ဢိင်ႇသၼ်ႇတီႈမိူင်းဢႅပ်ႉၾၵၢၼ်ႇၼိတ်ႉသ်တၢၼ်ႇ ၵူၼ်းတၢႆၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်

တီႈၼႂ်းမိူင်းဢႅပ်ႉၾၵၢၼ်ႇၼိတ်ႉသ်တၢၼ်ႇ ဢိင်ႇသၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ထိုင်တီႈႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆၵႂႃႇယဝ်ႉ ဢမ်ႇယွမ်း 2,400 ၵေႃႉၼႆယူႇ။

 

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 7 October 2023 (လိူၼ်သိပ်းလွင်ႈ 8 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ)  ဢိင်ႇသၼ်ႇတီႈၼႂ်းမိူင်းဢႅပ်ႉၾၵၢၼ်ႇၼိတ်ႉသ်တၢၼ်ႇ ပွတ်းၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းတူၵ်း၊ ႁႅင်းသၼ်ႇဝႆမီး 6.3 ရိၵ်ႇတိူဝ်ႇ လႆႈဝႃႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းတႄႉတႄႉ။ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ်ၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆၵႂႃႇ မီး 2,445 ၵေႃႉလႄႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းဢမ်ႇယွမ်း 2,000  ၵေႃႉ၊ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ႁိူၼ်းယေးလူႉၵွႆဢမ်ႇယွမ်း 1,320 လင် ၼႆယဝ်ႉ။

ဢိင်ႇသၼ်ႇပွၵ်ႈၼႆႉၵေႃႈ လႆႈဝႃႈပဵၼ်ဢၼ်ႁၢႆႉႁႅင်းဝႆႉယူႇ ၼႂ်းပီႊ2023 ၼႆႉလႄႈ ဢၼ်ယၢမ်ႈႁၢႆႉႁႅင်းမႃးလိူဝ်ပိူၼ်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢိင်ႇသၼ်ႇတီႈတူႇရၵီႇလႄႈသီးရီးယႃး ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆၵႂႃႇမွၵ်ႈ 500,000 ၵေႃႉ ၼႆႉယဝ်ႉ။

ဢႅပ်ႉၾၵၢၼ်ႇၼိတ်ႉသတၢၼ်ႇၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်မိူင်းဢၼ်မီးလွႆလွမ်ႉႁွပ်ႈဝႆႉ၊ ပဵၼ်ပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်ယၢမ်ႈမီးဢိင်ႇသၼ်ႇမႃးၶၢဝ်းႁိုင် လႄႈ မီးမႃးလၢႆလၢႆပွၵ်ႈ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဢိၼ်တိတ်းၸပ်းၵၼ်တင်း ပႃႇၵိတ်ႉသ်တၢၼ်ႇ ၼၼ်ႉယူႇ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း