ဢိတ်ႇသရေးတေသိုပ်ႇတိုၵ်းတေႃးႁႂ်ႈဢွင်ႇပေႉ ၼႂ်းဝဵင်း Rafah

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 26 February 2024 (လိူၼ်သၢမ်လွင်ႈ 2 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2118 ၼီႈ) ၸွမ်ၽွင်းလူင်ဢိတ်ႇသရေး ဢွၵ်ႇမႃးယိုၼ်ယၼ်ဝႃႈ ဢိတ်ႇသရေး တေသိုပ်ႇတိုၵ်းတေႃးၵႂႃႇထႅင်ႈ တီႈၼႂ်းမိူင်း Rafah လႄႈ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈပေႃးဢွင်ႇပေႉၸုမ်းႁႃးမၢတ်ႉသ်လႆႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းလၢႆဝူင်ႈၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ယင်းလႆႈၼႄႉၼမ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းပႃႇလႅတ်ႉသ်တၢႆး လၢႆသႅၼ်ၵေႃႉ ပၢႆႈဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈဝဵင်း Rafah ၼႂ်းတွၼ်ႈၵႃႇၸႃႉပွတ်းၸၢၼ်း ဢွၼ်တၢင်းၸုမ်းသိုၵ်းဢိတ်ႇသရေး တေၶဝ်ႈၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉၸုမ်းသိုၵ်းႁႃးမၢတ်ႉသ်ၼႂ်းဝဵင်းၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈလၢတ်ႈပႃးဝႃႈ တေဝၢင်းၽႅၼ်ဢွၼ်ၵူၼ်းမိူင်ပႃႇလႅတ်ႉသ်တၢႆးၵႂႃႇယူႇဝႆႉတၢင်းလႂ် ၵူၺ်းၵႃႈ ၽၢႆႇတၢင်းဢီႇၵျိပ်ႉတႄႉယိုၼ်ယၼ်ဝႃႈ တေဢမ်ႇပိုတ်ႇလႅၼ်လိၼ် ႁပ်ႉၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၸိူဝ်းၼႆႉၶဝ်ႈၼႂ်းမိူင်း၊ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ထႅင်ႈလၢႆလၢႆပိုၼ်ႉတီႈၼႂ်းၵႃႇၸႃႉၵေႃႈ ထုၵ်ႇဢိတ်ႇသရေးပိုတ်းယိုဝ်းလူႉၵွႆၵႂႃႇယဝ်ႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 5 လိူၼ်ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ။

တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈပိုတ်ႇပၢင်တိုၵ်း ဢိတ်ႇသရေး လႄႈ ၸုမ်းႁႃးမၢတ်ႉသ် ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉမႃး ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီၼႂ်းတွၼ်ႈၵႃႇၸႃႉပိုတ်ႇလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းပႃႇလႅတ်ႉသ်တၢႆး ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆးၵႂႃႇယဝ်ႉ ၸမ်ၸမ် 30,000 ၵေႃႉ၊ ၽၢႆႇတၢင်းဢိတ်ႇသရေးၵေႃႈဝႃႈ ၶႃႈႁႅမ်လႆႈၵူၼ်းၸုမ်းႁႃးမၢတ်ႉသ်ၵႂႃႇယဝ်ႉဢမ်ႇယွမ်း 12,000 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း