ဢိတ်ႇသရေး သိုပ်ႇမႄႇၶႂၢၵ်ႈၼႃႈလိၼ် ၶဝ်ႈလူမ်ႇတိုၵ်းႁႃးမၢတ်ႉသ်

ဢိတ်ႇသရေး ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတေၶဝ်ႈလူမ်ႇတိုၵ်း ၸုမ်းသိုၵ်းႁႃးမၢတ်ႉသ် ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵႃႇၸႃႉပွတ်းၸၢၼ်း။

ၸွမ်းၼင်ႇသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ MGR Online ဢွၵ်ႇဝႆႉမိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 20 November 2023 (လိူၼ်သိပ်းသွင်မႂ်ႇ 8 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ဝႃႈ ဝၢႆးသေဢိတ်ႇသရေး ပိုၼ်ၽႄႈဝႂ်ပိဝ် လွင်ႈတေၶဝ်ႈလူမ်ႇတိုၵ်းၸုမ်းသိုၵ်းႁႃးမၢတ်ႉသ် ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵႃႇၸႃႉပွတ်းၸၢၼ်း မိူဝ်ႈဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃးယဝ်ႉလႄႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18 November 2023 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢိတ်ႇသရေး လႆႈပၼ်ၾၢင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ႁႂ်ႈၶၢႆႉပၢႆႈဢွၵ်ႇ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵႃႇၸႃႉ ပွတ်းၸၢၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေၼႆႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႂ်းၸုမ်း UNRWA လႆႈလၢတ်ႈဝႃႈ တီႈၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵႃႇၸႃႉပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ၽၢႆႇတၢင်းဢိတ်ႇသရေး လႆႈပိုတ်းယိုဝ်းသႂ်ႇ ႁူင်းႁဵၼ်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ (UN) သွင်ဢွင်ႈတီႈ ဢၼ်မီးၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၼိုင်ႈဢွင်ႈတီႈလႂ် မွၵ်ႈ 4,000 ၵေႃႉ လႄႈ ၽၢႆႇတၢင်းၽူႈတၢင်လၢတ်ႈၸုမ်း သိုၵ်းႁႃးမၢတ်ႉသ် သမ်ႉလၢတ်ႈဝႃႈ မီးၵူၼ်းမိူင်းပႃႇလႅတ်ႉသတၢႆး လူႉတၢႆမၢတ်ႇၸဵပ်း ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းဢၼ်ထုၵ်ႇပိုတ်းယိုဝ်းၼၼ်ႉ ႁူမ်ႈတေမီးယူႇမွၵ်ႈ 200 ၵေႃႉၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၸွမ်ၸိုင်ႈပႃႇလႅတ်ႉသတၢႆး လၢတ်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းလၢႆလၢၼ်ႉ ၵေႃႉ ဢၼ်ပၢႆႈၽေးယူႇၼၼ်ႉ သမ်ႉၶိုၼ်းလႆႈမႃးလူႉသဵင်ႈတၢႆ ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်း 2 ဢွင်ႈ တီႈ ၼႂ်းၵႃႇၸႃႉသေ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၸွမ်ၸိုင်ႈဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၵျူဝ်း ပၢႆႇတႅၼ်ႇ တင်း ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်လုမ်ႈၾႃႉ ၶဝ်ႈမႃးၸိမ်ၸွမ်း တႃႇၵိုတ်းယိုတ်း လွင်ႈဢိတ်ႇသရေး ၶဝ်ႈပူၼ်ႉပႅၼ် လႄႈ ၶႃႈႁႅမ်ၵူၼ်းမိူင်းပႃႇလႅတ်ႉသတၢႆးၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၽၢႆႇတၢင်းၸွမ်ၸိုင်ႈဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၼႄႉၼမ်းဝႃႈ ၸုမ်းဝၢင်းၽႅၼ်ၸတ်းၵၢၼ်ၶွင် ပႃႇလႅတ်ႉသတၢႆး (PA) ထုၵ်ႇလီၵုမ်းထိင်း ဢုပ်ႉပိူင်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵႃႇၸႃႉ လႄႈ ဝႅတ်ႉပႅင်ႉ ဝႃႈၼႆသေတႃႉ ၽၢႆႇတၢင်းၸွမ်ၽွင်းလူင်ဢိတ်ႇသရေး ၶိုၼ်းလႆႈလၢတ်ႈဝႃႈ ငဝ်းလၢႆးၸုမ်း PA ယၢမ်းၽွင်းတေႃႈလဵဝ် ဢမ်ႇပႆႇၸၢင်ႈၵုမ်းထိင်း ႁပ်ႉဢဝ်ပုၼ်ႈ ၽွၼ်း ၼႂ်းၵႃႇၸႃႉလႆႈ ဝႃႈၼႆ။

ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈလီ တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈၸုမ်းသိုၵ်းႁႃးမၢတ်ႉသ် ပိုတ်းယိုဝ်းသႂ်ႇဢိတ်ႇသရေး မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 7 October 2023 ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ 1,200 ၵေႃႉ ထုၵ်ႇၸုမ်း သိုၵ်းႁႃးမၢတ်ႉသ် တီႉၺွပ်းၵႂႃႇ 240 ၵေႃႉ ဝၢႆးၼၼ်ႉ ဢိတ်ႇသရေးၵေႃႈ ႁူမ်ႈဢဝ် တပ်ႉပႆလိၼ်၊ တပ်ႉၵၢင်ႁၢဝ် လႄႈ တပ်ႉၼမ်ႉ ပိုတ်းယိုဝ်းတုမ်ႉတွပ်ႇၶိုၼ်းသေ ယၢမ်းၽွင်းတေႃႈလဵဝ် ၸုမ်းသိုၵ်းႁႃးမၢတ်ႉသ် တင်း ၵူၼ်းမိူင်းပႃႇလႅတ်ႉသတၢႆး လူႉသဵင်ႈတၢႆၵႂႃႇယဝ်ႉ ဢမ်ႇယွမ်း 12,300 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 5,000 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း