ၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်းမႆႈၸႂ် လွင်ႈဢၼ် ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ လႄႈ ရၢတ်ႉသျႃး ႁူပ်ႉၵၼ်

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 14 September 2023 (ဝၼ်းလိူၼ်ၵဝ်ႈလပ်း ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း လႆႈဢွၵ်ႇမႃးလၢတ်ႈထိုင် လွင်ႈႁူမ်ႈမိုဝ်း ၼႂ်းၵႄႈၵၢင် ရၢတ်ႉသျႃး လႄႈ ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဢၼ်လီမႆႈၸႂ်ဝႆႉၼႆယူႇ။

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၸၼ်ႉသုင် ၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း လႆႈဢွၵ်ႇမႃးလၢတ်ႈဝႃႈ သမ်ႉဝႃႈ လႆႈႁပ်ႉလၢႆးငၢၼ်းၶေႃႈမုၼ်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ လႄႈ ရၢတ်ႉသျႃး ဢၼ်လႆႈႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၵၼ်မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 13 September 2023 ၼၼ်ႉယဝ်ႉသေတႃႉ ယွမ်းႁပ်ႉဝႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်လီမႆႈၸႂ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈႁူမ်ႈမိုဝ်း ၽၢႆႇၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ်လႄႈ ၶေႃႈတူၵ်းလူင်းသိုဝ်ႉၶၢႆ ၶိူင်ႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇတင်းသွင်ၽၢႆႇၼၼ်ႉယူႇ ဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈဢၼ်ၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်းဢွၵ်ႇမႃးလၢတ်ႈၼႆႉ မီးမႃးဝၢႆးသေ ၸွမ်ၸိုင်ႈ ၶိမ်း ၵျွင်းဢိုၼ်း လႄႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈ ဝလႃႇတီႇမီရ် ပူႇတိၼ်ႇ ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 13 September 2023 ဢၼ်တင်းသွင်ၽၢႆႇ လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၵၢၼ်သိုၵ်း လႄႈ ပၼ်ႁႃၼႂ်းမိူင်းယူႇၶရဵၼ်း ႁူမ်ႈပႃးလွင်ႈရၢတ်ႉသျႃး တေၸွႆႈထႅမ် ၶူင်းၵၢၼ်လၢဝ်ပွမ်ၶွင်ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇၼၼ်ႉ ၼႆယူႇ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း