ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇမိတ်ႉသႆးၵႂႃႇတူၵ်းၼႂ်းပၢင်ႇလၢႆႇတင်းၼမ်

ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉတုမ်ႉတွပ်ႇၽၢႆႇတၢင်းၼိဝ်းၶလီးယႃး လူၺ်ႈယိုဝ်းမၢၵ်ႇ မိတ်ႉသႆးၵႂႃႇတူၵ်းတီႈၼႂ်းပၢင်ႇလၢႆႇပွတ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇတင်းၼမ်။

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ KCNA လၢႆးငၢၼ်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၵၢၼ်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ လႆႈပဵၼ်ၵႂႃႇ မိူဝ်ႈၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 22 April 2024 (လိူၼ်ႁႃႈမႂ်ႇ 14 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2118 ၼီႈ) လႄႈ ၽၢႆႇတၢင်းၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း တင်း ၵျႃႇပၢၼ်ႇၵေႃႈ ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ် လွင်ႈၸၢမ်းယိုဝ်းမၢၵ်ႇမိတ်ႉသႆးပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ မိူၼ်ၵၼ်သေ ယူႇတီႈၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း လႆႈလၢတ်ႈသႄႉသွမ်းဝႃႈ မၼ်းပဵၼ်ၽေးတေႃႇ လွင်ႈမၼ်ႈၼိမ်သဝ်းၼႂ်းပၢင်ႇလၢႆႇၵူဝ်းရီးယႃး ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉၵေႃႈ လႆႈမီးမႃးဝၢႆးသေ ၽူႈမီးၸၼ်ႉသုင် ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းၵူဝ်းရီး ယႃးၸၢၼ်း လႄႈ ၽူႈပွင်ၵၢၼ်တပ်ႉၵၢင်ႁၢဝ်ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်း ၵၼ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈမုၼ်းလႅင်းလၢဝ်ပွမ်ၵဵပ်းၶေႃႈမုၼ်း ဢိၵ်ႇတင်း လွင်ႈရၢတ်ႉသျႃး လႄႈ ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ မီးလွင်ႈၸမ်ၸႂ်ၵၼ်မႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢွၼ်တၢင်းၼႆႉၵေႃႈ မိူဝ်ႈၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 19 April 2024 ၼၼ်ႉ ၽၢႆႇတၢင်းၵူဝ်းရီးယႃး ႁွင်ႇၵေႃႈ ၸၢမ်းယိုဝ်းႁူဝ်မၢၵ်ႇမိတ်ႉသႆးသႅၼ်းယႂ်ႇ မိူၼ်ၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

ၽၢႆႇတၢင်းၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇၶဝ်ပၼ်ၾၢင်ႉလၢတ်ႈဝႃႈ ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ တေၸၢင်ႈၸၢမ်း ယိုဝ်းမၢၵ်ႇမိတ်ႉသႆးယဝ်ႉ ၸင်ႇတေသူင်ႇပၼ်ရၢတ်ႉသျႃး တႃႇဢဝ်ၵႂႃႇၸႂ်ႉတိုဝ်းၼႂ်း ပၢင်တိုၵ်းယူႇၶရဵၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေၼႆႉ ယူႇတီႈဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႄႈ ၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း ၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ ပႅၵ်ႉသမ်ႉ ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ သင်ႇႁၢမ်ႈဝႆႉဝႃႈ ႁၢမ်ႈၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ သူင်ႇၶိူင်ႈယိပ်းဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်း ၼႆသေတႃႉ ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇၵေႃႈ ယင်းသူင်ႇၶိူင်ႈယိပ်းပၼ်တီႈရၢတ်ႉသျႃး ယူႇၼႆယဝ်ႉ။

ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈလီ မိူဝ်ႈၼႂ်းပီႊ 2023 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၽၢႆႇတၢင်းၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ လႆႈၸၢမ်း ယိုဝ်းမၢၵ်ႇမိတ်ႉသႆးတင်းၼမ် ၸွမ်းၼင်ႇဢၼ်ယၢမ်ႈမီးမႃး လူၺ်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်ပိူင် ၵၢၼ်ၶွမ်ႈသပိတ်ႈၶွင်ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ လႄႈ ဢမ်ႇသူၼ်ၸႂ်ၶေႃႈပၼ်ၾၢင်ႉ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တင်း ၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း