ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်း ၸႂ်ႉမၢၵ်ႇၵွင်ႈတႄႉ ၼႂ်းၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း ၽွင်းငဝ်းလၢႆးမီးလွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင်

တပ်ႉသိုၵ်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ပိုတ်ႇလၢတ်ႈၼႄ လွင်ႈဢၼ်လႆႈၸႂ်ႉႁိူဝ်းမိၼ်မႅင်းမီႈ Apache ၶဝ်ႈၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်း လူၺ်ႈၸႂ်ႉမၢၵ်ႇၵွင်ႈတႄႉ ပဵၼ်ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၼႂ်းႁွပ်ႈ 3 ပီႊ ၼႆသေ လႆႈဝႃႈၶဝ်ႈၼႂ်းၵၢၼ်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉသိုၵ်းႁူမ်ႈၵၼ် လႄႈၵၢၼ်ယုၵ်ႉၸၼ်ႉ ၵၢၼ်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉသိုၵ်း ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ−ၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း ၼႂ်းငဝ်းဢၼ်မီးလွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင် ၸွမ်းၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇၶိုၼ်ႈမႃးယူႇၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ။

ၵၢၼ်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉသိုၵ်း လူၺ်ႈႁိူဝ်းမိၼ်မႅင်းမီႈပွၵ်ႈၼႆႉ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈပွတ်းၸၢၼ်းၶွင်လႅၼ်လိၼ်လွတ်ႈသိုၵ်း ဢၼ်ပၵ်းတမ်းဝႆႉယူႇႁိမ်းၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ လူၺ်ႈမီးလၢႆးငၢၼ်းဝႃႈ ဢမ်ႇလႆႈမီးၵၢၼ်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉသိုၵ်းလူၺ်ႈႁိူဝ်းမိၼ်မႅင်းမီႈ Apache ၼႆႉမႃးႁိုင်လၢႆပီႊယဝ်ႉ ၸွမ်းလူၺ်ႈမီးပၼ်ႁႃ သဵင်လင်သုၵ်ႉသၵ်ႉလႄႈ မႆႈၸႂ်လွင်ႈလွတ်ႈၽေးၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ယူႇႁိမ်းၸမ်ၼႆယူႇ။ လွင်ႈတၢင်းဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈတပ်ႉသိုၵ်း ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇလႄႈၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း လႆႈတႅပ်းတတ်းၸႂ်ႉႁိူဝ်းမိၼ်မႅင်းမီႈ Apache ၶိုၼ်းထႅင်ႈၼၼ်ႉတႄႉ ယင်းဢမ်ႇပႆႇမီးၶေႃႈမုၼ်းသင်ဢွၵ်ႇမႃး။

ဢွၼ်တၢင်းၼႆႉ လွင်ႈၽိုၵ်းၽွၼ်ႉသိုၵ်းႁူမ်ႈၵၼ်တင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ−ၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း လႆႈလူတ်းယွမ်းမႃး ၽွင်းငဝ်းလၢႆး COVID-19 ႁူမ်ႈပႃးလူတ်းယွမ်းလွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင် ၸွမ်းၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇၼႆယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈ ဝၢႆးသေၸွမ်ၸိုင်ႈၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း Yoon Suk-Yeol လႆႈႁပ်ႉတၼ်းႁဵင်းယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၶဝ်ၵေႃႈပၼ်ၵႂၢမ်းမၼ်ႈဝႃႈ တေၶိုၼ်းပွၵ်ႈမႃး ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉသိုၵ်းမိူၼ်ၵဝ်ႇ တႃႇၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်း ၼႂ်းၵၢၼ်ႁပ်ႉမိုဝ်းၸွမ်း ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ ၼႆယူႇ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း