ၵူၼ်းမိူင်ပၢႆး လႆႈတၢႆယွၼ်ႉမၢၵ်ႇလူင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ

ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမိူင်းပၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ဢမ်ႇမီးပၢင်တိုၵ်းသင်သေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သၢင်ႈပၢင်တိုၵ်းပွမ်  ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်ၽၢႆႇလဵဝ် လႄႈ မၢၵ်ႇၵႂႃႇတူၵ်းတႅၵ်ႇ သႂ်ႇၵူၼ်းမိူင်း ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 8 January 2023 (လိူၼ်ၵမ်လွင်ႈ 3 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းမွၵ်ႈ 21:00 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶမယ 442 (မိူင်းပၢႆး) လုၵ်ႉတီႈၼႂ်းတပ်ႉသေ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်ၽၢႆႇလဵဝ် လၢႆလၢႆၵမ်း လႄႈ တႃႇလုၵ်ႈၼိုင်ႈ ၵႂႃႇတူၵ်းၼႂ်းပွၵ်ႉ 1 သေ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉၸပ်း ဢူးလဵဝ်ႇပၢၼ်ႇ ဢႃႇယု 66 ပီႊ လႆႈတၢႆထင်တီႈၵႂႃႇ တီႈႁိူၼ်းၵမ်းလဵဝ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းမိူင်ပၢႆး လႆႈတၢႆယွၼ်ႉမၢၵ်ႇလူင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈဝႃႈ “သိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉမိူင်းပၢႆးၼႆႉ ၵႆႉယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ၼႃႇ ယိုဝ်းၵႂႃႇလႂ်လၢႆလၢႆတႄႉဢမ်ႇႁူႉ၊ ၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ ဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ်ၵူဝ်ႁႄဝႆႉယူႇ၊ တီႈဝဵင်းမိူင်းပၢႆးၼႆႉ ဢမ်ႇမီးပၢင်တိုၵ်းႁိုင်ယဝ်ႉသေတႃႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတႄႉ တိုၵ်ႉလႃႈလီႈယိုဝ်းၵွင်ႈယူႇ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 7 January 2023 ၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းပၵ်းတပ်ႉဝႆႉတီႈ ဝဵင်းၽၢႆၶုၼ်ႇ လႄႈ ယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် ၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၼ်ႇသိုၵ်း (ၸၵၶ) – 7 (ၽၢႆၶုၼ်ႇ) ၼၼ်ႉၵေႃႈ လႃႈလီႈယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်မိူၼ်ၵၼ်သေ မၢၵ်ႇၵႂႃႇတိူဝ်ႉၸပ်း ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း 2 လင် တီႈဝၢၼ်ႈတွင်ႇပူဝ်ႉၵျီး ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၽၢႆၶုၼ်ႇ၊ မိူင်းပၢႆး သေ ၶူဝ်းၶွင်၊ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်း လူႉသုမ်းၵွႆတင်းၼမ် သေဢမ်ႇၵႃး ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ လႆႈပၢႆႈၽေးတင်းၼမ် ယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း