ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇယိုဝ်းမၢၵ်ႇမိတ်ႉသႆးသႅၼ်းယိုဝ်းၸမ် လူင်းၼႂ်းပၢင်ႇလၢႆႇ တုမ်ႉတွပ်ႇၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း ၸၢမ်းယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 14 October 2022 ယၢမ်းၵၢၼ်ၼႂ်ၸဝ်ႉ ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇယိုဝ်းမၢၵ်ႇ မိတ်ႉသႆးသႅၼ်းယိုဝ်းၸမ် လူင်းၼႂ်းပၢင်ႇလၢႆႇ လူၺ်ႈဢၢင်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ၵၢၼ်တုမ်ႉတွပ်ႇ လွင်ႈၵူဝ်ရီးယႃးၸၢၼ်း ၸၢမ်းယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်လႄႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းယၢမ်းလဵဝ်ၵၼ်ၵူၺ်း ၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်းၵေႃႈ လႆႈသူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်းၵႂႃႇတတ်းၼႃႈ ႁိူဝ်းမိၼ်ၶွင်ၵူဝ်းရီး ယႃးႁွင်ႇ 10 လမ်း ဢၼ်မိၼ်ၶဝ်ႈၸမ်လႅၼ်ၶႅၼ်ႈၼႃႈလိၼ်သွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တပ်ႉသိုၵ်းၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း လၢတ်ႈဝႃႈ ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇမိတ်ႉသႆးသႅၼ်း ယိုဝ်းၸမ်လုၵ်ႈၼိုင်ႈ လူင်းၼႂ်းပၢင်ႇလၢႆႇ ပွတ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉလႄႈ ပဵၼ်ၵၢၼ်ၸၢမ်းယိုဝ်းမၢၵ်ႇမိတ်ႉသႆးၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇပွၵ်ႈလိုၼ်းသုတ်းသေ ၽၢႆႇတၢင်း သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ KCNA လႆႈဢၢင်ႈဢိင်ၶေႃႈမုၼ်းတီႈ တပ်ႉသိုၵ်း ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇလႆႈလၢတ်ႈၵႂႃႇဝႃႈ ပဵၼ်ၵၢၼ်တုမ်ႉတွပ်ႇလွင်ႈၵႅၼ်ႇၶႅင်ၶွင်ၽၢႆႇသိုၵ်း ဝၢႆးဢၼ်ၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်းလႆႈ ၸၢမ်းယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 13 October 2022 ၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တပ်ႉၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း လၢတ်ႈၵႂႃႇဝႃႈ မၢၵ်ႇမိတ်ႉသႆးလႆႈထုၵ်ႇယိုဝ်းၵႂႃႇ ၼႂ်းဝၼ်းသုၵ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၸွမ်းၶၢဝ်းယၢမ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈမွၵ်ႈ 01:49 မူင်းသေ လႆႈလုၵ်ႉတီႈႁိမ်းလႅၼ်လိၼ် ဢၼ်ယူႇၸမ်တင်းဝဵင်းလူင် Pyongyang လႄႈ ၼပ်ႉပဵၼ် ၵၢၼ်ၸၢမ်းယိုဝ်းမၢၵ်ႇမိတ်ႉသႆးလုၵ်ႈထီႉ 41 ၶွင်ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ တွၼ်ႈတႃႇၼႂ်းပီႊ 2022 ၼႆႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢွၼ်တၢင်းၼႆႉၵေႃႈ ၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်းလႆႈလၢတ်ႈဝႃႈ လႆႈသူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ်ၵႂႃႇ တတ်းၼႃႈ မိူဝ်ႈဢၼ်မီးႁိူဝ်းမိၼ်ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ မွၵ်ႈ 10 လမ်း ဢၼ်မိၼ်ၶဝ်ႈၸမ် ႁိမ်းလႅၼ်ၶႅၼ်ႈၼႃႈလိၼ်သွင်ၸိုင်ႈမိူင်း မိူဝ်ႈဝႃးၵၢင်ၶိုၼ်းပူၼ်ႉမႃးလႄႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 14 October 2022 ၼႂ်းၵႄႈၵၢင်လွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင် ဢၼ်ႁၢႆႉႁႅင်းၶိုၼ်ႈမႃး ယွၼ်ႉလူၺ်ႈ လွင်ႈဢၼ်ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇၵႆႉ ၸၢမ်းယိုဝ်းမၢၵ်ႇမိတ်ႉသႆး မိူဝ်ႈလၢႆဝၼ်း ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉသေ ၶိုၼ်းၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ် ႁိူဝ်းမိၼ်ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ မိၼ်ႁၢင်ႇၵႆ ၵၼ်တင်း ပွတ်းႁွင်ႇတီႈ သဵၼ်ႈၸႅၵ်ႇယႅၵ်ႈၽၢႆႇသိုၵ်း ဢၼ်မီးတီႈၼႂ်းလႅၼ်ၶႅၼ်ႈၼႃႈ လိၼ်ပွတ်းၵၢင် ၵူဝ်းရီးယႃးမွၵ်ႈ 25 kilometers လႄႈ လႅၼ်ၶႅၼ်ႈၼႃႈလိၼ်တၢင်း ပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉသမ်ႉ မိၼ်ႁၢင်ႇၵႆယူႇမွၵ်ႈ 12 kilometers မိူဝ်ႈၶၢမ်းယၢမ်း 22:30 မူင်း ၼႂ်းဝၼ်းၽတ်း လႄႈ ၶၢဝ်းယၢမ်းတဵင်ႈၶိုၼ်း 00:20 မူင်း ၼႂ်းဝၼ်းသုၵ်း ၸွမ်းၶၢဝ်းယၢမ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝႃႈၼႆ။

ၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ယင်းလႆႈထူပ်းႁၼ်ႁိူဝ်းမိၼ်ၶွင်ၵူဝ်းရီးယႃး ႁွင်ႇ မိၼ်ယူႇၸမ် တီႈၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈပွတ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ ၶွင်လႅၼ်ၶႅၼ်ႈၼႃႈလိၼ်သွင် ၸိုင်ႈမိူင်းထႅင်ႈလႄႈ ၽၢႆႇတၢင်းတပ်ႉၵၢင်ႁၢဝ်ၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်းၵေႃႈ လႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈ ငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ လူၺ်ႈၸႂ်ႉႁိူၼ်းမိၼ်ဢၼ်ႁႅင်းလိူဝ် ႁူမ်ႈပႃးတင်းႁိူဝ်းမိၼ် F-35A သေ တုမ်ႉတွပ်ႇႁိူဝ်းမိၼ်ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇၵႂႃႇ ၼင်ႇၵိုင်ႇတၢၼ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ KCNA လႆႈဢၢင်ႈဢိင်ၶေႃႈၵႂၢမ်း ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ ဢမ်ႇၼၼ် KPA ၶွင်ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇသေ လၢႆးငၢၼ်းဝႃႈ ၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်းလႆႈယိုဝ်း ၵွင်ႈလူင်မွၵ်ႈ 10 ၸူဝ်ႈမူင်း ၸမ်ၵၼ်တင်း ဢွင်ႈတီႈႁႄႉၵင်ႈၽေး ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ ၼႂ်းဝၼ်းၽတ်းလႄႈ တေလႆႈဝႃႈပဵၼ်ၵၢၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈ သူၼ်းၵဝ်းၶွင်ၵူဝ်းရီးယႃး ၸၢၼ်းသေ ၽၢႆႇတၢင်းၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇၵေႃႈလႆႈတုမ်ႉတွပ်ႇ ၽၢႆႇတၢင်းၵၢၼ်သိုၵ်း ၼင်ႇၵႅၼ်ႇၶႅင် သေဢမ်ႇၵႃး လႆႈသူင်ႇၶေႃႈပၼ်ၾၢင်ႉၵႂႃႇတီႈ တပ်ႉသိုၵ်းၵူဝ်းရီးယႃး ၸၢၼ်းထႅင်ႈလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးလွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင် ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵၼ်မႃး လူၺ်ႈဢမ်ႇဝူၼ်ႉ ၼႃႈဝူၼ်ႉလင် ဝႃႈၼႆ။

ၽၢႆႇၽူႈတၢင်လၢတ်ႈၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း လၢတ်ႈဝႃႈ ၶဝ်ဢမ်ႇမီးၶေႃႈမုၼ်းၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ၵၢၼ်ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ၶွင်ၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း ၸွမ်းၼင်ႇၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇလၢႆးငၢၼ်း ၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇၵေႃႈ လႆႈၸၢမ်းယိုဝ်းမၢၵ်ႇမိတ်ႉသႆးလၢႆလုၵ်ႈ ႁူမ်ႈပႃးမၢၵ်ႇမိတ်ႉသႆး သႅၼ်းယိုဝ်းပၢၼ်ၵၢင် တီႈဢၼ်ယိုဝ်းၶၢမ်ႈၵႂႃႇတီႈၼႃႈၾႃႉၵျႃႇပၢၼ်ႇ မိူဝ်ႈဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵၢၼ်ၼႄႁႂ်ႈႁၼ်ဢဵၼ်ႁႅင်းလွင်ႈသၢၼ်ၶတ်း ၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်းလႄႈ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်းႁူမ်ႈၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

 

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း