ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၶွပ်ႈသပိတ်ႈ ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ

တႃႇႁႄႉႁၢမ်ႈလွင်ႈၶူင်သၢင်ႈဢွၵ်ႇ မၢၵ်ႇၼိဝ်းၶလီးယႃးလႄႈ မၢၵ်ႇမိတ်ႉသႆးၶွင် ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇၼၼ်ႉ ၽၢႆႇတၢင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ပိုၼ်ႇၽၢဝ်ႇပိူင်ၵၢၼ်မႂ်ႇ တႃႇပၼ် တၢမ်ႇၶွမ်ႈသပိတ်ႈ ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ VOA ဢွၵ်ႇဝႆႉ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 24 May 2023 (လိူၼ်ၸဵတ်းမႂ်ႇ 6 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ဝႃႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇၽၢၼ်ႇတႃႇငိုၼ်းတွင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 21 May 2023 တေပၼ်တၢမ်ႇၶွပ်ႈသပိတ်ႈတေႃႇ ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ ႁူမ်ႈထိုင်ပႃး ၶွမ်ႇပၼီႇ Chinyong Information Technology Cooperation Company ၼႂ်းၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ လႄႈ Kim Sang Man ဢၼ်ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တင်း ၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း ယုမ်ႇဝႃႈ မီးသုၼ်ႇႁူမ်ႈၸွမ်းႁႅင်းၵၢၼ်ၽၢႆႇ IT ၶွင် ၵူဝ်းရီးယႃး ႁွင်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇၽၢၼ်ႇတႃႇငိုၼ်းတွင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၼၼ်ႉ ယင်းလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ မီးႁႅင်းၵၢၼ်ၽၢႆႇ IT ၶွင်ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ လၢႆႁဵင်ၵေႃႉ ႁဵတ်းၵၢၼ်ယူႇတၢင်ႇၸိုင်ႈမိူင်း ၵမ်ႈၼမ်ယဝ်ႉ တေယူႇၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ တင်း မိူင်းရၢတ်ႉသျႃးသေ ႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃငိုၼ်းပၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ တႃႇဢဝ်ၵႂႃႇၶူင်သၢင်ႈမုၼ်းလႅင်း မၢၵ်ႇၼိဝ်းၶလီးယႃးလႄႈ မၢၵ်ႇမိတ်ႉသႆး ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇၼၼ်ႉ တေဢမ်လပ်ႉငိူၼ်ႈငဝ်ႈ တူဝ်ၵဝ်ႇသေ တေဢမ်ႇပိုတ်ႇၼႄဝႃႈ တူဝ်ၵဝ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈသင်လႄႈ မိူဝ်ႈ ယိုၼ်ႈၽိုၼ်လိၵ်ႈၶဝ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ တေၸႂ်ႉတိုဝ်းၽိုၼ်လိၵ်ႈပွမ်သေ ႁဵတ်းၵၢၼ်လပ်ႉလပ်ႉ ၼႂ်းၵၢၼ်လၢႆၽၢႆႇလၢႆတၢင်း ႁူမ်ႈထိုင်ပႃး ၽၢႆႇၵႃႉၶၢႆ၊ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ လႄႈ ၽၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း၊ တူင်ႇဝူင်း Online ဢိၵ်ႇတင်း ၽၢႆႇပၢႆးမွၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႆႈပၼ် ၾၢင်ႉ လွင်ႈၸၢင်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ၽၢႆႇ IT ၶွင်ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇၼၼ်ႉ တေၸၢင်ႈမီးလွင်ႈလၵ်ႉ ဢဝ်ၶေႃႈမုၼ်းၼမ်ႉၵတ်ႉၶွင်ၶွမ်ႇပၼီႇလႆႈ ဝႃႈၼႆ။

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇၽၢၼ်ႇတႃႇငိုၼ်းတွင်း ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၸွပ်ႇ သွၵ်ႈၽၢႆႇ Technical ၶွင်ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼႂ်းၵၢၼ်လူမ်ႇတိုၵ်း ၽၢႆႇ Cyber လႄႈ မီးလွင်ႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်းၸုမ်း Hacker ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈဝႃႈ Lazarus ၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း