ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး 10,000 ပၢႆ ယင်းဢမ်ႇပႆႇၸၢင်ႈၶဝ်ႈၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

ၵူၼ်းမိူင်း 10,000 ပၢႆ ဢၼ်ပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း တီႈဝဵင်းလဝ်ႉၵႆႇ (လၢဝ်ႇၵၢႆး) ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇၵူဝ်းၵၢင်ႉ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ႁွတ်ႈၽႅဝ်ဝႆႉတီႈလၢၼ်ႇ တၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢမ်ႇယွမ်းပၼ်ၶဝ်ႈဝဵင်းလႄႈ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ် ၸဵမ်ၵၢၼ်ယူႇသၢင်ႈၵိၼ်သဝ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 30 November 2023 (လိူၼ်သိပ်းသွင်လွင်ႈ 3 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး တီႈၼွၵ်ႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၼၼ်ႉ လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ RFA ဝႃႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ပေႃးဢမ်ႇၸႂ်ႈၸႃႇတိ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼႆလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇယွမ်းပၼ်ၶဝ်ႈဝဵင်း လႃးလႃး၊ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး 10,000 ပၢႆ မႃးၶမ်ဝႆႉယူႇတီႈ လၢၼ်ႇၶဝ်ႈဝဵင်း ႁူဝ်ပိုၵ်ႉ၊ လၢၼ်ႇသဵၼ်ႈတၢင်းႁွပ်ႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ (မဵဝ်ႉပၢတ်ႉလၢၼ်း)၊ လႄႈ ၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းမိူင်းယေႃ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၸိူဝ်းၼႆႉ ႁွတ်ႈၽႅဝ်ၵႂႃႇတီႈတၢင်းၶဝ်ႈ/လၢၼ်ႇ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸဵမ်မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 27 November 2023 ၼၼ်ႉလႄႈ ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ဢၼ်ဢဝ်မႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ မူတ်းၵႂႃႇၵမ်းလွႆးလွႆးယဝ်ႉသေ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၵမ်ႉၼမ် ဢမ်ႇမီးၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၸႂ်ႉတိုဝ်းပိူင် မႃႇသျႄႇလေႃးဝႆႉလႄႈ ပေႃးထိုင်ၵၢင်ၶမ်ႈၵၢင်ၶိုၼ်း ၽူႈလႂ်ဢမ်ႇႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇပၵ်းပိူင် ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တမ်းဝၢင်းဝႆႉၼႆၸိုင် တၵ်းၺႃးတမ်ႇသေလွင်ႈလွင်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် ၺႃးယိုဝ်းတၢႆၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း