ဢၢႆတူႇၸၢင်ႉတင်းတူဝ် တေဢဝ်မႂ်မူဝ်မႃးႁူမ်ႇ

ဢၼ်လႂ်ပဵၼ်ၵၢၼ်လီ ဢၼ်လႂ်ပဵၼ်ၵၢၼ်ႁၢႆႉၼႆၼၼ်ႉ ၽႂ်ၽႂ်ၵေႃႈ မီးတၢင်းႁူႉ မီးဢွၵ်းဢေႃ မေႃၸႅၵ်ႇၽႄ ဝူၼ်ႉႁၼ်ယူႇ၊ ၵၢပ်ႈမိူဝ်ႈလဵဝ် ပဵၼ်ၵၢၼ် IT လႄႈ ၶေႃႈမုၼ်းၽႂ်ႁဵတ်းႁၢႆႉႁဵတ်းလီၼၼ်ႉ လပ်ႉတႃ လပ်ႉႁူ ဢမ်ႇလႆႈ၊ ၵၢၼ်ၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ ဢၼ်ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ၵၢဝ်ႇၼႄးသႂ်ႇ ၽၢႆႇၸုမ်းတေႃႇသူႈလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉမႃး ယူႇ ၵူႈပၢၼ်ပၢၼ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၽႂ်ပဵၼ်ၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ ၼႆၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းႁူႉလီယူႇ။

ၵႂၢမ်းထုင်းမိူဝ်ႈၵွၼ်ႇ မီးဝႆႉဝႃႈ “ၸႃႉဢမ်ႇမီး လီဢမ်ႇပေႃႇ” ၼႆလႄႈ ပေႃးလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ႁဵတ်းလီ ၸွမ်းထမ်းတြႃး ၽႃႇၵၢင်ဝၢင်းၶိုင်ႈယူႇ၊ ပေႃးဝၢၼ်ႈမိူင်း ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ မႂ်ႇသုင် ၵတ်းယဵၼ်မၢၵ်ႈမီးယူႇၸိုင် ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ တေဢမ်ႇၼႄ ၵၢင်ၸႂ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ၊ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၵေႃႈ တေဢမ်ႇမီးမႃး၊ တင်ႈတေႇလွတ်ႈလႅဝ်းၵွၼ်းၶေႃမႃး မိူဝ်ႈပီႊ 1948 တေႃႇထိုင် ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ၽူႈမီးဢႃႇၼႃႇၶဝ် ယိပ်းၵမ်ဢႃႇၼႃႇ ၵုမ်းၵမ် တဵၵ်းတဵင် မႃးယူႇ ၵူႈပၢၼ်ပၢၼ်၊ ပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈၼၼ်ႉ တႅမ်ႈမႃးၵေႃႈ ဢဝ်ပဵၼ် ၶိူင်ႈမိုဝ်းၶဝ်ၵူၺ်း၊ ပေႃးၵူၼ်းမိူင်းၽိတ်းတေႉ ဢဝ်မၢႆမီႈဢၢင်ႈသေ တႅပ်းတတ်းပၼ်တၢမ်ႇ၊ ပေႃးၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်း လူင်ၽိတ်းသမ်ႉဝႃႈ မီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၵုမ်းၵမ် ဝၢၼ်ႈမိူင်း ႁႂ်ႈၵတ်းယဵၼ်ၼႆသေ ဢမ်ႇဢဝ်ဢပႅတ်ႈ တၢင်းၽိတ်းသင်။

ၵွပ်ႈၼၼ် ၵၢၼ်မႅတ်ႈတႃႇတြႃး ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ လူဝ်ႇဢဝ်တူဝ်ၸႂ် ႁဵတ်းဢွၵ်ႇၼႄ၊ ဢမ်ႇတၢပ်ႈ ႁဵတ်းႁၢင်ႈ ဢဝ်ၼႃႈတိူဝ်ႈသေ သူပ်းတေႉဝႃႈၽြႃးၽြႃး၊ မိုဝ်းႁႃးသမ်ႉ ၸူၵ်းႁူဝ်ပႃလမ်ယူႇၼႆၸိုင် ၵၢၼ်တြႃး ဢၼ်ဝႃႈ ၼၼ်ႉ တေဢမ်ႇၸၢင်ႈမီး၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း တုၵ်ႉၶ ပၢႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈမိူင်း၊ ဝၢၼ်ႈႁၢမ်းမိူင်းႁၢမ်း၊ ၾႆးမႆႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်း၊ မိူဝ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်း ပဵၼ်ၽိုၼ်းပဵၼ်ၾႆးယူႇ ပီႊယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင်လႄႈ တေဢဝ်မႂ်မူဝ်မႃးႁူမ်ႇ ၸၢင်ႉတၢႆတင်းတူဝ်ၸိုင် ႁိုဝ်တေႁူမ်ႇတူမ်းလႆႈ ဢၢႆတူႇမၼ်းလႃးလႃး။

ၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၶဝ် ႁဵတ်းတႃႇၵူၼ်းမိူင်းၼႆလႄႈ ၶေႃႈယိူင်းဢၢၼ်းတေႉ လီသေတႃႉ လၢႆးႁဵတ်းသမ်ႉ မိူၼ်ငူမ်းပႃမိူဝ်ႈၼမ်ႉၶုၼ်ႇ၊ ႁဵတ်းပၢႆးမၢၵ်ႈမီးသုၼ်ႇတူဝ်သေ ႁဵတ်းၶုၼ်ႁုၼ်ႈတေႃ လွၵ်ႇလႅၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးလၢႆၵေႃႉ လၢႆၸုမ်းလႄႈ ၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၶၢဝ်းယၢဝ်းမႃးၼႆႉ ပဵၼ်ဢပႅတ်ႈတၢင်းၽိတ်း ၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၶဝ်ၽွင်ႈ ၼႆၵေႃႈဝႃႈလႆႈ။

ၵွပ်ႈၼႆ ၽႂ်ပဵၼ်ၽႂ်ၼႆၼၼ်ႉ မီးတီႈၵူၼ်းမိူင်း လူဝ်ႇႁဵၼ်းႁူႉလႄႈ လဵပ်ႈႁဵၼ်းၵၢၼ်မိူင်းၼမ်ၼမ်၊ လွင်ႈသုၵ်ႉ ယုင်ႈလူင် ၼႂ်းမိူင်းၵူၼ်းၼႆႉ ပေႃးၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇႁဵၼ်းႁူႉသေ တေႃႇသူႈၼႆၸိုင် ၵူၼ်းမိူၵ်ႈလိူင်းၼၼ်ႉ ယဵၼ်းပဵၼ် ၵူၼ်ႉပေႉသေ ၵူၼ်းလီၶဝ် လႆႈပၢႆႈ လႆႈတုၵ်ႉၶ ၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ။

မႂ်ႇသုင်-

မွၵ်ႇသဵဝ်ႈ
1 August 2023

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း