ဢီႇရၢၼ်ႇ ၸၢမ်းယိုဝ်းမၢၵ်ႇမိတ်ႉသႆး ႁဵတ်းႁႂ်ႈမိူင်းဝၼ်းတူၵ်းဢွၵ်ႇပၼ်ၾၢင်ႉ

ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ လွင်ႈဢီႇရၢၼ်ႇ မုၼ်းလႅင်းလႄႈ ၸၢမ်းယိုဝ်းမၢၵ်ႇမိတ်ႉသႆး ၼၼ်ႉ ပဵၼ်လွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ TNN World ဢွၵ်ႇဝႆႉ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 26 May 2023 (လိူၼ်ၸဵတ်းမႂ်ႇ 8 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ)ၼၼ်ႉဝႃႈ ဝၢႆးသေဢီႇရၢၼ်ႉ ၸၢမ်းယိုဝ်း မၢၵ်ႇမိတ်ႉသႆးၵႂႃႇယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၽၢႆႇတၢင်း ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈႁွင်ႈၵၢၼ်လူင် ၽၢႆႇၼွၵ်ႈ မိူင်း မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႆႈဢွၵ်ႇမႃးလၢတ်ႈဝႃႈ လွင်ႈဢီႇရၢၼ်ႇ ၶူင်ႉသၢင်ႈမုၼ်းလႅင်း မၢၵ်ႇမိတ်ႉသႆးၼၼ်ႉ ပဵၼ်လွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းတေႃႇ ၼႂ်းပွတ်းတွၼ်ႈလႄႈ လွင်ႈမၼ်ႈၼိမ်သဝ်းလုမ်ႈၾႃႉ ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်သေၼႆႉယဝ်ႉဢမ်ႇၵႃး ၽၢႆႇတၢင်းၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႂ်းယူးရူပ်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ ဢင်းၵိတ်ႉ၊ ၾရင်ႇသဵတ်ႇ လႄႈ ၵျႃႇမၼီႇ ၶဝ်သၢမ်ၸိုင်ႈမိူင်းၼႆႉ လႆႈပၼ်ၾၢင်ႉဢီႇရၢၼ်ႇဝႃႈ တေႁႂ်ႈၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ၶွမ်ႈသပိတ်ႈဢီႇရၢၼ်ႉ သင်ၸိူဝ်ႉဢီႇရၢၼ်ႇမုၼ်းလႅင်းယူႇရေႇၼီႇယမ်ႇ  (Uranium) ထိုင်တီႈပေႃးၶူင်သၢင်ႈ မၢၵ်ႇၼိဝ်းၶလီးယႃးလႆႈ ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသေၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ဢွၵ်ႇမႃးလၢတ်ႈ မိူဝ်ႈလိူၼ် February 2023 ၼၼ်ႉဝႃႈ ထူပ်းႁၼ်ယူႇရေႇၼီႇယမ်ႇဢၼ်ၸႅတ်ႈပဵၼ် ႁူဝ်မၢၵ်ႇ 83.7 % တီႈႁူင်းၸၢၵ်ႈၼိဝ်းၶ လီးယႃးၶွင်ဢီႇရၢၼ်ႇ ဢၼ်သၢင်ႈယူႇတႂ်ႈလိၼ် တႃႇႁႄႉၵင်ႈၽေးတၢင်းၵၢင်ႁၢဝ်သေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမိူင်းဝၼ်းတူၵ်းမီးလွင်ႈမႆႈၸႂ် ယွၼ်ႉမၼ်းၸၢင်ႈၶူင်သၢင်ႈမၢၵ်ႇၼိဝ်းၶလီး ယႃးလႆႈ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း