ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းၶၢႆၶိူင်ႈယိပ်းပၼ် ဢူၺ်းလီၼႂ်းၵုၼ်ဢေးသျႃး

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 20 November 2023 (လိူၼ်သိပ်းသွင်မႂ်ႇ 8 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ TNN World လၢႆးငၢၼ်းၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ ဢွၵ်ႇမႃးသႄႉသွမ်း လွင်ႈဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းၶၢႆၶိူင်ႈယိပ်း ၶိုတ်းၵၢပ်ႈၸၼ်ႉသုင် ပၼ်ၵျႃႇပၢၼ်ႇ လႄႈ ၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း ဢၼ်ပဵၼ်ဢူၺ်းလီၼႂ်းၵုၼ်းဢေးသျႃးၼၼ်ႉ တေၸၢင်ႈ မီးတိုဝ်ႉတၢင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈလွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင်ၼႂ်းပွတ်းတွၼ်ႈႁၢႆႉႁႅင်းၶိုၼ်ႈမႃးလႆႈလိူဝ်ၵဝ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ KCNA လၢႆးငၢၼ်းဝႃႈ ယွၼ်ႉလွင်ႈ တူင်ႉၼိုင်ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တင်းဢူၺ်းလီ ဢၼ်ပဵၼ် ၵျႃႇပၢၼ်ႇ လႄႈ ၵူဝ်းရီးယႃး ၸၢၼ်းၼၼ်ႉသေ ၽၢႆႇတၢင်းၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ တေယုၵ်ႉၸၼ်ႉလွင်ႈၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈ လႄႈ လွင်ႈတုမ်ႉတွပ်ႇ ၽၢႆႇလွင်ႈမၼ်ႈၼိမ်သဝ်းၼႂ်းပွတ်းတွၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေၼႆႉ ယင်းမီးလၢႆးငၢၼ်းဝႃႈ ၵျႃႇပၢၼ်ႇမီးၽႅၼ် တေသိုဝ်ႉမၢၵ်ႇမိတ်ႉသႆး Tomahawk တီႈဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တႃႇ 400 လုၵ်ႈ လႄႈတေလႆႈဝႃႈ ပဵၼ်သုၼ်ႇ ၼိုင်ႈၼႂ်းၽႅၼ်ၵၢၼ်ယုၵ်ႉၸၼ်ႉၼမ်ႉၵတ်ႉၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်း တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈ သိုၵ်းလုမ်ႈၾႃႉ ပွၵ်ႈၵမ်း 2 ၼၼ်ႉမႃး ဝႃႈၼႆ။

ၽၢႆႇတၢင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၵေႃႈ လႆႈဢွၵ်ႇမႃးယွမ်းႁပ်ႉဝႃႈ မီးတိုဝ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၵႂႃႇလႆႈ လွင်ႈဢမေႇရိၵၢၼ်ႇတေၶၢႆ မၢၵ်ႇမိတ်ႉသႆး Sidewinder လႄႈ မၢၵ်ႇမိတ်ႉသႆး Standard Missile 6 ပၼ်ၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈလီ လွင်ႈၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ ဢွၵ်ႇမႃးသႄႉသွမ်းပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ လႆႈမီးမႃး ၽွင်းယၢမ်းဢၼ်ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ တေပွႆႇလၢဝ်ပွမ်ၸွပ်ႇသွၵ်ႇ လႄႈ ၽၢႆႇတၢင်းၵူဝ်းရီး ယႃးၸၢၼ်းၵေႃႈ လႆႈသူင်ႇလိၵ်ႈပၼ်ၾၢင်ႉဝႃႈ ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ ထုၵ်ႇလီယွမ်းႁပ်ႉ လွင်ႈတႄႉ ဢၼ်ထုၵ်ႇမိူင်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉသႄႉသွမ်းလွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈသေ ၵိုတ်းယိုတ်းၽႅၼ်ၵၢၼ် လွင်ႈတေပွႆႇလၢဝ်ပွမ်ၸွပ်ႇသွၵ်ႈၵမ်းလဵဝ် ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း