ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၶွမ်ႈသပိတ်ႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ဢီႇရၢၼ်ႇ လႄႈ ၶႄႇ

ယွၼ်ႉႁူင်းၵၢၼ်မၢၵ်ႇမိတ်ႉသႆးၼႆသေ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၶွမ်ႈသပိတ်ႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈဢီႇရၢၼ်ႇ လႄႈ ၶႄႇ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 6 June 2023 (လိူၼ်ၸဵတ်းလွင်ႈ 4 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ပူၼ်ႉမႃး ၼၼ်ႉ ၽၢႆႇတၢင်းဢီႇရၢၼ်ႇ လႆႈပိုတ်ႇၼႄ မၢၵ်ႇမိတ်ႉသႆးဝႆးၽႂ်းလိူဝ်သဵင်သႅၼ်းမႂ်ႇ ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈဝႃႈ Fattah လႄႈ ပဵၼ်မၢၵ်ႇမိတ်ႉသႆးဢၼ်ဝႆးၽႂ်းလိူဝ်သေသဵင်ပဵၼ် 5 ပုၼ်ႈသေ ယိုဝ်းလႆႈၵႆ 1,400 ၵီႇလူဝ်ႇမီႇတိူဝ်ႇ သေဢမ်ႇၵႃး မီးၼမ်ႉၵတ်ႉ ငိူင်ႉဝႄႈ ၶူင်ႉသၢင်ႈႁႄႉၵင်ႈၽေးတၢင်းၵၢင်ႁၢဝ်လႆႈထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၶွမ်ႈသပိတ်ႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ဢီႇရၢၼ်ႇ လႄႈ ၶႄႇ
Photo – Yahoo

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ TNN World ဢွၵ်ႇဝႆႉမိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 8 June 2023 ဝႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၶွမ်ႈသပိတ်ႈ ၶွမ်ႇပၼီႇလၢႆလၢႆတီႈ ဢိၵ်ႇထႅင်ႈပူၵ်ႉၵူဝ်ႇၵူၼ်း 12 ၵေႃႉ ၼႂ်းမိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇ၊ မိူင်းၶႄႇ လႄႈ ႁွင်ႇၵွင်ႇ ႁူမ်ႈထိုင်ပႃး ၽူႈၸွႆႈၵၢၼ် ၽွင်းတၢင်ၽၢႆႇၵၢၼ်သိုၵ်းၶွင်ဢီႇရၢၼ်ႇ ဢၼ်ႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႂ်းဝဵင်းလူင် Beijing မိူင်းၶႄႇ လူၺ်ႈၵၢဝ်ႇၼႄးၸိူဝ်းၶဝ်ဝႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸတ်းႁႃတႃႇၵမ်ႉၸွႆႈမုၼ်းလႅင်းႁူင်းၵၢၼ်မၢၵ်ႇမိတ်ႉသႆးလႄႈ ၽၢႆႇၵၢၼ် သိုၵ်းၶွင်ဢီႇရၢၼ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေၼႆႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ႇၽၢႆႇၽၢၼ်ႇတႃႇငိုၼ်းတွင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ သပ်းၸႅင်ႈ ၶၢဝ်ႇဝႃႈ ၸိူဝ်းၶဝ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းႁဵတ်းသၢင်ႈၸတ်းႁႃၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ်သေ ၸွႆႈထႅမ်ဢီႇရၢၼ်ႇ တႃႇမုၼ်းလႅင်းမၢၵ်ႇမိတ်ႉသႆး၊ ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေၼႆႉယဝ်ႉ ႁွင်ႈၵၢၼ် လူင်ၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄႇလႄႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်သူင်ႇဢဵၼ်ႁႅင်းသိုၵ်းၶွင်ဢီႇရၢၼ်ႇၵေႃႈ လႆႈထုၵ်ႇ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၶွမ်ႈသပိတ်ႈ မိူၼ်ၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈလိူၼ် March 2021 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ၶႄႇ လႄႈ ဢီႇရၢၼ်ႇ လႆႈႁဵတ်းလိၵ်ႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇ ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်ပဵၼ်ၶၢဝ်းတၢင်း 25 ပီႊ တႃႇသၢင်ႈလွင်ႈၵႅၼ်ႇၶႅင်ၽၢႆႇပၢႆးမၢၵ်ႈမီးလႄႈ ၽၢႆႇၵၢၼ်မိူင်း သေဢမ်ႇၵႃး ၶႄႇၵေႃႈ ပဵၼ်မိူင်းဢၼ်သိုဝ်ႉၼမ်ႉမၼ်းတီႈဢီႇရၢၼ်ႇ ၼမ်တီႈသုတ်း ပႅၵ်ႉသမ်ႉဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တေၶွမ်ႈသပိတ်ႈဢီႇရၢၼ်ႇ ယႃႇႁႂ်ႈသူင်ႇ ဢွၵ်ႇၼမ်ႉမၼ်းၵေႃႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း