ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ ဢမ်ႇလႆႈသူင်ႇၶိူင်ႈယိပ်းပၼ်ရၢတ်ႉသျႃး ၼင်ႇထုၵ်ႇၵၢဝ်ႇၼႄး

ၶိမ်းယူဝ်းၵျွင်း ၵေႃႉပဵၼ်ၼွင်ႉယိင်း ၽူႈၼမ်းသုင်သုတ်းၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ ဢွၵ်ႇမႃးပၢၵ်ႈပႅတ်ႈ လွင်ႈဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တင်း ၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း ၵၢဝ်ႇၼႄးဝႃႈ ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ သူင်ႇၶိူင်ႈယိပ်းပၼ်ရၢတ်ႉသျႃးၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 17 May 2024 (လိူၼ်ႁူၵ်းမႂ်ႇ 10 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2118 ၼီႈ) ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၶိမ်းယူဝ်းၵျွင်း ၵေႃႉပဵၼ်ၼွင်ႉယိင်း ၶိမ်းၵျွင်းဢိုၼ်း ၽူႈၼမ်းသုင်သုတ်း ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ လႆႈဢွၵ်ႇမႃးပၢၵ်ႈပႅတ်ႈပွၵ်ႈၼိုင်ႈဝႃႈ ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ ဢမ်ႇလႅၵ်ႈၶိူင်ႈယိပ်းၸွမ်း ရၢတ်ႉသျႃး လႄႈ လွင်ႈဝႃႈ ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ တင်း ရၢတ်ႉသျႃး ႁဵတ်းၶေႃႈတူၵ်းလူင်း ၽၢႆႇၶိူင်းယိပ်းၵၼ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ မၼ်းပဵၼ်လွင်ႈဢၼ်ၽူႈၶဵၼ် သၢင်ႈၶၢဝ်ႇပွမ်ၶၢဝ်ႇၽၢင်း မၢပ်ႇၼႄးသႂ်ႇ ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇၵူၺ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ဢွၼ်တၢင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၽၢႆႇတၢင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႄႈ ၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း လႆႈဢွၵ်ႇ မႃးၼႄးၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ သူင်ႇၶိူင်ႈယိပ်းၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈရၢတ်ႉသျႃး တႃႇဢဝ်ၵႂႃႇၸႂ်ႉ တိုဝ်းၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းယူႇၶရဵၼ်းၼၼ်ႉ ၼႆသေတႃႉ ယူႇတီႈၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ တင်း ရၢတ်ႉသျႃး ၵေႃႈ လႆႈဢွၵ်ႇမႃးပၢၵ်ႈပႅတ်ႈၵႂႃႇယဝ်ႉမိူၼ်ၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈလီ မိူဝ်ႈၼႂ်းပီႊ 2023 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ တင်း ရၢတ်ႉသျႃး ၵေႃႈ လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတိူဝ်းသၢင်ႈလွင်ႈၸမ်ၸႂ်ၽၢႆႇၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ် ႁႂ်ႈတိူဝ်းၼမ်မႃး လိူဝ်သေၵဝ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

လွင်ႈၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ မုၼ်းလႅင်းၶိူင်ႈယိပ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈတႃႇသူင်ႇဢွၵ်ႇ ပဵၼ်တႃႇ ႁႄႉၵင်ႈၽေးၶဵၼ်တီႈ ၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်းၵူၺ်းၼႆ ၶိမ်းယူဝ်းၵျွင်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼင်ႇ ၼႆ။

ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းၵူဝ်းရီးယႃး မိူဝ်ႈပီႊ 1950−1953 ၼၼ်ႉ သွင်ၽၢႆႇတူၵ်းလူင်း ၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်ၵူၺ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈဢဝ်ငမ်းယဵၼ်ၵၼ် လႄႈ ယၢမ်ႈလဵဝ် ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ တင်း ၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း ယင်းတိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင်ၵၼ်ၽၢႆႇတၢင်း Technique ယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း