ဢိတ်ႇသရေး ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇၼႂ်းၵႃႇၸႃႉပွတ်းၸၢၼ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း

တပ်ႉသိုၵ်းဢိတ်ႇသရေး သိုပ်ႇပိုတ်းယိုဝ်းပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်း Rafah ပိုၼ်ႉတီႈၵႃႇၸႃႉ ပွတ်းၸၢၼ်း ဢၼ်မီးၵူၼ်းပၢႆႈၽေးယူႇဝႆႉမွၵ်ႈ 1 လၢၼ်ႉၵေႃႉ လႄႈ လုမ်းတႅပ်းတတ်းတြႃးရႃႇၸဝတ်ႈၵူႈမိူင်းမိူင်း မီးလွင်ႈမႆႈၸႂ်တႄႉတႄႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 12 February 2024 (လိူၼ်သၢမ်မႂ်ႇ 3 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2118 ၼီႈ) ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းလုမ်းတႅပ်းတတ်းတြႃရႃႇၸဝတ်ႈၵူႈမိူင်းမိူင်း (ICC) ဢွၵ်ႇမႃးလၢတ်ႈဝႃႈ ဝၢႆးသေ ဢိတ်ႇသရေး ပိုတ်းယိုဝ်းပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇၼႂ်းဝဵင်း Rafah ဢၼ်ပဵၼ်ပိုၼ်ႉတီႈပၢႆႈၽေးလိုၼ်းသုတ်း တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းမိူင်းမွၵ်ႈ 1 လၢၼ်ႉၵေႃႉ ဢမ်ႇထၢတ်ႈဢမ်ႇဝၢႆး သေဢမ်ႇၵႃး လွင်ႈဢၼ်တေပဵၼ်ၵႂႃႇလႆႈဝႃႈ ဢိတ်ႇသရေး တေသူင်ႇတပ်ႉပႆလိၼ် ၶဝ်ႈလူမ်ႇတိုၵ်းထႅင်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးလွင်ႈမႆႈၸႂ်ထိုင် လွင်ႈလွတ်ႈၽေးၵူၼ်းမိူင်း တႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈ ၼႆယဝ်ႉ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ယၢမ်းၽွင်းတေႃႈလဵဝ် လုမ်းတႅပ်းတတ်းတြႃး တိုၵ်ႉထတ်းထွင်တူၺ်း လွင်ႈၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵႃႇၸႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းၵေႃႉပူၼ်ႉပႅၼ်ပၵ်းပိူင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ တေထုၵ်ႇၺႃးပၼ်တၢမ်ႇတၢင်းၽိတ်းၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၽၢႆႇတၢင်းဢိတ်ႇသရေး လႆႈဢွၵ်ႇမႃးပၢၵ်ႈပႅတ်ႈဝႃႈ လွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၼႂ်းၵႃႇၸႃႉၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၵၢၼ်ၶႂၢတ်ႇလၢင်ႉပႅတ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း မၼ်းၵူၺ်း ပဵၼ်ၵၢၼ်တွပ်ႇတႅၼ်း လွင်ႈဢၼ်ၸုမ်းသိုၵ်းႁႃးမၢတ်ႉသ် ပိုတ်းယိုဝ်းသႂ်ႇဢိတ်ႇသရေး မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 7 October 2023 ဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ ဢမ်ႇယွမ်း 1,200 ၵေႃႉသေ တီႉၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇပႃး 240 ၵေႃႉၼၼ်ႉၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈလီ ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵႃႇၸႃႉၼၼ်ႉ ပဵၼ်မႃးၶၢဝ်းတၢင်း 4 လိူၼ်ပၢႆ ယဝ်ႉသေ ၽၢႆႇတၢင်းၸုမ်းသိုၵ်းႁႃးမၢတ်ႉသ် လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းပႃႇလႅတ်ႉသတၢႆး လူႉသဵင်ႈတၢႆၵႂႃႇယဝ်ႉဢမ်ႇယွမ်း 28,340 ၵေႃႉ၊ မၢတ်ႇၸဵပ်း 67,984 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း