ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ တေတုမ်ႉတွပ်ႇ ၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း ၽၢႆႇသိုၵ်းၼင်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ ပၼ်ၾၢင်ႉ တေၸႂ်ႉတိုဝ်းပိူင်ၵၢၼ်ၽၢႆႇသိုၵ်းတုမ်ႉတွပ်ႇၼင်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၸွမ်းလူၺ်ႈလွင်ႈသူၼ်းၵဝ်းၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း ဝၢႆးသေသွင်ၽၢႆႇမီးလွင်ႈၽိုၵ်းသိုၵ်း ႁိမ်းၸမ်လႅၼ်ၶႅၼ်ႈၼႃႈလိၼ် သေဢမ်ႇၵႃး ပဵၼ်လွင်ႈၽိူမ်ႉထႅမ်ၵၢၼ်ၶဵင်ႈၶႅင် ၼႂ်းၵႄႈၵၢင်သွင်ၽၢႆႇထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 15 October 2022 ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇလႆႈဢွၵ်ႇမႃးလၢတ်ႈဝႃႈ တေၸႂ်ႉတိုဝ်း ၵၢၼ်တုမ်ႉတွပ်ႇၽၢႆႇသိုၵ်းၼင်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၸွမ်းၼင်ႇဢၼ်တူဝ်ၵဝ်ႇႁွင်ႉဝႃႈ ပဵၼ်ၵၢၼ်သူၼ်းၵဝ်းၽၢႆႇတၢင်းၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း ၼႂ်းၵႄႈလွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင်သွင်ၽၢႆႇ ဢၼ်မီးလွင်ႈႁၢႆႉႁႅင်းၶိုၼ်ႈမႃး ဝၢႆးသေၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ လႆႈၸၢမ်းယိုဝ်းမၢၵ်ႇမိတ်ႉသႆး လၢႆသိပ်းလုၵ်ႈ မိူဝ်ႈလၢႆဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃးၼႆႉၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈပၼ်ၾၢင်ႉ ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈ ဢၼ်ဢမ်ႇလႆႈပိုတ်ႇလၢတ်ႈပႃးၸိုဝ်ႈ ၶွင်ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ ဢမ်ႇၼၼ် KPA ဢွၵ်ႇမႃး ဝၢႆးသေ ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ လႆႈယိုဝ်းမၢၵ်ႇမိတ်ႉသႆးသႅၼ်းယိုဝ်းၸမ် လူင်းၼႂ်းပၢင်ႇလၢႆႇလႄႈ ၵၢၼ်ၽိုၵ်းယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်လၢႆပၢၵ်ႇလုၵ်ႈ ႁိမ်းလႅၼ်လိၼ် ဢၼ်တိတ်းၸပ်းၵၼ်တင်း ၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈ လႆႈပိုတ်ႇလၢတ်ႈၽၢၼ်ႇတၢင်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ KCNA ၶွင်ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ ဝႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းၼႅဝ်းၼႃႈ KPA လႆႈယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ၼႂ်းဝၼ်းသုၵ်းပူၼ်ႉမႃး တွၼ်ႈတႃႇ သူင်ႇၶေႃႈပၼ်ၾၢင်ႉထိုင်ၽူႈၶဵၼ်ဢၼ်သူၼ်းၵဝ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼႅဝ်းၼႃႈၼင်ႇ ၸႅင်ႈလႅင်း ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေၼႆႉယဝ်ႉ ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ လႆႈသူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်းလၢႆလမ်း မိၼ်ၶဝ်ႈ ၸမ် လႅၼ်ၶႅၼ်ႈၼႃႈလိၼ်ၽၢႆႇသိုၵ်း ဢၼ်တိတ်းၸပ်းၵၼ်တင်းၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းသုၵ်းပူၼ်ႉမႃးလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း လႆႈသူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်း ၶိုၼ်ႈၵႅတ်ႇၼႃႈၾႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၽၢႆႇတၢင်းၵူဝ်းရီးၸၢၼ်းၵေႃႈ လႆႈလၢတ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ၵၼ်ဝႃႈ ၵၢၼ်ၸၢမ်းယိုဝ်း ၵွင်ႈလူင် ၶွင်ၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵၢၼ်ၸၢမ်းယိုဝ်းပုင်ႇမၢၼ်ႇ ဢၼ်ထုၵ်ႇ မႅၼ်ၸွမ်းပၵ်းပိူင် ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း