ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ−ဢႃႇသီႇယၼ်ႇ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ဢမ်ႇပႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်

ပၢင်ၵုမ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ−ဢႃႇသီႇယၼ်ႇ (U.S.-ASEAN Summit) တီႈဝဵင်းလူင် Jakarta မိူင်းဢိၼ်းတူဝ်ႇၼီးသျႃးၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈၽိတ်ႈမွၵ်ႇပႃး ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 6 September 2023 (လိူၼ်ၵဝ်ႈလွင်ႈ 6 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႆႈလၢတ်ႈၵႂႃႇတီႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉဝႃႈ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တေမိပ်ႇဢီးႁႂ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵိုတ်းယိုတ်းလွင်ႈႁဵတ်းႁၢႆႉၸႃႉ သေ ပွႆႇပၼ်တူဝ် ၽူႈၸိူဝ်းဢၼ်ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းၵုမ်းၶင် လူၺ်ႈဢမ်ႇတြႃး လႄႈ ဢွၼ်ဢဝ်ၸိုင်ႈမိူင်း ၶဝ်ႈပဵၼ်မိူင်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇၶိုၼ်း သေဢမ်ႇၵႃး ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တေသိုပ်ႇၵမ်ႉထႅမ် ၶေႃႈတူၵ်းလူင်း ဢႃႇသီႇယၼ်ႇ 5 ၶေႃႈ တွၼ်ႈတႃႇသၢင်ႈလွင်ႈၵတ်းယဵၼ်ၼိမ်သဝ်း လႄႈ မုၼ်းလႅင်းပိူင်ဢုပ်ႉပိူင်ႇတီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (မၢၼ်ႈ) ဝႃႈၼႆ။

ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ−ဢႃႇသီႇယၼ်ႇ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ဢမ်ႇပႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်

မိူဝ်ႈပီႊ 2022 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ၼႂ်းလုၵ်ႈၸုမ်းဢႃႇသီႇယၼ်ႇ တူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ၵၼ်ဝႃႈ သင်ၸိူင်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇၽေႃႇၼမ်ႉၼႄတူဝ်လႆႈ ၶေႃႈတူၵ်းလူင်း ဢႃႇသီႇယၼ်ႇ 5 ၶေႃႈ ပေႃးၼႆၸိုင်ႈ တေဢမ်ႇၽိတ်ႈမွၵ်ႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်းပၢင်ၵုမ်ၼႆ လႄႈ တီႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈၽိတ်ႈမွၵ်ႇပႃး မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (မၢၼ်ႈ) ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေၼႆႉယဝ်ႉ ပေႃးထိုင်မႃးၼႂ်းပီႊ 2026 ၼႆႉ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တေတူၵ်းပုၼ်ႈၽွၼ်းပဵၼ် ႁူဝ်ပဝ်ႈဢႃႇသီႇယၼ်ႇ ၼႆသေတႃႉ ၽၢႆႇတၢင်း လုၵ်ႈၸုမ်းဢႃႇသီႇယၼ်ႇ ဢမ်ႇလႆႈၸႂ် ဢမ်ႇႁၼ်လီၸွမ်း လႄႈ တေႁႂ်ႈမိူင်းၾီႇလိပ်ႇ ပိၼ်ႇ ၵေႃႉႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်း ပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

တီႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ယင်းလႆႈလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တေၵမ်ႉထႅမ်ႁႂ်ႈမိူင်းတီႇမေႃးလႅတ်ႉသ်တေႉ ၶဝ်ႈပဵၼ်လုၵ်ႈၸုမ်း ဢႃႇသီႇယၼ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈပၢင်ၵုမ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ−ဢႃႇသီႇယၼ်ႇ ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ လႆႈမီးမႃး ဝၢႆးသေၶႄႇ ပိုၼ်ၽႄႈႁၢင်ႈၽႅၼ်ႇလိၼ်မႂ်ႇ ၼႂ်းပီႊ 2023 ဢၼ်ဢဝ်ပႃးလိၼ်မိူင်း မိူင်းႁိမ်းႁွမ်းၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းမိူင်းၶႄႇသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၼႂ်းပွတ်းတွၼ်ႈ ၵုၼ်ဢေးသျႃး မီးလွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင်ၵၼ်ႁၢႆႉႁႅင်းၶိုၼ်ႈမႃး လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး၊ မိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်း၊ မိူင်းထႆႇဝၼ်ႇ၊ မိူင်းမလေးသျႃး လႄႈ မိူင်းၾီႇလိပ်ႇပိၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁၢၼ်ႉၸႂ် ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 7 September 2023 ၼႆႉၵေႃႈ ယူႇတီႈၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တေၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃး ပၢင်ၵုမ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း ၵုၼ်ဢေးသျႃးပွတ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ (East Asia Summit) သေ တေႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၸွမ်း ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၼႂ်းၸုမ်းဢႃႇသီႇယၼ်ႇ၊ ၶႄႇ၊ ရၢတ်ႉသျႃး၊ ဢိၼ်းတီးယႃး၊ ဢေႃးသတြေးလီးယႃး၊ ၵျႃႇပၢၼ်ႇ၊ ၵူဝ်းရီးယႃး ၸၢၼ်း တင်း ၼိဝ်းသီႇလႅၼ် ႁူမ်ႈထိုင် လွင်ႈၶဵင်ၶႅင်ၼႂ်းပွတ်းတွၼ်ႈ ဢိၼ်ႇတူဝ်ႇ− ပႄႇသိၾိၵ်ႇပႃးထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း