ၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း လႄႈ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ယုၵ်ႉၸၼ်ႉၵၢၼ်ၸမ်ၸႂ်ၵၼ် ထိုင်လွင်ႈၼိဝ်းၶလီးယႃး

ၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း လႄႈ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႆႈယုၵ်ႉၸၼ်ႉၶိုၼ်ႈပဵၼ်ဢူၺ်းလီၵၼ် ထိုင်လွင်ႈၼိဝ်းၶရီးယႃး သေဢမ်ႇၵႃး တေသၢင်ႈပၼ်လွင်ႈမၼ်ႈၼိမ်သဝ်း ႁႂ်ႈၶိူင်ႇၶမ်ႉၵႅၼ်ႇၶႅင်မႃးထႅင်ႈ ၼႆယူႇ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 6 June 2023 (လိူၼ်ၸဵတ်းလွင်ႈ 4 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ၸွမ်ၸိုင်ႈၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း လၢတ်ႈဝႃႈ ၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း လႄႈ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၼၼ်ႉ လႆႈယုၵ်ႉၸၼ်ႉၶိုၼ်ႈပဵၼ်ဢူၺ်းလီ လွင်ႈပိုၼ်ႉထၢၼ်ၼိဝ်းၶလီးယႃးၵႂႃႇယဝ်ႉလႄႈ၊ ၽၢႆႇတၢင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢိၵ်ႇတင်းတပ်ႉသိုၵ်း ၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း လႄႈ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၼၼ်ႉ တေဝၢင်းၽႅၼ်ၵၢၼ် လွင်ႈမၼ်ႈၼိမ်သဝ်းႁႂ်ႈပေႃးၶိူင်ႇၶမ်ႉၵႅၼ်ႇၶႅင်တိူဝ်းမႃးထႅင်ႈ ၼင်ႇဢမ်ႇယၢမ်ႈပဵၼ်၊ တႃႇၵႅတ်ႇၶႄလွင်ႈလွတ်ႈၽေး လႄႈ သၢႆၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း တင်းသွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇၼၼ်ႉ ၶတ်းၸႂ်ၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼိဝ်းၶလီးယႃးမႃးတိၵ်းတိၵ်း ထိုင်တီႈ ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇၼိဝ်းၶလီးယႃး ၼၼ်ႉ ၶိုတ်းၸၼ်ႉမႃးသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇၼိဝ်းၶရီးယႃးၼၼ်ႉ ပဵၼ်လွင်ႈထုၵ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်း မၢႆမီႈၵႂႃႇယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသေၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇၶတ်းၸႂ် ပွႆႇလၢဝ်ပွမ်ၶိုၼ်ႈၵၢင်ႁၢဝ် မိူဝ်ႈႁၢင်လိူၼ် May လူၺ်ႈဢမ်ႇဢွင်ႇမၢၼ်သေလႄႈ ဢၢၼ်းတေပွႆႇၶိုၼ်ႈထႅင်ႈၼႆၼၼ်ႉ  ႁဵတ်းႁႂ်ႈပိုၼ်ႉတီႈပၢင်ႇလၢႆႇၵူဝ်းရီးယႃး မီးလွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင်ၵၼ်မႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်းဝႆႉ ယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း