ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇၶူင်ႉသၢင်ႈႁႄႉၵင်ႈမၢၵ်ႇမိတ်ႉသႆး ပဵၼ်ဢၼ်ဢွင်ႇမၢၼ်ၵႂႃႇ

ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇၶူင်ႉသၢင်ႈႁႄႉၵင်ႈမၢၵ်ႇမိတ်ႉသႆးသႅၼ်းမႂ်ႇထႅင်ႈ ပဵၼ်ဢၼ်ဢွင်ႇမၢၼ်ၵႂႃႇသေ မီးၼမ်ႉၵတ်ႉမႅၼ်ႈယမ်လိူဝ်သေၵဝ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 12 February 2024 (လိူၼ်သၢမ်မႂ်ႇ 3 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2118 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ KCNA လၢႆးငၢၼ်း ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇၶူင်ႉသၢင်ႈမၢၵ်ႇမိတ်ႉသႆးသႅၼ်းမႂ်ႇထႅင်ႈ တႃႇၵုမ်းထိင်းႁႄႉၵင်ႈ ၵၢၼ်ယိုဝ်းမၢၵ်ႇမိတ်ႉသႆးလႆႈလၢႆလၢႆၵမ်း ဢၼ်မီးၼမ်ႉၵတ်ႉမႅၼ်ႈယမ် ၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉလိူဝ်သေၵဝ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 11 February 2024 ၼၼ်ႉ ၽၢႆႇၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇၵေႃႈ လႆႈၸၢမ်းတူၺ်းၶူင်ႉသၢင်ႈ ၵုမ်းထိင်းမၢၵ်ႇမိတ်ႉသႆး၊ လူၺ်ႈၵၢၼ်ပိုတ်းယိုဝ်းမၢၵ်ႇၼူၾႆး တီႈၶိူင်ႈယိုဝ်းမၢၵ်ႇၼူၾႆးလၢႆလုၵ်ႈ ဢၼ်မီးတၢင်းယႂ်ႇ 240 မီႇလီႇမီႇတိူဝ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈဢၼ်ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ ၸၢမ်းၶူင်ႉသၢင်ႈႁႄႉၵင်ႈမၢၵ်ႇမိတ်ႉသႆးသႅၼ်းမႂ်ႇၼႆႉ မီးမႃးၽွင်းငဝ်းလၢႆးၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ ၸၢမ်းယိုဝ်းမၢၵ်ႇမိတ်ႉသႆးလၢႆလၢႆပွၵ်ႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းလၢႆဝူင်ႈမႃးၼႆႉလႄႈ ပဵၼ်ၽွင်းဢၼ်လွင်ႈၸမ်ၸႂ် ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ လႄႈရၢတ်ႉသျႃး တိူဝ်းၶိုၼ်ႈမႃးထႅင်ႈၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း