ဢိတ်ႇသရေး ႁၼ်လီတႃႇၵိုတ်းတိုၵ်းၼႂ်းၵႃႇၸႃႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်းထႅင်ႈ

တႃႇလႅၵ်ႈၵၼ်တင်း ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ထုၵ်ႇၸုမ်းသိုၵ်းႁႃးမၢတ်ႉသ် တီႉၺွပ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ သေ ၽၢႆႇတၢင်းဢိတ်ႇသရေး ႁၼ်လီတႃႇၵိုတ်းတိုၵ်းၼႂ်းၵႃႇၸႃႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်းထႅင်ႈ။

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်းလၢႆးငၢၼ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 25 February 2024 (လိူၼ်သၢမ်လွင်ႈ 1 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2118 ၼီႈ) ၼၼ်ႉဝႃႈ ဢိတ်ႇသရေး လႄႈ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ၊ ၵႃႇတႃႇ ႁူမ်ႈပႃး တူဝ်တႅၼ်းၸိုင်ႈမိူင်းဢၼ်ယူႇပဵၼ်ၵၢင်သေ ၸွႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၼၼ်ႉ လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်း ၵၼ်တီႈၼႂ်းမိူင်းၾရင်ႇသဵတ်ႇ မိူဝ်ႈၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 23 February 2024 ၼၼ်ႉသေ ႁၼ်လီ တႃႇၵိုတ်းတိုၵ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵႃႇၸႃႉ ပဵၼ်ၶၢဝ်းတၢင်း 6 ဝူင်ႈ လႅၵ်ႈၵၼ်တင်း ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ထုၵ်ႇၸုမ်းသိုၵ်းႁႃးမၢတ်ႉသ် တီႉၺွပ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ တႃႇ 40 ၵေႃႉ ပဵၼ်ၽူႈယိင်း လႄႈ ၵူၼ်းထဝ်ႈဢႃႇယုယႂ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေၼႆႉ ၼႂ်းၶေႃႈတူၵ်းလူင်းၵိုတ်းယိုဝ်းၸူဝ်ႈၶၢဝ်းပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ ၽၢႆႇတၢင်း ဢိတ်ႇသရေး တေလႆႈပွႆႇတူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းပႃႇလႅတ်ႇသတၢႆး ဢၼ်ထုၵ်ႇၵုမ်းၶင်ဝႆႉယူႇ ၼႂ်းမိူင်းဢိတ်ႇသရေးၼၼ်ႉ ပဵၼ်ႁူဝ်ပၢၵ်ႇမၼ်းသေ တိူဝ်းၽိူမ်ႉလွင်ႈၸွႆႈထႅမ် ၽၢႆႇသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း ၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းၵႃႇၸႃႉထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၶေႃႈတူၵ်းလူင်းၼႆႉသေ တေယူႇတီႈတူဝ်တႅၼ်းၸိုင်ႈမိူင်းဢၼ်ယူႇ ပဵၼ်ၵၢင်သေၸွႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၼၼ်ႉ တေၶိုၼ်းၵႂႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်းၸုမ်းသိုၵ်းႁႃးမၢတ်ႉသ် ၵူၺ်းၵႃႈ ၸွင်ႇၸုမ်းသိုၵ်းႁႃးမၢတ်ႉသ် တေႁၼ်လီၸွမ်းၼႆၼၼ်ႉတႄႉ ၽႂ်ၵေႃႈဢမ်ႇပႆႇလၢမ်းလႆႈ ယွၼ်ႉၸုမ်းသိုၵ်းႁႃးမၢတ်ႉသ် တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၵိုတ်းယိုတ်းပၢင်တိုၵ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈလီ လွင်ႈၼႆႉလႆႈမီးမႃး ၽွင်းယၢမ်းဢၼ်ဢိတ်ႇသရေး ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတေ သူင်ႇတပ်ႉပႆလိၼ်ၶဝ်ႈလူမ်ႇတိုၵ်း ၼႂ်းဝဵင်း Rafah ပိုၼ်ႉတီႈၵႃႇၸႃႉပွတ်းၸၢၼ်း လႄႈ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇၶၢႆႉၵူၼ်းပၢႆႈၽေးဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း