ဢွၼ်ႇယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸူမ်ၼမ်ႉတဵင်း တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၶူဝ်လမ်

ဢွၼ်ႇယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸူမ်ၼမ်ႉတဵင်း တီႈတၢတ်ႇၼွင်ႁွႆ ဢိူင်ႇႁၢႆးၼဵင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းၶူဝ်လမ်သေ လႆႈလူႉသဵင်ႈၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 15 April 2022 (ဝၼ်းလိူၼ်ႁႃႈမူၼ်း ပီႊတႆး 2116 ၼီႈ) လုၵ်ႈဢွၼ်ႇယိင်း ဢႃႇယု 12 ၶူပ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸူမ်ၼမ်တဵင်း တီႈတၢတ်ႇၼွင်ႁွႆလႄႈ ဢွၼ်ႇယိင်းဢၼ် ၸူမ်ၼမ်ႉၼႆႉ ပဵၼ်ၸၢဝ်းလွႆသေ ၸိုဝ်ႈပေႃႈမႄႈမၼ်းၼၢင်း ႁွင်ႉ လုင်းလႅင်၊ ပႃႈလႅင် ယူႇတီႈၵၢတ်ႇလိူဝ်ႇ ပွၵ်ႉပႃႇသၵ်း ၸႄႈဝဵင်းၶူဝ်လမ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈဢွၼ်ႇယိင်းၼႆႉ ၸူမ်ၼမ်ႉသေ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17 April 2022 ၼႆႉ ၸင်ႇလႆႈႁၼ် ၶၢပ်ႈတူဝ်မၼ်းၼၢင်း ၽူးဝႆႉၼိူဝ်ၼမ်ႉသေ ဢၼ်ပဵၼ်ထဝ်ႈဝၢၼ်ႈထဝ်ႈၼႃး ၶဝ်သမ်ႉဝႃႈ ယွၼ်ႉပဵၼ်ၼႂ်းဝၼ်းသၢင်းၵျၢၼ်ႇၼႆလႄႈ ယႃႇပေၵႂႃႇဢဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ်မၼ်းၼၢင်း မႃးၸုတ်ႇ မႃးၽဝ် ၽင် ႁႂ်ႈပွႆႇလွင်ႈၸွမ်းၼမ်ႉၵႂႃႇႁဵတ်းၼၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

မိူၼ်ၼင်ႇၼၼ် မိူဝ်ႈၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 15 April 2022 ၼႆႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ မီးၽူႈၸၢႆး ဢႃႇယု 20 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ယူႇၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပၢင်လူင် မႃးလဵၼ်ႈၼမ်ႉ တီႈၼမ်ႉႁူး တၢင်းၼိူဝ်တႃႈသၢႆး ဢိူင်ႇမၢၵ်ႇမူင်ႈမူၼ်း ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ယွၼ်ႉၶႅပ်းတိၼ်မၼ်းၸၢႆးသမ်ႉ လွင်ႈၸွမ်းၼမ်ႉ ၵႂႃႇလႄႈ မၼ်းၸၢႆးၸင်ႇၸွမ်းဢဝ်ၶႅပ်းတိၼ်းမၼ်းၸၢႆးၶိုၼ်း ၵူၺ်းဢမ်ႇထၢင်ႇဢမ်ႇထိူမ် မၼ်းၸၢႆးၵေႃႈ လႆႈလွင်ႈၸွမ်းၼမ်ႉၵႂႃႇသေ လႆႈလူႉသဵင်ႈသၢႆၸႂ်လႄႈ မိူဝ်ႈၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 16 April 2022 ၼႆႉ ၸင်ႇလႆႈႁၼ်းၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆမၼ်းၸၢႆး ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17 April 2022 ယၢမ်း 16:00 မူင်း ၵႃးဢွၼ်ႇလမ်း 1 ယွၼ်ႉၵိၼ်လဝ်ႈသေ ၶပ်းလူတ်ႉလႄႈ လႆႈပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ပိၼ်ႈတီႈတၢင်းလေႉၶဝ်ႈတၢတ်ႇမွၵ်ႈ မီးၵူၼ်းလႆႈတၢင်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 3 ၵေႃႉ ၼႂ်း 3 ၵေႃႉၼႆႉ တႃႇၵေႃႉၼိုင်ႈလႆႈၵႂႃႇၶိုၼ်ႈ ႁူင်းယႃၶူဝ်လမ် ထႅင်ႈသွင်ၵေႃႉသမ်ႉ လႆႈၵႂႃႇၶိုၼ်ႈ ႁူင်းယႃတီႈၵဵင်းတွင်း ဝႃႈၼႆ။

မိူၼ်ၼင်ႇၼၼ်ၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ မိူဝ်ႈၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 16 April 2022 ယၢမ်း 19:45 မူင်း မီးၵႃး Probox(ပရူဝ်ႇပွၵ်ႉ)လမ်းၼိုင်ႈ လုၵ်ႉတၢင်း ၶူဝ်လမ် ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇ တၢင်းၼမ်ႉၸၢင်သေ လႆႈပဵၼ်းၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ၽႃႇၺႃး ၵၼ်တင်းလူတ်ႉၶိူင်ႈ ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်း ၼမ်ႉသွမ်ႇ(ၼမ်ႉသႂ်)မႃးလႄႈ တီႈဢၼ်လႆႈ ၽႃႇၺႃးၵၼ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၽၢႆႇၼႃႈပွႆးယူင်ႇၶဝ်ႈၶေႇ ပႃႈလမ် ဝႃႈၼႆ။ ဝၢႆးသေ ပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ၽႃႇၺႃးၵၼ်ယဝ်ႉ ၵေႃႉဢၼ်ၶပ်းလူတ်းၶိူင်ႈၼၼ်ႉ  လႆႈတၢႆလိုမ်းၵႂႃႇၵမ်းၼိုင်ႈသေ ၸဝ်ႈၵႃး ၸင်ႇၶိုၼ်းၼဵတ်ႈဢဝ် ၵႂႃႇသူင်ႇတီႈႁူင်းယႃလူင်ၵူၼ်းမိူင်း တီႈဝဵင်းၶူဝ်လမ် ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေၼႆႉဢမ်ႇၵႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 14 April 2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 14:00 ၼၼ်ႉ ၸၢႆးၸိုၼ်ႈလႅင်း ဢႃႇယု 18 ပီ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး လုင်းလဵၵ်ႉ၊ပႃႈႁွမ် ယူႇမိူင်းပၼ်ႇ မၼ်းၸၢႆးလႆႈၵိၼ်လဝ်ႈသေ ၽိတ်းမေးမၼ်းၸၢႆးလႄႈ သမ်ႉၶိုၼ်းႁေႃႈၵႃးလႄႇပၼ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇသေ လႆႈဢဝ်ၵႃးမၼ်းၸၢႆးၵႂႃႇ ပိၼ်ႈတီႈၶူဝ်ၼမ်ႉပၼ်ႇ သဵၼ်ႈတၢင်း ၵဵင်းတွင်း−မိူင်းပၼ်ႇလႄႈ မၼ်းၸၢႆးတေႉ လႆႈတၢင်းမၢတ်ႇၸဵပ်း ဢိတ်းဢွတ်းသေ ဢၼ်ပဵၼ် ၵႃးၼၼ်ႉ ၵေႃႉပဵၼ်ပီႈၶူၺ်းမၼ်းၸၢႆး ၶိုၼ်းမႃးဢဝ်ၵႂႃႇမႄး တီႈႁူင်းမႄးၵႃးမိူင်းပၼ်ႇယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း