ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ပိုတ်ႇၼႄလၢႆးငၢၼ်း လွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း 2022 ႁူမ်ႈပႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ VOA ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ပိုတ်ႇၼႄလၢႆးငၢၼ်း လွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း ၼႂ်းပီႊ 2022 ၼၼ်ႉ လၢတ်ႈလႆႈဝႃႈ လွင်ႈရၢတ်ႉသျႃး ပိုတ်ႇပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းယူႇၶရဵၼ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဢၼ်ႁၢႆႉႁႅင်းဝႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇလၢႆးငၢၼ်းဢၼ်ယုမ်ႇလႆႈၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းရၢတ်ႉသျႃး ဢၼ်ၶဝ်ႈတိုၵ်း ၼႂ်းယူႇၶရဵၼ်းၼၼ်ႉ လႆႈၶႃႈႁႅမ်ဢဝ်တၢႆ၊ ပေႉၵိၼ်လူလၢႆၵူၼ်းမိူင်း ဢိၵ်ႇတင်း ၶူင်ႉသၢင်ႈပိုၼ်ႉထၢၼ်ၵူၼ်းမိူင်း လၢတ်ႈလႆႈဝႃႈ ပဵၼ်ၵၢၼ်ၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉၼႂ်းပၢင်တိုၵ်း သေဢမ်ႇၵႃး တဵၵ်းတဵင်ႁႂ်ႈၵူၼ်းယူႇၶရဵၼ်း ၶၢႆႉတီႈယူႇတၼ်းသဝ်းၵႂႃႇၼႂ်းရၢတ်ႉသျႃး ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။

လၢႆးငၢၼ်းႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ယင်းလၢတ်ႈပႃးထႅင်ႈ လွင်ႈၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်ႇမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်း မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 1 February 2021 ၼၼ်ႉ လႆႈၶႃႈႁႅမ်တၢႆၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇယွမ်း 2,900 ၵေႃႉလႄႈ တီႉၺွပ်းၵုမ်းၶင်ၵူၼ်းၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ် 17,000 ပၢႆ ၼႆယဝ်ႉ။

လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ယင်းလၢတ်ႈပႃးထိုင် လွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း မိူင်းၶႄႇ၊ ဢီႇရၢၼ်ႇ၊ ဢႅပ်ႇၾၵၢၼ်ႇၼိတ်ႉသတၢၼ်ႇ၊ သူႇတၢၼ်ႇပွတ်းၸၢၼ်း၊ သီးရီးယႃး ထႅင်ႈလၢႆလၢႆမိူင်း ဢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇလူၺ်ႈၵၢၼ်ၸႂ်ႉဢႃႇၼႃႇ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉယူႇ။

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈႁဵတ်းလၢႆးငၢၼ်း လွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းၼႆႉမႃးၵူႈပီႊ ပဵၼ်ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 40 ပီႊယဝ်ႉ ယင်းလႆႈလၢတ်ႈထိုင်လွင်ႈငဝ်းလၢႆး ၵၢၼ်ပူၼ်ႉပႅၼ် သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း လႄႈ သုၼ်ႇလႆႈႁႅင်းၵၢၼ် ၼႂ်း 198 မိူင်း ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်လၢႆတီႈလၢႆတၢင်း တူဝ်ႈလုမ်ႈၾႃႉၼၼ်ႉပႃးယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

ဢၢင်ႈဢိင် – VOA

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း