ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း Malaria ၼမ်ၶိုၼ်ႈမႃး ယွၼ်ႉၾိင်ႈၾႃႉလႅၵ်ႈလၢႆႈ

ၸွမ်းလူၺ်ႈငဝ်းလၢႆးၾိင်ႈၾႃႉဢမ်ႇၼိမ်သဝ်း ၼႂ်းမိူင်းပႃႇၵိတ်ႉသ်တၢၼ်ႇ လႄႈ မိူင်းမေႃႇလဝီႇ Malawi ၼၼ်ႉ ၼႄႁႂ်ႈႁၼ်ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း လႄႈ ၵူၼ်းတၢႆယွၼ်ႉ တၢင်းပဵၼ်ၼၢဝ်ၼူၵ်ႉ Malaria တၢင်းပဵၼ်ဢၼ်မႃးၸွမ်းယုင်းၼၼ်ႉ တင်းၼမ်ယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 24 April 2023 (လိူၼ်ႁူၵ်းမႂ်ႇ 6 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) WHO လၢတ်ႈဝႃႈ ဝၢႆးသေၼမ်ႉထူမ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼႂ်းမိူင်းပႃႇၵိတ်ႉသ်တၢၼ်ႇ မိူဝ်ႈပီႊ 2022 ၼၼ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၼၢဝ်ၼူၵ်ႉ Malaria ၼႂ်းမိူင်း တိူဝ်းၶိုၼ်ႈမႃး ဢမ်ႇယွမ်း 1.6 လၢၼ်ႉၵေႃႉ လႄႈ ၼမ်လိူဝ်ပီႊၸိူဝ်းပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ပဵၼ် 4 ပုၼ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ တီႈၼႂ်း မိူင်းမေႃႇလဝီႇ ၼၼ်ႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉၽေးလူမ်းလႅင်ႉထူဝ်းၽတ်ႉၶဝ်ႈသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၽူၼ်တူၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေယဝ်ႉ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း လႄႈ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆယွၼ်ႉ တၢင်းပဵၼ်ၼၢဝ်ၼူၵ်ႉ Malaria ၼႆႉ တင်းၼမ်မိူၼ်ၵၼ်။

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၸုမ်းပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉ WHO လၢတ်ႈဝႃႈ တင်းသွင်ၸိုင်ႈမိူင်း ဢၼ်ထူပ်းၽေးၼမ်ႉထူမ်ႈ လႄႈၽူၼ်တူၵ်းႁႅင်း ပိုၼ်ႉတီႈတင်းၼမ်ၼၼ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ်တီႈယုင်းၽႄႈၸိူဝ်ႉၽၼ်းလႄႈ ၽႄႈၸိူဝ်ႉမႅင်းလႆႈငၢႆႈယူႇ။ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉၼၼ်ႉ ၼႄႁႂ်ႈႁၼ်ဝႃႈ ယွၼ်ႉလွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈၾိင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇ ဢမ်ႇၼၼ် လုမ်ႈၾႃႉလိူတ်ႇမႆႈမႃး ၽေးသၽႃႇဝၼမ်မႃးၼၼ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ်တီႈၽႄႈလၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းလႆႈငၢႆႈမႃးယူႇ။

ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈမုၼ်း WHO လၢတ်ႈၼႄငဝ်းလၢႆး လွင်ႈၽႄႈလၢမ်းတၢင်းပဵၼ် ၼၢဝ်ၼူၵ်ႉ Malaria တူဝ်ႈလုမ်ႈၾႃႉ မိူဝ်ႈပီႊ 2021 ၼၼ်ႉ ထူပ်းႁၼ်ၵူၼ်းပဵၼ်ဢမ်ႇယွမ်း 247 လၢၼ်ႉၵေႃႉ လူႉသဵင်ႈတၢႆ 619,000 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း