ဢႃႇသီႇယၼ်ႇမွပ်ႈဢၢပ်ႈပၼ် တၢင်းၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းမိူင်းၽၢၼ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်း 700 ပၢႆ သၢၼ်ၶတ်း

ဢႃႇသီႇယၼ်ႇ မွပ်ႈဢၢပ်ႈပၼ် လွင်ႈၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းၼင်ႇၵၼ် တႃႇၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၽၢၼ်ႇတၢင်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႉဢဝ်ၵႂႃႇ ၸႅၵ်ႇပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၼႆလႄႈ ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၼႂ်းမိူင်းၼွၵ်ႈမိူင်း ႁူမ်ႈ 700 ပၢႆ ဢွၼ်ၵၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈသၢၼ်ၶတ်း ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 11 May 2022 (လိူၼ်ႁူၵ်းမႂ်ႇ 12 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2116 ၼီႈ) ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၼႂ်းမိူင်းၼွၵ်ႈမိူင်း 765 ၸုမ်း ႁူမ်ႈၵၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းသေ သၢၼ်ၶတ်းဝႃႈ လွင်ႈဢၼ်ဢႃႇသီႇယၼ်ႇ တႅပ်းတတ်းတႃႇပၼ်တၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၽၢၼ်ႇတၢင်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ မိူၼ်ၵၼ်တင်း ပၼ်ၶိူင်ႈယိပ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ် ဢဝ်လွင်ႈတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၼႃႈတိူဝ်ႈထႅင်ႈၵူၺ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉၼၼ် ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း 700 ပၢႆ တႅမ်ႈလိၵ်ႈတုၵ်းယွၼ်းထိုင် ဢႃႇသီႇယၼ်ႇဝႆႉဝႃႈ ႁႂ်ႈၶိုၼ်းမူၼ်ႉမႄးထတ်းသၢင်တူၺ်း လွင်ႈတႅပ်းတတ်း၊ ႁႂ်ႈဢႃႇသီႇယၼ်ႇ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၸွမ်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း၊ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ NUG လႄႈ ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ တႅၼ်းတၢင်တေပၼ်တၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၽၢၼ်ႇတၢင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေ ၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃၵၢၼ်မိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်လႆႈၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၸွမ်း ၽွင်းတၢင်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း UN ၶၼ်ၶၼ်ၽႂ်းၽႂ်း ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸေႃႇမိၼ်းထုၼ်း တွပ်ႇလၢတ်ႈတီႈ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ RFA ဝႃႈ −  သိုၵ်းမၢၼ်ႈတေႁဵတ်းၸွမ်း ၶေႃႈတူၵ်းလူင်း ဢၼ်ယၢမ်ႈတူၵ်းလူင်းၵၼ်တင်း ၸုမ်းၵူႈမိူင်းမိူင်းသေ တေသိုပ်ႇဢဝ် တၢင်းၸွႆႈထႅမ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈႁွတ်ႈထိုင်တီႈယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 12−13 May 2022 ၼႆႉ မီးပၢင်ၵုမ် ၽူႈၼမ်းသုင်သုတ်း ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ−ဢႃႇသီႇယၼ်ႇသေ ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၼႆႉ ၽွင်းတၢင်ၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းမလေးသျႃး တေတၢင်ႇလၢတ်ႈလွင်ႈ ငဝ်းလၢႆးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်သေ လၢတ်ႈႁႂ်ႈၽုၺ်ႇသဵၼ်ႈတၢင်း တႃႇတေဢုပ်ႇဢူဝ်းၸွမ်း ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ NUG ၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း