ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လၢတ်ႈႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶႄႇ ၶၢႆပႅတ်ႈၵၢၼ်လူင်းတိုၼ်း ၼႂ်း TikTok

ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လၢတ်ႈႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶႄႇ ၶၢႆပႅတ်ႈၵၢၼ်လူင်းတိုၼ်း ၼႂ်း TikTok ယွၼ်ႉ ၵူဝ်ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၶေႃႈမုၼ်းသုၼ်ႇတူဝ် ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ VOA ဢွၵ်ႇဝႆႉမိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 17 March 2023 (လိူၼ်သီႇလွင်ႈ 12 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ဝႃႈ ၸဝ်ႈၶွင်ဢႅပ်ႉၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇ TikTok လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Reuters ဝႃႈ လႆႈႁပ်ႉလွင်ႈပွင်ႇၶၢဝ်ႇ တီႈၸုမ်းလူင်းတိုၼ်းလၢင်း ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ (CFIUS) ၼၼ်ႉဝႃႈ ႁႂ်ႈၸဝ်ႈၶွင်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶႄႇ ၶၢႆၵၢၼ်လူင်းတိုၼ်း ၼႂ်းၶွမ်ႇပၼီႇ ByteDance ဢၼ်ပဵၼ်ၸဝ်ႈၶွင် TikTok ပေႃးဢမ်ႇၼၼ် တေထုၵ်ႇႁၢမ်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၼႂ်းမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ၽၢႆႇတၢင်းၶွမ်ႇပၼီႇ ByteDance ယိုၼ်ယၼ်ဝႃႈ ယၢမ်းၽွင်းတေႃႈလဵဝ် ၽူႈယိပ်းၵမ် ၼႂ်းၵၢၼ်လူင်းတိုၼ်းတႃႇ 60% ၼႆႉ ပဵၼ်ၽူႈလူင်းတိုၼ်းၸွတ်ႇတူဝ်ႈတင်းလုမ်ႈၾႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းၶွမ်ႇပၼီႇသမ်ႉယိပ်းဝႆႉတႃႇ 20% လိူဝ်ထႅင်ႈ 20% သမ်ႉပဵၼ်ၶွင်ၽူႈၵေႃႇတင်ႈၶွမ်ႇပၼီႇ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 16 March 2023 တၢင်းႁွင်ႈၵၢၼ်လူင် ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းၶႄႇ လၢတ်ႈတုမ်ႉတွပ်ႇၶိုၼ်းဝႃႈ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ဢမ်ႇတွၼ်ႉၼႄ လၵ်းထၢၼ်သၢၵ်ႈသေႇဝႃႈ TikTok  ပူၼ်ႉပႅၼ်လွင်ႈမၼ်ႈၼိမ်သဝ်းၸိုင်ႈမိူင်းလႄႈ လၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ထုၵ်ႇလီၵိုတ်းယိုတ်း လွင်ႈမိပ်ႇငႅၼ်းၶွမ်ႇပၼီႇ Technology ၶွင်ၶႄႇလႆႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁိူၼ်းႁေႃၶၢဝ်ႇဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႆႈသင်ႇႁၢမ်ႈ ဢမ်ႇပၼ်ၸႂ်ႉ တိုဝ်း TikTok ၼႂ်းၶိူင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇၵပ်းသၢၼ် ၶွင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လူၺ်ႈပၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်း 30 ဝၼ်း ႁႂ်ႈထွၼ်ဢွၵ်ႇပႅတ်ႈတင်းမူတ်း ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၼႂ်းပီႊ 2020 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ယၢမ်ႈၶတ်းၸႂ် ႁဵတ်းသၢင်ႈမႃးယဝ်ႉဝႃႈၼႆသေတႃႉ ၵူၺ်းသမ်ႉထုၵ်ႇလုမ်းတႅပ်းတတ်းတြႃးသုင် သုတ်း ၶွင်ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ပၢၵ်ႈပႅတ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈလီ သင်သင်ႇႁၢမ်ႈ ဢမ်ႇပၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်း TikTok ၼႂ်းမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ပေႃးၼႆၸိုင် တေၸၢင်ႈမီးပၼ်ႁႃ လွင်ႈၶဵင်ႇတႃႉ ၽၢႆႇတၢင်းမၢႆမီႈလႄႈ လွင်ႈတဵၵ်းဢီး ၽၢႆႇတၢင်းၵၢၼ်မိူင်း ယွၼ်ႉယၢမ်းၽွင်းတေႃႈလဵဝ် မီးၵူၼ်းမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၸႂ်ႉတိုဝ်း TikTok ၼႆႉ ၼမ်လိူဝ်သေ 100 လၢၼ်ႉၵေႃႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း