ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ ပၼ်ၾၢင်ႉ တေတုမ်ႉတွပ်ႇ လွင်ႈၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း ပိုတ်ႇၶိူင်ႈသဵင်

သင်ၸိူဝ်ႉၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း ဢမ်ႇၵိုတ်းလိုဝ်ႈ လွင်ႈပိုတ်ႇၶိူင်ႈသဵင်သေႃႇသူၼ်းၼႆ ၸိုင် ၽၢႆႇတၢင်းၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ တေသိုပ်ႇတုမ်ႉတွပ်ႇၵႂႃႇၶိုၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ VOA ဢွၵ်ႇဝႆႉ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 11 June 2024 (လိူၼ်ၸဵတ်းမႂ်ႇ 5 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2118 ၼီႈ) ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၶိမ်း ယူဝ်းၵျွင်း ၵေႃႉပဵၼ်ၼွင်ႉယိင်း ၽူႈၼမ်း သုင်သုတ်းၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ ၶိမ်း ၵျွင်းဢိုၼ်း ဢွၵ်ႇမႃးပၼ်ၾၢင်ႉလၢတ်ႈဝႃႈ ပေႃးၵူဝ်း ရီးယႃးၸၢၼ်း ယင်းတိုၵ်ႉသိုပ်ႇပိုတ်ႇၶိူင်ႈသဵင်သေႃႇသူၼ်း လႄႈ ၸႅၵ်ႇဝႂ်ပိဝ် သူၼ်း ၵဝ်းၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်ထႅင်ႈၼႆၸိုင် ၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်းၵေႃႈ တေလႆႈႁၼ်ၵၢၼ်တုမ်ႉ တွပ်ႇၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

တပ်ႉသိုၵ်းၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း လႆႈတႄႇပိုတ်ႇၶိူင်ႈသဵင်သေႃႇသူၼ်းထႅင်ႈပွၵ်ႈၼိုင်ႈ မိူဝ်ႈၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 9 June 2024 ၼၼ်ႉမႃး တႃႇပဵၼ်ၵၢၼ်တုမ်ႉတွပ်ႇ လွင်ႈၵူဝ်းရီးယႃး ႁွင်ႇ ပွႆႇမၢၵ်ႇပွင်းလူမ်းလူင် တေႃႉယုၵ်းယၵ်း ၶဝ်ႈၼႂ်းမိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်းၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ မိူဝ်ႈၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 10 June 2024 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၽၢႆႇတၢင်း ၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း ထူပ်းႁၼ်မၢၵ်ႇပွင်းလူမ်းလူင် 310 လုၵ်ႈ ဢၼ်ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ ပွႆႇၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်မႃးသေ ၼႂ်းၼၼ်ႉမီးတႃႇ 70 လုၵ်ႈ တူၵ်းၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ လႆႈတႄႇပွႆႇမၢၵ်ႇပွင်းလူမ်းလူင် တေႃႉယုၵ်းယၵ်း ၶွင်မဵဝ်းဝူၺ်ႇႁင်ႈ ၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းမိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း မိူဝ်ႈၼႂ်းလိူၼ် May 2024 လူၺ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ တႃႇပဵၼ်ၵၢၼ်တုမ်ႉတွပ်ႇ လွင်ႈၵူၼ်းတူင်ႉၼိုင်ၵၢၼ်မိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း ၸႅၵ်ႇဝႂ်ပိဝ်သၢၼ်ၶတ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ ၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းမိူင်းရီးယႃးႁွင်ႇ ၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း