ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၽိုၵ်းၽွၼ်ႉသိုၵ်းႁူမ်ႈၵၼ်တင်းၾီႇလိပ်ႇပိၼ်ႇ

ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႄႈ ၾီႇလိပ်ႇပိၼ်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်း တႃႇသၢင်ႈလွင်ႈၸမ်ၸႂ်ၵၼ်ၶိုၼ်ႈမႃးထႅင်ႈ ၽွင်းမီးပၼ်ႁႃၵၼ်တင်းၶႄႇ ၼႂ်းပၢင်ႇလၢႆႇၶႄႇပွတ်းၸၢၼ်းဝႆႉယူႇ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 21 April 2024 (လိူၼ်ႁႃႈမႂ်ႇ 13 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2118 ၼီႈ) ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႄႈတင်းၾီႇလိပ်ႇပိၼ်ႇ လႆႈတႄႇၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်းႁူမ်ႈၵၼ် ဢၼ်မီးႁႅင်းၵူၼ်းၸမ်ၸမ် 17,000 ၵေႃႉလႄႈ မီးၾရင်ႇသဵတ်ႈ၊ ဢေႃးသတြေးလီးယႃး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၸွမ်းသေ ပဵၼ်ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ဢၼ်မီးၵၢၼ်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉသိုၵ်း ၼွၵ်ႈၼႃႈၼမ်ႉၾီႇလိပ်ႇပိၼ်ႇ။

ၵၢၼ်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉသိုၵ်းပွၵ်ႈၼႆႉ လႆႈမီးၵၢၼ်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉမိူၼ်ဢၼ်တႄႉ ၼႂ်းငဝ်းလၢႆးဢၼ်ၶဝ်ႈႁုပ်ႈသိမ်းဢဝ်ၵုၼ်ၶိုၼ်း ဢၼ်ၽူႈၶဵၼ်ႁုပ်ႈသိမ်းလႆႈ  တီႈၵုၼ်တၢင်းပွတ်းႁွင်ႇသုတ်းၶွင်ၾီႇလိပ်ႇပိၼ်ႇ ဢၼ်ယူႇၸမ်တင်းထႆႇဝၼ်ႇ လႄႈ ပွတ်းဝၼ်းတူၵ်းတိတ်းၸပ်းတင်း ပၢင်ႇလၢႆႇၶႄႇပွတ်းၸၢၼ်း၊ ၵၢၼ်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉသိုၵ်းပွၵ်ႈၼႆႉ ယင်းပဵၼ်ၼႂ်းငဝ်းလၢႆး ဢၼ်မီးပၼ်ႁႃတင်းၵၢၼ်ၽွင်းတၢင် လႄႈ ၵၢၼ်ႁူပ်ႉၼႃႈၵၼ်တင်းပၢင်ႇလၢႆႇ ၼႂ်းၵႄႈၵၢင် ၶႄႇ−ၾီႇလိပ်ႇပိၼ်ႇ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၵၢၼ်ၸႂ်ႉၵွင်ႈသိတ်းၼမ်ႉ သႂ်ႇႁိူဝ်းၾီႇလိပ်ႇပိၼ်ႇၼၼ်ႉ ယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 22 April 2024 ၼၼ်ႉ Zhang Youxia ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇၽၢႆႇသိုၵ်း ၼႂ်းၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ပႃႇတီႇၶွမ်ႇမိဝ်ႇၼိတ်ႉမိူင်းၶႄႇ လႆႈလၢတ်ႈၵႂႃႇတီႈ ပၢင်ၵုမ်ၽူႈၼမ်းၸၼ်ႉသုင်ၶွင်တပ်ႉၼမ်ႉၵူႈမိူင်းမိူင်း ဢၼ်မီးတူဝ်တႅၼ်း 30 ၸိုင်ႈမိူင်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼၼ်ႉဝႃႈ ၶႄႇၼၼ်ႉယင်းတိုၵ်ႉတေယိုတ်းမၼ်ႈ တႃႇၵႄႈၶႆငဝ်းလၢႆးၼႂ်းပၢင်ႇလၢႆႇၶႄႇပွတ်းၸၢၼ်း ၸွမ်းလၢႆလၢႆမိူင်း လူၺ်ႈၵၢၼ်ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၵူၺ်းၵႃႈ တေဢမ်ႇပၼ်ႁႂ်ႈမိူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇထုၵ်ႇပူၼ်ႉပႅၼ် ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း