ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ပၼ်ၾၢင်ႉ တၢင်းပဵၼ်မၢၵ်ႇလႅင်းလိင်း (mpox) ၸၢင်ႈၽႄႈလၢမ်းၶိုၼ်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 19 May 2023 (လိူၼ်ၸဵတ်းမႂ်ႇ 1 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ၼၼ်ႉ ၽၢႆႇတၢင်းၸုမ်းၵုမ်းထိင်းလႄႈႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ် မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ (CDC) ဢွၵ်ႇ ပၼ်ၾၢင်ႉဝႃႈ တၢင်းပဵၼ် mpox ဢမ်ႇၼၼ် တၢင်းပဵၼ်မၢၵ်ႇလႅင်းလိင်း (monkeypox) ၼၼ်ႉ မီးတိုဝ်ႉတၢင်းတေၸၢင်ႈၽႄႈလၢမ်းထႅင်ႈပွၵ်ႈၼိုင်ႈလႄႈ ယၢမ်ႈၽွင်းတေႃႈလဵဝ်ၵေႃႈ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၵႂႃႇယဝ်ႉ 3 မိုၼ်ႇပၢႆ ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်မၢၵ်ႇလႅင်းလိင်း ၼႂ်းမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၼၼ်ႉ လူတ်းယွမ်းလူင်းသုင်သုတ်း မိူဝ်ႈၼႂ်းလိူၼ် August 2022 ဝႃႈၼႆသေတႃႉ သမ်ႉၶိုၼ်းၽႄႈလၢမ်းၶိုၼ်း ၼႂ်းပီႊ 2023 ၼႂ်းၶၢဝ်းယၢမ်းဢၼ် ၵူၼ်းမိူင်းၸူႉတုမ်ၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးလႄႈ လွင်ႈတူင်ႉၼိုင်ၸိူဝ်းၼႆႉ ထႅင်ႈပွၵ်ႈၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေၼႆႉ ၽၢႆႇတၢင်း CDC ယင်းလႆႈႁပ်ႉလၢႆးငၢၼ်း လွင်ႈၽႄႈလၢမ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် ၼႂ်းမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ဢိၵ်ႇတင်း ၼႂ်းၵႄႈၵၢင်မိူင်းတေႃႇမိူင်း သေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးလွင်ႈၸမ်ပဵၼ်တီႈတေလႆႈသမ်းပၼ်ယႃႁႄႉၵင်ႈၵူၼ်းၸိူဝ်း မီးတိုဝ်ႉ တၢင်းၸၢင်ႈတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်လႄႈ ၽၢႆႇတၢင်း CDC ယင်းၵူတ်ႇထတ်း ထူပ်းႁၼ်ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် ၼႂ်းမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တေႃႇထိုင် မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 10 May 2023 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းမီးယူႇတီႈ 30,395 ၵေႃႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း