ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ မၵ်းမၼ်ႈၸႂ်ႉ ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် Johnson & Johnson ဢၼ်လႆႈသမ်းပွၵ်ႈလဵဝ်ၼၼ်ႉ ၼႂ်းငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၢၵ်ႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 27 February 2021 (လိူၼ်သမ်လွင်ႈ 1 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115ၼီႈ) ၼႆႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်း ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႆႈပၼ်ၶႂၢင်ႉသမ်းၸႂ်ႉ ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 Johnson & Johnson ၼႂ်းငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၢၵ်ႉ လႄႈ ယႃႈယႃၼႆႉ တေလႆႈဝႃႈ ပဵၼ်သႅၼ်းထီႉသၢမ် ဢၼ်ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ပၼ်ၶႂၢင်ႉၸႂ်ႉ ဝၢႆးသေ မီးၵူၼ်းမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႆႈလူႉတၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ယဝ်ႉ ႁႃႈသႅၼ်ပၢႆဝႃႈၼႆ။

ၽၢႆႇၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် လႄႈ ယႃႈယႃ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ (FDA) လၢတ်ႈဝႃႈ ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ် COVID-19 Johnson & Johnson ၼႆႉ တေလႆႈသမ်းပွၵ်ႈလဵဝ် ၵူၺ်းသေ ယင်းႁႄႉၵင်ႈပႃး ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဢၼ်ပဵၼ်သၢႆၸိူဝ်ႉၽၼ်းမႂ်ႇ ၼၼ်ႉယူႇဝႃႈၼႆ။

ၽၢႆႇ FDA သိုပ်ႇလၢတ်ႈပႃးဝႃႈ ၵူၺ်းၼႃႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၸိူဝ်ႉၽၼ်းမႂ်ႇၼႆႉ ယင်းတိုၵ်ႉၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းယူႇလႄႈ  ၵူႈၵေႃႉ တိုၵ်ႉလူဝ်ႇႁဵတ်းၸွမ်းပိူင်ပၢႆးယူႇလီ မိူၼ်ၼင်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈၵေႃႉၼိုင်ႈ တေလႆႈယူႇႁၢင်ၵႆၵၼ်ၼၼ်ႉယူႇဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တႃႇမွၵ်ႈ 65 လၢၼ်ႉၼႆႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ လႆႈသမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 မိူၼ်ၼင်ႇ Pfizer လႄႈ Moderna ၼၼ်ႉ ပွၵ်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈမီးလႄႈ ၵမ်ၽွင်ႈဢၼ်လႆႈ သမ်းတဵမ်ထူၼ်ႈယဝ်ႉသွင်ပွၵ်ႈၵေႃႈမီးယူႇသေ Johnson & Johnson ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဢၼ်ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇမၵ်းမၼ်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ၵမ်းလိုၼ်းၼႆႉတႄႉ ပဵၼ်သႅၼ်းဢၼ်လႆႈသမ်းပွၵ်ႈလဵဝ်သေ ႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်လႆႈ လႄႈ ၵဵပ်းဝႆႉၼႂ်းတိူၵ်ႈၼမ်ႉၶႅင်  မဵဝ်းဢၼ်ၸႂ်ႉတီႈႁိူၼ်းၼၼ်ႉၵေႃႈလႆႈဝႃႈၼႆ။

ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 Johnson & Johnson ၼႆႉ မိူဝ်ႈယူႇၼႂ်းၶၵ်ႉတွၼ်ႈ ၸမ်းယႃႈယႃၼၼ်ႉသေ ၽွင်းၸၢမ်းသမ်းၸႂ်ႉတီႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ်ဝႃႈ ႁႄႉၵင်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းလႆႈယူႇ 86% ၊ မိူဝ်ႈၸၢမ်းၸႂ်ႉတီႈ မိူင်းဢႅပ်ႇၾရိၵၸၢၼ်းၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ်ဝႃႈ ႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းလႆႈ 82% ၊ မိူဝ်ႈၸၢမ်းၸႂ်ႉတီႈ ပရႃႇသီးသမ်ႉ ႁႄႉၵင်ႈလႆႈ 87% ၼႆ လႆႈႁၼ်ပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ၵၼ်ယူႇဢိတ်းဢီႈသေ ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်းမႅင်းတၢင်းပဵၼ် ဢၼ်ပဵၼ် Pfizer လႄႈ Moderna ဢၼ်ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ မၵ်းမၼ်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းယဝ်ႉၵႂႃႇၼၼ်ႉတႄႉ မိူဝ်ႈယူႇၼႂ်းၶၵ်ႉတွၼ်ႈၸၢမ်းသမ်းၸႂ်ႉ တီႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈႁၼ်ဝႃႈ ႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းလႆႈယူႇ 95% သေ ၵူၺ်းပဵၼ်ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈဢၼ်လႆႈသမ်းသွင်ပွၵ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း