ဢိတ်ႇသေရေးတေတိုၵ်း ၼႂ်းဝဵင်း Rafah ဢမ်ႇသူၼ်ၸႂ်လွင်ႈတေပဵၼ်ၽေးတေႃႇၵူၼ်းမိူင်း

ဢိတ်ႇသရေး တေသိုပ်ႇၶဝ်ႈတိုၵ်းၼႂ်းဝဵင်း Rafah ဢၼ်မီးၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသွၼ်ႈသဝ်းယူႇၼမ် ဢမ်ႇသူၼ်ၸႂ်ၶေႃႈပၼ်ၾၢင်ႉၵူႈမိူင်းမိူင်း ဢၼ်တေၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ်ၽေးတေႃႇၵူၼ်းမိူင်းၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ABC News ဢွၵ်ႇဝႆႉမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 11 February 2024 (လိူၼ်သၢမ်မႂ်ႇ 2 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2118 ၼီႈ) ၼၼ်ႉ ၸွမ်ၽွင်းလူင် ဢိတ်ႇသရေး ဢွၵ်ႇမႃးလၢတ်ႈလွင်ႈတေတိူဝ်းၶႂၢၵ်ႈၵၢၼ်တိုၵ်းတေႃး ၶဝ်ႈၼႂ်းဝဵင်း Rafah ဢၼ်ပဵၼ်ဝဵင်းယႂ်ႇဝဵင်းၼိုင်ႈ ၼႂ်းၵႃႇၸႃႉပွတ်းၸၢၼ်း ၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။

သမ်ႉဝႃႈၵူႈမိူင်းမိူင်း ပၼ်ၾၢင်ႉထိုင်လွင်ႈၽေးဢၼ်တေၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈမႃးတီႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵႃႇၸႃႉ လႄႈ လၢမ်းၶၢတ်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းၼႂ်းမိူင်းဢၼ်မီးတင်းမူတ်းမွၵ်ႈ 2.4 လၢၼ်ႉၵေႃႉၼၼ်ႉ ၼႂ်းၶိုင်ႈၼိုင်ႈၼႆႉ ထူပ်းၺႃးၽေးပၢင်တိုၵ်းမႃးၶၢဝ်းတၢင်း 4 လိူၼ် ဢမ်ႇၵိုတ်းဢမ်ႇလိုဝ်ႈလႄႈ လႆႈမႃးယူႇဝႆႉၼႂ်းဝဵင်း Rafah ၼႆႉတင်းၼမ် ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ၸွမ်ၽွင်းလူင် ဢိတ်ႇသေရေးၼၼ်ႉၵေႃႈ ပၼ်ၵႂၢမ်းမၼ်ႈဝႃႈ တေႁႃလၢႆးတၢင်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ပႃႇလႅတ်ႉသ်တၢႆး ပေႃးလွတ်ႈၽေးယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇလၢတ်ႈပႃးဝႃႈ တေႁဵတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ် လိူဝ်သေဝႃႈ ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းတေႁဵတ်းၽႅၼ်ၵၢၼ်ၵႂႃႇၵူၺ်း ၼႆယူႇ။

မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းဢိတ်ႇသေရေး ၸႂ်ႉဢဵၼ်ႁႅင်းၶဝ်ႈလူမ်ႇတိုၵ်း တၢင်းၼိူဝ်လိၼ်လႄႈၵၢင်ႁၢဝ်၊ လုၵ်ႉဢဝ်ၼႂ်းတွၼ်ႈၵႃႇၸႃႉ ပွတ်းႁွင်ႇၵႂႃႇပွတ်းၵၢင် တေႃႇပေႃးႁွတ်ႈထိုင်ပွတ်းၸၢၼ်း လႄႈ ၵိုတ်းတီႈဢမ်ႇပႆႇလႆႈလူမ်ႇတိုၵ်း ၼႂ်းဝဵင်း Rafah ဢၼ်ပဵၼ်ပိုၼ်ႉတီႈပၢႆႈၽေးယႂ်ႇလိူဝ်ပိူၼ်ႈၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႄႇဢဝ်ပၢင်တိုၵ်းဢိတ်ႇသရေးလႄႈၸုမ်းႁႃးမၢတ်ႉသ်ၼႆႉမႃး တေႃႇထိုင်ဝၼ်းထီႉ 11 February 2024 ၼၼ်ႉ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီၼႂ်းတွၼ်ႈၵႃႇၸႃႉ ပိုတ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ ဢမ်ႇယွမ်း 28,064 ၵေႃႉ ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ၽူႈယိင်းလႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း