ၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း ၼႄၽၢင်ႁၢင်ႈသိုၵ်း လွၵ်ႇငိူတ်ႈထိုင်ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ

ၼႂ်းၽွင်းယၢမ်း လွင်ႈၸမ်ၸႂ်ၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း လႄႈ ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ ႁၢႆႉႁႅင်းလူင်း ၵႂႃႇတိၵ်းတိၵ်းၼၼ်ႉ ၽၢႆႇတၢင်းၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း လႆႈၼႄၽၢင်ႁၢင်ႈသိုၵ်း ၼႂ်းႁွပ်ႈ 10 ပီႊ။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 26 September 2023 (လိူၼ်သိပ်းမႂ်ႇ 12 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ၼၼ်ႉ ၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း လႆႈဢဝ်တိုဝ်ႉတၢင်းဝၼ်းတပ်ႉသိုၵ်းၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း ဢၼ်ၶွပ်ႈ တဵမ် 75 ပီႊ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 1 October 2023 ဢၼ်တေမႃးထိုင်ၼႆႉသေ လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၼႄၽၢင်ႁၢင်ႈသိုၵ်း လူင်ႈၼႃႈ တီႈဝဵင်းလူင်သူဝ်း (Seoul) မိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း လႄႈ မီးႁႅင်းသိုၵ်းမွၵ်ႈ 6,700 ၵေႃႉ လႄႈ ၶိူင်ႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ 170 မဵဝ်း ႁူမ်ႈပႃး တရူၼ်းလၢႆလၢႆသႅၼ်း ဢိၵ်ႇတင်း ၵႃးၵၢပ်ႇလဵၵ်း မၢၵ်ႇမိတ်ႉသႆး ၸိူဝ်းၼႆႉ သေဢမ်ႇၵႃး မီးပႃးသိုၵ်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်း 300 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ၼႄၽၢင်ႁၢင်ႈသိုၵ်းၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း ပွၵ်ႈၵမ်းလိုၼ်းသုတ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်မိူဝ်ႈ ပၢၼ် Moon Jae-in ပဵၼ်ၸွမ်ၸိုင်ႈၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း ၼႂ်းပီႊ 2013 ဝၢႆးၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းလိူၵ်ႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵိၼ်လဵင်ႉတႅၼ်းတၢင် ၼင်ႇႁိုဝ်တေၵိုင်ႇငၢမ်ႇၸွမ်း လွင်ႈမႄးသၢင်ႈ လွင်ႈမိုတ်ႈၵိုဝ်းၸမ်ၸႂ်ၸွမ်း ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈလီ ဝၢႆးသေ Yoon Suk-yeol လႆႈၶိုၼ်ႈမႃးပဵၼ်ၸွမ်ၸိုင်ႈၵူဝ်းရီးယႃး ၸၢၼ်း မိူဝ်ႈပီႊ 2022 ၼႆႉသမ်ႉ ၶိုၼ်ႈဝၢႆႇႁႃသၢင်ႈလွင်ႈမိုတ်ႈၵိုဝ်းၸမ်ၸႂ်ၸွမ်း ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇလႄႈ ယုၵ်ႉၸၼ်ႉလွင်ႈႁူမ်ႈမိုဝ်းၽၢႆႇၵၢၼ်သိုၵ်းၸွမ်းၵၼ် ႁူမ်ႈပႃး ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်းၸွမ်းၵၼ် တႃႇတုမ်ႉတွပ်ႇလွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေၼႆႉ ၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း ယင်းပဵၼ်ၸိုင်ႈမိူင်းဢၼ်သူင်ႇဢွၵ်ႇၶိူင်ႈယိပ်း ၸဝ်ႈယႂ်ႇလိူဝ်သေပိူၼ်ႈလႄႈ မိူဝ်ႈပီႊ 2022 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉသမ်ႉ လႆႈႁဵတ်းၶေႃႈတူၵ်း လူင်း သူင်ႇဢွၵ်ႇၶိူင်ႈယိပ်းတင်းမူတ်း ပဵၼ်တႃႇသၢင်ႉငိုၼ်း 17,300 လၢၼ်ႉတေႃႇ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၼႂ်းၼၼ်ႉ တႃႇ 12,700 လၢၼ်ႉတေႃႇလႃႇသမ်ႉ ပဵၼ်တႃႇ ပူဝ်ႇလႅၼ်ႇ ဢိၵ်ႇတင်း လုၵ်ႈၸုမ်း NATO လႄႈ ဢူၺ်းလီယူႇၶရဵၼ်း ဢၼ်ၸတ်းႁႃၶိူင်ႈယိပ်း ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်ယူႇၶရဵၼ်းၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း