ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇမိတ်ႉသႆး 3 ပွၵ်ႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 5 ဝၼ်းၵူၺ်း

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 16 March 2023 (လိူၼ်သီႇလွင်ႈ 11 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ)  ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ လႆႈယိုဝ်းမၢၵ်ႇမိတ်ႉသႆးသႅၼ်းယိုဝ်းၵႆ 1 လုၵ်ႈ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်း 3 ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 5 ဝၼ်းၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၽွင်းဢၼ် ၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း လႄႈ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉသိုၵ်းႁူမ်ႈၵၼ် ဢၼ်ယိုင်ႈယႂ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇၵေႃႈ လႆႈယိုဝ်းမၢၵ်ႇမိတ်ႉသႆး ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 5 ဝၼ်းၵူၺ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ် 3 ပွၵ်ႈယူႇယဝ်ႉ။ ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်း လႆႈယိုဝ်းမၢၵ်ႇမိတ်ႉသႆးၵႂႃႇ 2 လုၵ်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 12 March လႄႈ ပွၵ်ႈၵမ်းသွင် မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 14 March 2023 သေ လႆႈယိုဝ်းၵႂႃႇ 2 လုၵ်ႈမိူၼ်ၵၼ်ယဝ်ႉ။

လၢမ်းၶၢတ်ႈဝႃႈ ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇၼၼ်ႉ တေၸၢင်ႈယိုဝ်းမၢၵ်ႇမိတ်ႉသႆးတိူဝ်းမႃးထႅင်ႈ ၽွင်းၵၢၼ်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉသိုၵ်း ၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း လႄႈ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ဢမ်ႇပႆႇသုတ်းသဵင်ႈ ဢၼ်မီးၵၢၼ်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉမႃး တႄႇဢဝ် ဝၼ်းထီႉ 13-23 March 2023 ၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၽၢႆႇၽူႈၼမ်းၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇၵေႃႈ လႆႈဢွၵ်ႇၶေႃႈၸီႉသင်ႇ ႁႂ်ႈတပ်ႉသိုၵ်းႁၢင်ႈႁႅၼ်း ႁႂ်ႈၽွမ်ႉတူဝ်ႈတၼ်း တႃႇသၢၼ်ၶတ်း ၵၢၼ်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉသိုၵ်း ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႄႈ ၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း ၼၼ်ႉၼႆယူႇ။

ၵၢၼ်ယိုဝ်းမၢၵ်ႇမိတ်ႉသႆး ပွၵ်ႈၵမ်း 3 ၼႆႉ လႆႈၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈပဵၼ်မႃး လၢႆၸူဝ်ႈမူင်း ဢွၼ်တၢင်း ၸွမ်ၸိုင်ႈၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း တေဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇၵျႃႇပၢၼ်ႇ ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 12 ပီႊ တႃႇၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈပၢင်ၵုမ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းၸွမ်း ၸွမ်ၽွင်းလူင်ၵျႃႇပၢၼ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း