“ဢၢႆတူဝ်ၵူၼ်းထဝ်ႈ” ပဵၼ်မႃးၸိူင်ႉႁိုဝ် လႄႈ လွၵ်းလၢႆးႁႄႉၵင်ႈ

 ၵူၼ်းထဝ်ႈဢႃႇယုယႂ်ႇၶဝ်ၼႆႉ  တေမီးဢၢႆတူဝ်ၶဝ်ဝႆႉယူႇ၊ တေဝႃႈမဵၼ်ၵေႃႈဢမ်ႇၸႂ်ႈ တေဝႃႈႁွမ်ၼႆၵေႃႈဢမ်ႇၸႂ်ႈ မၼ်းပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ဝႆႉၼႆ ၵူၼ်းဢၼ်ၵႆႉယူႇၸွမ်းၵူၼ်းထဝ်ႈၼၼ်ႉ တေႁူႉလီလိူဝ်သေပိူၼ်ႈ။ ယွၼ်ႉၼၼ် ႁဝ်းမႃးလဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်းဝႃႈ ဢၢႆတူဝ်ၵူၼ်းထဝ်ႈၼၼ်ႉ ႁဵတ်းႁိုဝ်ပဵၼ်မႃး သင်ဝႃႈႁဝ်းထဝ်ႈမႃး ၼင်ႇႁိုဝ်တေဢမ်ႇမီးဢၢႆတူဝ်ၸိူင်ႉၼၼ် သမ်ႉတေလႆႈႁႄႉၵင် ၸိူင်ႉႁိုဝ်။

ဢၢႆတူဝ်ၵူၼ်းထဝ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် ဢၢႆတူဝ်ၵူၼ်းဢႃႇယုယႂ်ႇ (Aging odor) ဢမ်ႇလႆႈမီးမႃးယွၼ်ႉဝူၺ်ႇႁင်ႈ ၵူၺ်းၵႃႈပဵၼ်ဢၢႆတူဝ်ၵူၼ်းဢၼ်မီး ဢႃႇယု 40 ပီႊ ၶိုၼ်ႈၼိူဝ် ဢၢႆတူဝ်ၼႆႉ တေၵိူတ်ႇပဵၼ်မႃးယွၼ်ႉလူၺ်ႈ တုမ်ႇၶႆမၼ်း လႄႈတုမ်ႇႁိူဝ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉသေ လႅၵ်ႈလၢႆႈပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းပႅတ်ႉထီးရီးယႃး ထိုင်တီႈယဵၼ်းပဵၼ် ဢၢႆတူဝ်မႃး ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ လွင်ႈတုမ်ႇၶႆမၼ်း တုမ်ႇႁိူဝ်ႇ တေလႅၵ်ႈလၢႆႈပဵၼ် ပႅတ်ႉထီးရီးယႃးသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတူဝ်ၶိင်းမီးဢၢႆၼၼ်ႉ  ဢၢႆမၼ်းၼၼ်ႉတေပႅၵ်ႇပိူင်ႈၵၼ်ၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ ။

မိူဝ်ႈၵူၼ်းႁဝ်း ဢႃႇယု 40 ပီႊၶိုၼ်ႈၼိူဝ် လွင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းတူဝ်ၶိင်း တေယွမ်းလူင်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ သၢၼ် Nonenal ၼႆႉသမ်ႉ ပဵၼ်ပိူင်လူင် ဢၼ်ပွႆႇဢၢႆတူဝ်ၵူၼ်းထဝ်ႈဢွၵ်ႇမႃး သင်ဝႃႈဢႃႇယုယႂ်ႇၶိုၼ်ႈမႃးၵႃႈႁိုဝ်ၵေႃႈ တူဝ်ၶိင်းတေၸၢင်ႈမီးဢၢႆတူဝ်ၼႆႉႁႅင်းမႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

သၢၼ် Nonenal ဢၼ်ပွႆႇဢၢႆတူဝ်ဢွၵ်ႇမႃးၼၼ်ႉ မီးၼမ်ႉၵတ်ႉ ဢမ်ႇၸိူမ်ႈၼႂ်းၼမ်ႉ မိူဝ်ႈၽွင်းယၢမ်းဢၢပ်ႇၼမ်ႉၼၼ်ႉၵေႃႈ တေဢမ်ႇႁဵတ်းႁႂ်ႈ ဢၢႆတူဝ်ၼၼ်ႉႁၢႆၵႂႃႇလႆႈ။ ၶူဝ်းၼုင်ႈ ၵူၼ်းထဝ်ႈ ၵူၼ်းဢၼ်ဢႃႇယုယႂ်ႇၶဝ် ၸႂ်ႉတိုဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ တေမီးဢၢႆတူဝ်ၶဝ်ၸပ်းဝႆႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

“ဢၢႆတူဝ်ၵူၼ်းထဝ်ႈ” ပဵၼ်မႃးၸိူင်ႉႁိုဝ် လႄႈ လွၵ်းလၢႆးႁႄႉၵင်ႈ

လွၵ်းလၢႆးႁႄႉၵင်ႈ

  1. ၵႆႉၵႆႉၸဵတ်ႉႁိူဝ်ႇ

မိူၼ်ၼင်ႇႁူႉၵၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉဝႃႈ ဢၢႆတူဝ်ၼၼ်ႉ မၼ်းလုၵ်ႉမႃးတီႈ ႁိူဝ်ႇ၊ ၶႆမၼ်း လႄႈ ပႅတ်ႉထီးရီးယႃး။ ယွၼ်ႉၼၼ် သင်ဝႃႈဢမ်ႇၶႂ်ႈမီးဢၢႆတူဝ် မိူဝ်ႈထဝ်ႈ မိူဝ်ႈဢႃႇယုယႂ်ႇမႃးၼၼ်ႉၼႆၸိုင် ထုၵ်ႇလီၵႆႉၵႆႉၸဵတ်ႉပၼ်ႁိူဝ်ႇလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈႁိူဝ်ႇႁဝ်းဢွၵ်ႇဢေႇတီႈသုတ်း ၼင်ႇၵႃႈႁဵတ်းလႆႈ။

  1. ဢွၵ်ႇဢဵၼ်ႁႅင်း

တေပႅၵ်ႇပိူင်ႈၵၼ်တင်း ဢၼ်တၢင်းၼိူဝ်ၼႆႉယူႇ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ လွင်ႈဢွၵ်ႇဢဵၼ်ႁႅင်းၼႆႉ  ပဵၼ်လွင်ႈဢၼ်မီးၽွၼ်းလီတေႃႇတူဝ်ၶိင်း ၵူၼ်းႁဝ်း ၵူၺ်းၵႃႈ မၢင်ပွၵ်ႈၵေႃႈ  လွင်ႈဢွၵ်ႇဢဵၼ်ႁႅင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈႁိူဝ်ႇဢွၵ်ႇလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈဢၼ်ဢမ်ႇလီဢွၵ်ႇမႃးသေ လူတ်းယွမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းပႅတ်ႉထီးရီးယႃး ဢၼ်ၶေႃႇၸွမ်းၼႂ်းတူဝ်ၶိင်း။

  1. ဢၢပ်ႇၼမ်ႉဢုၼ်ႇ

လွင်ႈဢၢပ်ႇၼမ်ႉဢုၼ်ႇၼႆႉ တေၸွႆႈႁဵတ်းႁႂ်ႈ ႁူးၶူၼ်တီႈၼိူဝ်ႉၼင်ႁဝ်း ပိုတ်ႇၵႂၢင်ႈသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈႁိူဝ်ႇ လႄႈ တင်းမဵဝ်းဝူၺ်ႇႁင်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ လႆဢွၵ်ႇမႃးၸွမ်းၼမ်ႉ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တီႈဢၼ်ထုၵ်ႇလီႁဵတ်းပၼ် လွင်ႈမူတ်းသႂ်ယူႇတႃႇသေႇၼၼ်ႉၵေႃႈ တေပဵၼ်တီႈဢၼ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇၶႆမၼ်း မိူၼ်ၼင်ႇ လင်ႁူ၊ ၶေႃး၊ ၼႃႈဢူၵ်း လႄႈ လင်။ တၢင်းလင်ၵူၼ်းႁဝ်းၼႆႉ ၸိူဝ်ႉမႅင်းပႅတ်ႉထီးရီးယႃး တေၶေႃႇဝႆႉၼမ်လႄႈ ယွၼ်ႉၼၼ် လွင်ႈဢၢပ်ႇၼမ်ႉၼႆႉ တေလႆႈဝႃႈ ပဵၼ်လွၵ်းလၢႆးဢၼ်လီလိူဝ်ပိူၼ်ႈ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

  1. ဢမ်ႇလုတ်ႇလႅၼ်းယႃႈ

လႅၼ်းယႃႈၼႆႉ တေလႆႈဝႃႈပဵၼ် လွင်ႈဢၼ်ၽိူမ်ႉသၢၼ် Antioxidant ၶဝ်ႈၼႂ်းတူဝ်ၶိင်း ပဵၼ်တူဝ်လွင်ႈယႂ်ႇ ဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈလွင်ႈလိူတ်ႈလႆၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ႁဵတ်းၵၢၼ်ယွမ်းလူင်း ပၼ်ၽွၼ်းတုမ်ႉယွၼ်ႈ ႁဵတ်ႈႁႂ်ႈလွင်ႈဢမ်ႇလီၼႂ်းတူဝ်ၶိင်းၼမ်ၶိုၼ်ႈမႃး လႄႈၽိူမ်ႉဢၢႆမဵၼ် ၸွမ်းတုမ်ႇၼိူဝ်ႉၼင် ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။

  1. လူတ်းယွမ်းလွင်ႈၵိၼ်ၼိူဝ်ႉ လႄႈ မဵဝ်းမီးၶႆမၼ်း

ၶႆမၼ်းၼႂ်းၼိူဝ်ႉၼၼ်ႉ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈ တုမ်ႇၶႆမၼ်းဢၼ်ဢဝ်ၶႆမၼ်းဢမ်ႇလီၼႂ်းတူဝ်ၶိင်း ဢွၵ်ႇမႃးၼမ်ၶိုၼ်ႈသေ ပဵၼ်လွင်ႈတၢင်းဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈ မီးဢၢႆတူဝ်။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ၼႄႉၼမ်းႁႂ်ႈ လူတ်းယွမ်းလွင်ႈၵိၼ်မဵဝ်းဢၼ်မီးၶႆမၼ်းသုင်ၵူႈၸိူဝ်းၸိူဝ်း တွၼ်ႈတႃႇ လူတ်းယွမ်းလွင်ႈဢၢႆတူဝ်လႄႈ တွၼ်ႈတႃႇပၢႆးယူႇလီတူဝ်ၶိင်းပႃးၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ဢၢႆတူဝ်ၵူၼ်းထဝ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် ဢၢႆတူဝ်ၵူၼ်းဢႃႇယုယႂ်ႇၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဢၢႆဢၼ်တီႈႁိုၼ်းၶူႈၼင် ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းႁဝ်းၵူႈၵေႃႉ သႅၼ်းလႂ်ပၢၼ်ၼၼ်ႉ တေမီးဢၢႆတူဝ်ဝႆႉယူႇယဝ်ႉလႄႈ ၵူၺ်းသင်ဝႃႈဢမ်ႇၶႂ်ႈမီးဢၢႆတူဝ် မိူဝ်ႈၽွင်းဢႃႇယုယႂ်ႇမႃးၼၼ်ႉၼႆၸိုင် ၸၢမ်းဢဝ်လွၵ်းလၢႆးၼင်ႇဢၼ်လၢတ်ႈမႃးပႃႈၼိူဝ်ၼႆႉ တိုဝ်းၵမ်ႁဵတ်းသၢင်ႈတူၺ်းတႃႉ။

 

ပိၼ်ႇတႅမ်ႈ −  ယိင်းၼွင်ႉ

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

 

https://www.sanook.com/health/35305/

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း