ၵမ်ႇပေႃးတီးယႃး ဝႃႈ ဢႃႇသီႇယၼ်ႇ ဢမ်ႇထုၵ်ႇသႂ်ႇၸႂ် လွင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်လွင်ႈလဵဝ်

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17 January 2022 ၸွမ်ၽွင်းလူင် မိူင်းၵမ်ႇပေႃးတီးယႃး ႁုၼ်ႇသဵၼ်ႇလၢတ်ႈၵႂႃႇတီႈ ASEAN Tourism Forum 2022 ဝႃႈ ၼႂ်းပီႊၼႆႉ ဢႃႇသီႇယၼ်ႇ တေလႆႈႁူပ်ႉ လွင်ႈၶဵင်ႇတႃႉလၢႆလၢႆလွင်ႈယူႇ ဢမ်ႇၸႂ်ႈလွင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လွင်ႈလဵဝ်ၵူၺ်း လႄႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈ ဢဝ်လွင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပဵၼ်ၶိူင်ႈမိုဝ်းဝႆႉဝႃႈၼႆ။

ႁုၼ်ႇသဵၼ်ႇ လၢတ်ႈၵႂႃႇဝႃႈ ပူၼ်ႉမႃးၶၢဝ်းတၢင်းသၢမ်ဝူင်ႈၼႆႉ ၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၵၢၼ်မိူင်း ၶဝ် ၵုမ်ႇဢွၼ်ၵၼ်ထတ်းသၢင်လွင်ႈ ၵမ်ႇပေႃးတီးယႃး လႆႈႁူပ်ႉထူပ်းတင်း ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉသေ သႂ်ႇၸႂ်ၼႂ်းလွင်ႈၼၼ်ႉယူႇ ဢႃႇသီႇယၼ်ႇၼႆႉ လူဝ်ႇၶပ်ႉၶိုင်ႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်းတၢင်ႇလွင်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ယွၼ်ႉ COVID-19 တႃႇႁႂ်ႈဢႃႇသီႇယၼ်ႇ ပေႃးတေၸိုၼ်ႇလုၵ်ႉၶိုၼ်ႈမႃးၶိုၼ်း ႁူမ်ႈပႃးထႅင်ႈ လွင်ႈတၢင်းတၢင်ႇလွင်ႈဢၼ်လွင်ႈယႂ်ႇ တိုၵ်ႉၵိုတ်းယူႇၼမ်လႄႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈ သႂ်ႇၸႂ်လွင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်သေ တူၵ်းပဵၼ်ၶိူင်ႈမိုဝ်း ဝႆႉဝႃႈၼႆ။

ပၼ်ႁႃလွင်ႈၵပ်ႉၵိၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ တေၵႄႈလိတ်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇ ၼႂ်းပၢၼ် ၵမ်ႇပေႃးတီးယႃး ပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈၼႆႉၵူၺ်း လႄႈ မီးပုၼ်ႈၽွၼ်းထိုင်ပႃး မိူင်းဢၼ်တေပဵၼ်မႃး ႁူဝ်ပဝ်ႈဢႃႇသီႇယၼ်ႇ ၶၢဝ်းတၢင်းၼႃႈ ၼၼ်ႉယူႇဝႃႈၼႆ။

ASEAN Tourism Forum 2022 ၼႆႉ လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ဝၼ်းထီႉ 16 −22 January 2022 တီႈဝဵင်းၽရႃႉသီႇႁႃႇၼု (Preah Sihanouk) မိူင်းၵမ်ႇပေႃးတီးယႃး ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၽၢႆႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မီး ဢူးထေးဢွင်ႇ ဢၼ်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မွပ်ႈဢၢပ်ႇပုၼ်ႈၽွၼ်း ပဵၼ် ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၵၢၼ်ဢႅဝ်ႇလႄႇတွင်ႈတဵဝ်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဝႆႉၼၼ်ႉ ၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်းယူႇဝႃႈၼႆ။

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ AKP ၵေႃႈ ယင်းဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇ လၢတ်ႈပႃးဝႃႈ ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၵၢၼ်ဢႅဝ်ႇလႄႇတွင်ႈတဵဝ်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လႆႈႁူပ်ႉထူပ်းတင်း ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၵၢၼ်ဢႅဝ်ႇလႄႇတွင်ႈတဵဝ်း မိူင်းၵမ်ႇပေႃးတီးယႃးသေ လၢတ်ႈဝႃႈ တႃႇႁႂ်ႈၵၢၼ်ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပေႃးတေပိုတ်ႇမႃးၶိုၼ်းၼၼ်ႉ တေဢဝ်တူဝ်ထူပ်း ၵမ်ႇပေႃးတီးယႃး ပဵၼ်တူဝ်ယၢင်ႇသေ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ ယူႇဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

 

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း