ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ ဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ် ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လွၵ်ႇငိူတ်ႈတေတုမ်ႉတွပ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ ဢမ်ႇပဵင်းပေႃးႁၢၼ်ႉၸႂ် လွင်ႈၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းၵႂႃႇတီႈ မိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်းလႄႈ လွၵ်ႇငိူတ်ႈတေတုမ်ႉတွပ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်း။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 16 November 2023 (လိူၼ်သိပ်းသွင်မႂ်ႇ 4 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ၼၼ်ႉ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ KCNA လၢႆးငၢၼ်းဝႃႈ ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ ဢမ်ႇပဵင်း ပေႃးႁၢၼ်ႉၸႂ် လွင်ႈၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇတီႈ မိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 13 November 2023 သေ လွၵ်ႇငိူတ်ႈတေ တုမ်ႉတွပ်ႇ လွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်ၽၢႆႇၵၢၼ်သိုၵ်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တင်း မိူင်းဢူၺ်းလီ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ သေဢမ်ႇၵႃး ယင်းလႆႈၵၢဝ်ႇၼႄးဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ပဵၼ်ၽၢႆႇသူၼ်းၾႆး လွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင်ၼႂ်းပွတ်းတွၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေၼႆႉ ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ ယင်းလႆႈၵၢဝ်ႇၼႄးထႅင်ႈဝႃႈ ယွၼ်ႉဢမေႇရိ ၵၢၼ်ႇ လႄႈ မိူင်းဢူၺ်းလီ လႆႈၽိုၵ်းၽွၼ်ႉသိုၵ်းႁူမ်ႈၵၼ်သေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင် ၼႂ်းပၢင်ႇလၢႆႇၵူဝ်းရီးယႃး ႁၢႆႉႁႅင်းၶိုၼ်ႈမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တင်း မိူင်းဢူၺ်းလီဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တေလႆႈႁပ်ႉဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈလီ လွင်ႈဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တင်း ၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်တႃႇမႄးၽိူမ်ႉထႅမ်ၶေႃႈလႆႈၸႂ် လွင်ႈမၼ်ႈၼိမ်သဝ်း ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ−ၵူဝ်းရီးယႃး ၸၢၼ်း တႃႇႁႄႉၵင်ႈၽေး မၢၵ်ႇမိတ်ႉသႆး လႄႈ မၢၵ်ႇၼိဝ်းၶလီးယႃး ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 14 November 2023 သမ်ႉ ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႄႈ ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄ ထႅင်ႈ 16 ၸိုင်ႈမိူင်း ဢၼ်ပဵၼ်ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း UNC လႆႈၸတ်း ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၵၼ်တီႈ မိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း တႃႇထတ်းသၢင်ၵၢၼ်ငၢၼ်း ဢၼ်လႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈမႃးလႄႈ ဝၢင်းၽႅၼ် ၵၢၼ်ငၢၼ်းတၢင်းၼႃႈၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်း UNC (UN Command) ၼႆႉ မီးလုၵ်ႈၸုမ်း 17 ၸိုင်ႈမိူင်း ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ပဵၼ်ၵေႃႉဢွၼ်ၵေႃႇတင်ႈ မိူဝ်ႈပီႊ 1950 ၽၢႆႇတႂ်ႈလွင်ႈပၼ်ၶႂၢင်ႉ ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ (UN)၊ ၵေႃႇတင်ႈၶိုၼ်ႈမႃး တႃႇၸွႆႈထႅမ်ၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း ဢၼ်ထုၵ်ႇၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ ပူၼ်ႉပႅၼ်ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းၵူဝ်းရီးယႃး မိူဝ်ႈ 70 ပီႊပူၼ်ႉမႃး လႄႈ ပဵၼ်ၸုမ်းပႂ်ႉပႃးလွင်ႈၵိုတ်းယိုတ်းပၢင်တိုၵ်းၵူဝ်းရီးယႃးထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း