ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ႁူၺ်းဢႃႇသီႇယၼ်ႇ မိပ်ႇဢီးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ မီးယိူင်းဢၢၼ်းႁူၺ်းသူၼ်း ၸိုင်ႈမိူင်းၼႂ်းဢေးသျႃး ပွတ်းၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းတူၵ်း တႃႇၸႂ်ႉတိုဝ်းပိူင်ၵၢၼ် မိပ်ႇဢီးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁႂ်ႈႁႅင်း လိူဝ်သေၵွၼ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ VOA ဢွၵ်ႇဝႆႉ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 10 July 2023 (ပ−လိူၼ်ပႅတ်ႇ လွင်ႈ 8 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈငိူၼ်ႈငဝ်ႈၶၢဝ်ႇ ၼႂ်းႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈ မိူင်း မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လၢတ်ႈတီႈ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Reuters ဝႃႈ ပေႃးဝၢႆးသေ ၸွမ်ၸိုင်ႈ ၵျူဝ်း ပၢႆႇတႅၼ်ႇ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ် NOTO ၼႂ်းမိူင်းလီႇထူဝ်ႇၼီႇယႃႇယဝ်ႉၼၼ်ႉ Anthony Blinken ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တေဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇတီႈ မိူင်းဢိၼ်းတူဝ်ႇၼီးသျႃး တႃႇႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၸွမ်း ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း ၼႂ်းၸုမ်းဢႃႇသီႇယၼ်ႇလႄႈ ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ တေဢဝ်လွင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပဵၼ်လၵ်းသေ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၸၼ်ႉသုင် ၼႂ်းဢေးသျႃးပွတ်းဝၼ်း ဢွၵ်ႇ ၶွင်ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ ႁဝ်းမုင်ႈမွင်းဝႃႈ ဢူၺ်းၵေႃႉလႄႈ ၽူႈႁူမ်ႈၼႃႈၵၢၼ် ၼႂ်းၸုမ်းဢႃႇသီႇယၼ်ႇ တေသိုပ်ႇလူတ်းယွမ်း လွင်ႈႁႂ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈမႃးမီးသုၼ်ႇႁူမ်ႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ် ၽွင်းလူင် ၼႂ်းၸုမ်းဢႃႇသီႇယၼ်ႇ သေဢမ်ႇၵႃး ႁဝ်းၵေႃႈႁႃလွၵ်းလၢႆး တႃႇယုၵ်ႉၸၼ်ႉ မိပ်ႇဢီးတေႃႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တႃႇႁႂ်ႈၵိုတ်းယိုတ်းလွင်ႈႁၢႆႉႁႅင်းလႄႈ ဢွၼ်ဢဝ်ၸိုင်ႈမိူင်း ၶဝ်ႈပဵၼ်မိူင်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇၶိုၼ်း ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈလိူၼ်ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပိူင်ၵၢၼ် ၶွမ်ႈသပိတ်ႈ တေႃႇယေးငိုၼ်း တႃႇ 2 ယေးငိုၼ်း ၶွင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ပဵၼ်ယေး ငိုၼ်း တီႈၸွမ်သိုၵ်း ၼႂ်းတပ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉပဵၼ်တီႈလႅၵ်ႈငိုၼ်းတၢင်ႇၸိုင်ႈမိူင်း လူၺ်ႈမီးယိူၼ်းဢၢၼ်း တႃႇလူတ်းယွမ်းလွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သိုဝ်ႉၶၢႆၶိူင်ႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ လႄႈ ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ်တၢင်ႇၸိူဝ်း ဢၼ်ဢဝ်ၵႂႃႇပိုတ်းယိုဝ်း ၸုမ်းၸိူဝ်းသၢၼ်ၶတ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသေသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်း မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 1 February 2021 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ၸုမ်းဢႃႇသီႇယၼ်ႇၵေႃႈ လႆႈသင်ႇႁၢမ်ႈ ဢမ်ႇပၼ်ႁႂ်ႈ ၸွမ်သိုၵ်း ဢၼ်ပဵၼ်ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ်ၸၼ်ႉသုင် ၼႂ်းၸုမ်း ဢႃႇသီႇယၼ်ႇသေတႃႉ ၽၢႆႇတၢင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆးတႄႉ ၼႄႉၼမ်းႁႂ်ႈၶိုၼ်းဝၢႆႇပွၵ်ႈ ႁဵတ်းသၢင်ႈလွင်ႈၸမ်ၸႂ်ၸွမ်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ထႅင်ႈပွင်ႈၼိုင်ႈယူႇ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း