ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈ UNSC ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် လွင်ႈၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 2 May 2023 (ဝၼ်းလိူၼ်ၸဵတ်းမူၼ်း ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႆႈတုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈ ၶွင်ႇသီႇၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ UNSC ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈဢၼ် ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ ပွႆႇလၢဝ်ပွမ်ၼႂ်းဝူင်ႈၼႆႉၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၽွင်းတၢင်ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ဢၼ်ယူႇတီႈ UN ၼၼ်ႉ လၢတ်ႈဝႃႈ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႆႈတုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈ မီးၵၢၼ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၵၢၼ်ပွႆႇလၢဝ်ပွမ် ၶွင်ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇၼၼ်ႉလႄႈ ၼႂ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ မီး ၽွင်းတၢင်လၢႆလၢႆမိူင်း တီႈ UN မိူၼ်ၼင်ႇ ၾရင်ႇသဵတ်ႈ၊ ၵျႃႇပၢၼ်ႇ၊ ဢင်းၵိတ်ႉ၊ မေႃႇလ်တႃႇ (Malta)၊ ဢႄႇၵႂႃႇတေႃႇ (Ecuador)၊ ဢႄႇလ်ပေးၼီးယႃး (Albania) ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈလႆႈတုၵ်းယွၼ်းပႃး ယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 31 May 2023 ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ ၶတ်းၸႂ်ပွႆႇလၢဝ်ပွမ် လုၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇဢွင်ႇမၢၼ်သေ လႆႈတူၵ်းလူင်းၵႂႃႇၼႂ်းပၢင်ႇလၢႆႇၼၼ်ႉလႄႈ ၽၢႆႇတၢင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၵေႃႈ လႆႈဢွၵ်ႇမႃးၵၢဝ်ႇလၢတ်ႈထိုင် လွင်ႈၼႆႉဝႃႈ ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇၼၼ်ႉ ၸႂ်ႉTechnology ပူၼ်ႉပႅၼ်ၶေႃႈတူၵ်းလူင်း UNSC မီးဝႆႉၼၼ်ႉ လၢႆပွၵ်ႈလၢႆၵမ်းလႄႈ ၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈငဝ်းလၢႆးၼႂ်းပွတ်းတွၼ်ႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈလွတ်ႈၽေး၊ ဢမ်ႇမၼ်ႈၼိမ်သဝ်းလႆႈ၊ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈထၢင်ႇႁၢင်ႈမႃး ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း