လႄႈ ၶူဝ်းၶွင်ထႅင်ႈလၢႆလၢႆလွင်ႈ ဢမ်ႇဝႃႈၵၢၼ်တေႃႉသူင်ႇလႄႈမႄးၵုမ်းလုမ်းလႃး ၵမ်ႉထႅမ်တႃႇႁႂ်ႈၶူင်သၢင်ႈၵၢၼ် ၵွင်ႉသၢၼ်ၶေႃႈမုၼ်း တင်းၽၢႆႇၵၢၼ်သိုၵ်းပေႃးတေလီမႃးထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 22 February 2024 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၸၼ်ႉသုင် ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ 4 ၵေႃႉ လႆႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းသူႇၸႂ်းထႆႇဝၼ်ႇ တႃႇႁူပ်ႉထူပ်းတင်း ၸွမ်ၸိုင်ႈထႆႇဝၼ်ႇလႄႈ ၼႄႁႂ်ႈႁၼ်ဝႃႈဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၼၼ်ႉ ၸုၵ်းမၼ်ႈၽၢႆႇထႆႇဝၼ်ႇဝႆႉယူႇ လႄႈ သၢင်ႈလွင်ႈၸမ်ၸႂ်ၵၼ်တိူဝ်းၶိုၼ်ႈမႃးထႅင်ႈ ယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း