ဢိတ်ႇသရေးသိုပ်ႇတိုၵ်းၼႂ်းၵႃႇၸႃႉ ၵူၼ်းတၢႆၸမ်သၢမ်မိုၼ်ႇ

ဢိတ်ႇသရေးပိုတ်းယိုဝ်းတၢင်းၵၢင်ႁၢဝ်ၼႂ်းတွၼ်ႈၵႃႇၸႃႉႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵူၼ်းမိူင်းပႃႇလႅတ်ႉသ်တၢႆး လူႉသဵင်ႈတၢႆၼမ် ၸမ်ၸမ်သၢမ်မိုၼ်ႇယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 21 February 2024 (လိူၼ်သၢမ်မႂ်ႇ 12 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2118 ၼီႈ) တပ်ႉသိုၵ်းဢိတ်ႇသရေး ပိုတ်းယိုဝ်းတၢင်းၵၢင်ႁၢဝ်ၼႂ်းတွၼ်ႈၵႃႇၸႃႉႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်းၵူၺ်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းပႃႇလႅတ်ႉသ်တၢႆး လူႉသဵင်ႈတၢႆၵႂႃႇယဝ်ႉ 118 ၵေႃႉ၊ တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈပိုတ်ႇပၢင်တိုၵ်းမႃးၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆၵႂႃႇယဝ်ႉ 29,313 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 69,333 ၵေႃႉၼႆ ယူႇယဝ်ႉ။

ဢွၼ်ၼႃႈဝၼ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ပၢၵ်ႈပႅတ်ႈ ၽိုၼ်လိၵ်ႈၵၢၼ်ၵိုတ်းတိုၵ်း ၶွင် UNSC တႃႇၵိုတ်းတိုၵ်းၼႂ်းတွၼ်ႈၵႃႇၸႃႉၼႆၼၼ်ႉသေ လႆႈဝႃႈပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်း 3 ယဝ်ႉ ဢၼ်ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇပၢၵ်ႈပႅတ်ႈ ၼႆယူႇ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း