ၵူၼ်းမိူင်းတင်းၼမ် လႆႈႁူပ်ႉလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလၢႆပိူင် ယွၼ်ႉၸုမ်း SSPPဝၢၼ်ႈႁႆး တဵၵ်းတဵင် ႁေႃႈလိုပ်ႈ

တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈ ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP ၶူဝ်းၶဵဝ်ၶဝ်ႈမႃးတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းပွတ်းတွၼ်ႈၸေႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၶၢဝ်းတၢင်း 1 ပီႊပၢႆၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵုမ်ႇလႆႈၶၢမ်ႇလွင်ႈလူလၢႆပေႉၵိၼ် ၵုမ်ႇလႆႈၼီလႆႈပၢႆႈ လႆႈထုၵ်ႇသိုၵ်း SSPP သွၵ်ႈတဝ်ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၼႂ်းႁိူၼ်း၊ ဝူဝ်းၵႂၢႆးၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ယိုဝ်းၵိၼ်လၢႆ ၵူၼ်းဢၼ်ၶဝ်ထၢင်ႇထိူမ်ၼႆၵေႃႈ ဢဝ်ၵႂႃႇႁၢႆလၢႆပႅတ်ႈ ဢမ်ႇသူၼ်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း ႁဵတ်းၼင်ႇၵူၼ်းမိူင်းပဵၼ်ၶဵၼ်ၶဝ်မႃး ၼႆယူႇ ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 23 May.2023 ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမိူင်းၵိုင်ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ “ ယၢမ်းလဵဝ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် တင်းၼမ် လႆႈႁူပ်ႉလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ယွၼ်ႉသိုၵ်း SSPP ဝၢၼ်ႈႁႆးၶဝ် တဵၵ်းတဵင်ပေႉၵိၼ် လၢႆလွင်ႈလၢႆပိူင် ၼင်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်းမႃးၶႃႈဢေႃႈ၊ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP လႆႈတဵၵ်းယွၼ်းဢဝ်လၢႆ ၸဵမ်ၶဝ်ႈ၊ ၸဵမ်ငိုၼ်း၊ ဝူဝ်း၊ ၵႂၢႆး ယွၼ်းၵိၼ်လၢႆ ဢၼ်ၵႆႁူၵႆတႃၵူၼ်းမိူင်းသမ်ႉ ၶဝ်လၵ်ႉယိုဝ်းၵိၼ်လၢႆဢေႃႈ၊  ဢၼ်ႁၢင်ႈႁၢႆႉၼႃႇလိူဝ်သေၼၼ်ႉသမ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP လႆႈ  ႁွင်ႉ ဢဝ်ပေႃႈမႄႈၶူဝ်းလၢႆး ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်  လွၵ်ႇငိူတ်ႈၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈမဵဝ်း  တဵင်ၵႂၢမ်းၼၵ်း တဵင်ၵႂၢမ်းၼႃ တဵၵ်းၶၢၼ်းႁႂ်ႈပေႃႈမႄႈ ႁွင်ႉဢဝ်လုၵ်ႈလၢင်းၶဝ်မႃးထႆႇႁၢင်ႈၵိုၵ်းၵၼ်ဝႆႉ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈႁဵတ်းမႃး (ပေႃးမႃးယဝ်ႉတႄႉတေႁဵတ်းသင်ဢမ်ႇႁူႉ) ” လၢတ်ႈၼေၼင်ႇၼႆ။

ယင်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ “ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင် မိူၼ်ၼင်ႇ ဝၢၼ်ႈၵုၼ်ၼႃး ဢိူင်ႇႁူဝ်ၼႃး  တႃႇ 20 ႁိူၼ်းၼႆႉ၊ ထူပ်းတၢင်းမႆႈတၢင်းယၢပ်ႇယဝ်ႉဢေႃႈ၊ ၸွမ်းၼင်ႇဢၼ်ၶႃႈႁူႉၸၵ်း ၵပ်းသိုပ်ႇလႆႈၼၼ်ႉတႄႉ လုင်းဢေႃးၽႃႇသ၊  လုင်းၼၼ်ႇတီႉ၊ လုင်းၸ​ရေးသေႃး၊ လုင်းမူးလိင်ႇ၊ ပႃႈမုင်ႇ၊ လုင်းၸေႃးဝႃႇတ၊ လုင်းလ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉၶႃႈဢေႃႈ ”  ၼႆယဝ်ႉ။

“ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈပၼ်ႁႃၸိူဝ်းၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈ ၸၢင်ႈတေၵႂႃႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈသင် မိူၼ်ၼင်ႇ ၽၢႆႇလႂ် ၸုမ်းလႂ်ယွၼ်းမႃးၵေႃႈ ၵႃႈလႆႈထၢမ်းၶွၼ်ႇသႂၢင်းၶွၼ်ႇ ၸဵမ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉတင်းၵိၼ် ႁႅင်းၵူၼ်း ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၶႃႈယဝ်ႉ၊ မၢင်ၵေႃႉသမ်ႉ ႁၵ်ႉလုၵ်ႈလၢင်းၶဝ်ႁႅင်းၼႃႇသေ ထိုင်တီႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈပၼ်ၵႂႃႇ ပေႃးႁွင်ႉႁွင်ႉႁႆႈႁႆႈၼၼ်ႉၶႃႈၼႃႇ ၊   ပေႃးႁွင်ႉဢဝ်ၵႂႃႇယဝ်ႉသမ်ႉ ၵမ်းလိုၼ်းမႃး  သမ်ႉ ၶိုၼ်းသိုပ်ႇပဵၼ်လၢႆးၵဝ်ႇ တဵၵ်းတဵင်ၼိၵ်ႈၸၢၵ်ႈၵၼ်ထႅင်ႈ  ၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ တုၵ်ႉယဝ်ႉ တုၵ်ႉထႅင်ႈ၊ ပၢႆႈယဝ်ႉပၢႆႈထႅင်ႈ လွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ  မၼ်းဢမ်ႇတြႃးတေႃႇၵူၼ်းမိူင်းသေဢိတ်းၶႃႈ ” သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၵႂႃႇၼင်ႇၼႆ။

ၼႂ်းပွတ်းတွၼ်ႈ ထုင်ႉမိူင်းပဵင်း ၸေႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ၼႂ်း 4 ဢိူင်ႇ မိူၼ်ၼင်ႇ ဢိူင်ႇလၢႆႈသၵ်ႇ၊ ဢိူင်ႇမိူင်းပဵင်း၊ ဢိူင်ႇပႃၶီး၊ ဢိူင်ႇၼႃးပုင်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၸုမ်း SSPP ၶူဝ်းၶဵဝ်ၶဝ် လႆႈတဵၵ်းယွၼ်း ၶဝ်ႈသၢၼ်ၵူၼ်းမိူင်း   ၼိုင်ႈဝၢၼ်ႈလႂ် တူၵ်းမႅၼ်ႈၶဝ်ႈသၢၼ်   68 ပုင်း ၊ မၵ်းၶၢၼ်းဝၼ်းထိ 25 May 2023 ၼႆႉ ႁႂ်ႈၵႂႃႇသၢင်းပၼ်ၶဝ် တီႈၼမ်ႉမေႃႇလူင်ၼႆယဝ်ႉ။ ၶူဝ်းၶဵဝ်ၶဝ်တေယွၼ်းၶဝ်ႈသၢၼ်ၵူၼ်းမိူင်း 2 လိူၼ်လႂ် ယွၼ်းၼိုင်ႈပွၵ်ႈၼႆယူႇ၊ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းဢမ်ႇမီးသင်ၼၼ်ႉတႄႉ  ၼမ်ႉတႃပေႃးတူၵ်း ဝႃႈၼႆ။

မၼ်းၸၢႆးသိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄ လွင်ႈၼွင်ႉၶူၺ်တႃႇၺႃး သိုၵ်း SSPP ၶူဝ်းၶဵဝ် တီႉၺွပ်းဢဝ်ၵႂႃႇတၢႆ ဢမ်ႇပၼ်ႁႅၼ်းသွမ်း မိူဝ်ႈၶဝ်တႄႇမႃးၺွပ်းတႄႉဝႃႈ တေပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်းယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈ တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇပႆႇပွႆႇၶိုၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

“တေႃႈၼင်ႇ​ၼွင်ႉၶူၺ်ၶႃႈယူႇပွၵ်ႉ 4 ဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ဢၼ်မၼ်းၸၢႆးၵႂႃႇ ၶိုၼ်ႈၶူၺ် တင်းဝၢၼ်ႈမူင်ႈလွႆလမ် ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈလူင် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်ၼၼ်ႉ မၼ်းၸၢႆးဢမ်ႇမီး တၢင်းၽိတ်းသင် ၵူၺ်းၵႃႈ ယွၼ်ႉမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈမူင်ႈ သဵၼ်ႈတၢင်းၵႂႃႇတၢတ်ႇႁူဝ်လိင်း ၼၼ်ႉသေ ပေႃႈမၼ်းၸၢႆးသမ်ႉ ပဵၼ်ပူႇၵၢင်ႉလႄႈ ၽၢႆႇၸုမ်း SSPP ၶဝ် ဢမ်ႇထၢမ်လွင်ႈတၢင်းသင် သမ်ႉမႃးတီႉဢဝ် ၵႂႃႇ မၼ်းၸၢႆး ဢိၵ်ႇတင်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈ၊ မိူဝ်ႈတႄႇမႃးၺွပ်းဢဝ်ၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၸုမ်းၶူဝ်းၶဵဝ် SSPP ၶဝ်ဝႃႈ တေပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်းယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈတေႃႇဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ တၢႆႁိုဝ်လိပ်းၵေႃႈဢမ်ႇႁူႉ ဢဝ်ၵႂႃႇလႆႈ သၢမ်လိူၼ်ပၢႆယဝ်ႉ ၵေႃႉဢၼ်ပဵၼ်ၼွင်ႉၶူၺ်ၶႃႈၼၼ်ႉတႄႉ ၶဝ်ဢဝ်တၢႆပႅတ်ႈသေ ဢမ်ႇပၼ်ႁႅၼ်းသွမ်း လူးၵွၼ်ႇ ၼွင်ႉၶူၺ်ၶႃႈၼႆႉဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်းသင်သေ ၶဝ်မႃးဢဝ်တၢႆပႅတ်ႈ လွၵ်ႈငိူတ်ႈပႃးဝႃႈ ယႃႇပၼ်ၶၢဝ်ႇ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉၽႄႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇထႅင်ႈလူးၵွၼ်ႇ” ဝႃႈၼႆ။

မၼ်းၸၢႆးလႆႈသိုပ်ႇတုၵ်းယွၼ်းၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ၶၢဝ်ႇ ၶူဝ်းၶဵဝ် တဵၵ်းတဵင်ပေႉၵိၼ်လူလၢႆ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းထုင်ႉမိူင်းၵိုင်ၼႆႉ ႁႂ်ႈဢဝ်သဵင်ႁူဝ်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်လႆႈတၢင်းတုၵ်ႉၶ ဢၼ်လႆႈလိူတ်ႇမႆႈ ၼႂ်းပွတ်းတွၼ်ႈၼႆႉ တႅမ်ႈတၢင်ႇပၼ် ႁႂ်ႈၵူၼ်းတင်းၼမ် ၼႂ်းမိူင်း ၼွၵ်ႈမိူင်း ႁႂ်ႈႁပ်ႉႁူႉၵၼ် ၼႆယူႇ။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်ၼႆႉ ယွၼ်ႉသိုၵ်းၶူဝ်းၶဵဝ် ဝၢၼ်ႈႁႆး ၶဝ်တဵၵ်းတဵင်လွၵ်ႇငိူတ်ႈလၢႆၸိူဝ်ႉလၢႆ ပိူင်လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉ သိုၵ်း RCSS/SSA  မိူၼ်ၼင်ႇ ၼႂ်း ဢိူင်ႇတူင်ႇလၢဝ်း ဢမ်ႇယွမ်း 50 – 60 လင်ႁိူၼ်းၶႃႈ၊ ၼႂ်းဢိူင်ႇႁူဝ်ၶၢႆး ဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇလၵ်းမႃႉ ( ၸမ်ႁၢမ်း )  ၊ ၼႂ်းဢိူင်ႇႁူဝ်ၼႃး ၸိူဝ်းၼႆႉ လႄႈ ပွတ်းသၢႆတင်း လၢႆးၶႃႈ မၢင်တီႈၵေႃႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းယူႇယၢပ်ႇမႃးတႄႉတႄႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းတႆးၸုမ်းၼိုင်ႈ ထတ်းသၢင်ဝႃႈ “ ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈလီ ၊ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းသိုၵ်း လႄႈ ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းသိုၵ်းၶူဝ်းလၢႆးၵေႃႈယဝ်ႉ ပေႃးဝႃႈ ယူႇၼႂ်းၼႃႈတီႈ ၶူဝ်းၶဵဝ်ၶဝ်ၼႆ တေလႆႈထွမ်ႇၶဝ် ပေႃးဝႃႈ ဢမ်ႇထွမ်ႇၵေႃႈ တိုၼ်းဢႃးထမ်ႇမ လိုပ်ႈဢွၵ်ႇပၢႆႈ ပဵၼ်လၢႆး ထူၺ်ႈႁၢၵ်ႈထူၺ်ႈတေႃ ပႅတ်ႈၼၼ်ႉၼႃႇ ၊ မိူဝ်ႈလဵဝ် လၢႆးႁဵတ်းၶဝ်ၼႆႉ ၶႂ်ႈဝႃႈ ၼႃႇလိူဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵွၼ်ႇ၊ တွၼ်းသေဝႃႈ ပႆႇဢဝ်ၾႆးၽဝ်ဝၢၼ်ႈၵူၺ်း ၊ မတ်ႉၵူၼ်းၽႅၼ် ဢဝ်ၾႆးႁုမ်းၵေႃႈႁဵတ်းၼႄယဝ်ႉ၊ ၼၢင်းယိင်း ပွတ်း ၼမ်ႉႁၢင်ႈၶိူင်ႈ 3 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၺွပ်းၵႂႃႇ ၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတူင်ႇလၢဝ်း ၵေႃႈၺွပ်းဢဝ်လႄႈ ပႆႇပွႆႇၶိုၼ်းၵေႃႈ မီး လၢႆၵေႃႉဝႆႉ၊  တေမီးထႅင်ႈၵႃႈႁိုဝ် ဢၼ်ဢမ်ႇလႆႈႁူႉၸွမ်း ” ၼင်ႇၼႆ။

ယင်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ “ဢၼ်ႁၢင်ႈႁၢႆႉၼႆႉ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းသိုၵ်း ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းသိုၵ်းၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇ ၵဵဝ်ႇသင်တင်း ၵေႃႉၵႂႃႇႁဵတ်းသိုၵ်းလူး ၊ ဢၼ်ၶဝ်လူဝ်ႇတိုၵ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ တိုၵ်းလႄႈ ၸၢင်ႈလူဝ်ႇၵႂႃႇႁႃၺွပ်းလႄႈ လိုပ်ႈပၢႆႈ ႁဵတ်းသင် ၊ ထႅင်ႈၽၢႆႇၼိုင်ႈသမ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းၵေႃႈ ဢမ်ႇႁတ်းတၵ်းသဵင်သင်ၸွမ်းယဝ်ႉ ၼႂ်းငဝ်းလၢႆးၼင်ႇၼႆၼႆႉ ၊ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ လၢတ်ႈသင်ၵေႃႈ တေမိူၼ် ၼမ်ႉထွၵ်ႇၼႂ်းသၢႆးၵူၺ်း မၼ်းတေဢမ်ႇမီးတီႈပွင်ႇသင် ” ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇ ၵူၼ်းပေႃႈမႄႈၵူၼ်းသိုၵ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄတႄႉ “ၶူဝ်းႁိူၼ်းၶူဝ်းယေးဢမ်ႇတၼ်း လႆႈသင် ၊ ၵႆႇမူဝူဝ်းၵႂၢႆး ၊ ၶူဝ်းသူၼ် တိူၵ်ႇႁႆႈ လွၵ်းၼႃး ၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈပႅတ်ႈဝႆႉ လႄႈ ပၢႆႈႁႂ်ႈပူၼ်ႉ ၸွမ်းၶၢဝ်းယၢမ်း ဢၼ်ၶဝ်တမ်းဝၢင်း ဝႆႉၼၼ်ႉ။ ပေႃးဢမ်ႇပၢႆႈၵေႃႈ ၶဝ်တေႁဵတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်တီႈပိူၼ်ႈ ဢမ်ႇႁူႉ ၸႂ်ၶေႃးၶဝ်ၶႂ်ႈႁဵတ်းလူင် မဵဝ်းၼႆႉ” ဝႃႈၼႆ။

ပေႃးဢဝ်ၸွမ်းၼႂ်း လိၵ်ႈၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ SSPP ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉ ပူၼ်ႉမႃး ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 27 /April / 2023 ၶေႃႈထီႉ 6 ၼၼ်ႉဝႃႈ ၵူၼ်းသိုၵ်း ၼႂ်း RCSS/SSA ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလူဝ်ႇၵူဝ်သင် ၊ ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ပၢႆႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁႂ်ႈပွၵ်ႈမႃး ယူႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းသူၼ် ၼႆသေတႃႉၵေႃႈ တင်းလၢႆးႁဵတ်းသၢင်ႈ ၼႂ်းငဝ်းလၢႆးပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈႁဵတ်းယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ပိူင်ႈၵၼ်ၽႃႇမိုဝ်း လႄႈလင်မိုဝ်း ဢမ်ႇၶူပ်းငၢမ်ႇၵၼ်သေမဵဝ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ပၢႆၵမ် − ၵမ်ႉၵေႃႇၶမ်း

ဝၼ်းထီႉ − 24 / May / 2023

***ပွင်ႈၵႂၢမ်းႁူဝ်ၼႆႉ ပဵၼ်ပၢႆးဝူၼ်ႉလႄႈတၢင်းႁၼ်ထိုင် သုၼ်ႇတူဝ်ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈၵူၺ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈၶေႃႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတႆးလွတ်ႈလႅဝ်း။

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း